Гражданско дело №048-2018-I тр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9

В*** окръжен съд,гражданско................................................................... отделение

в закрито................................ заседание на петнадесети януари

две хиляди и осемнадесета година

Председател :В** В**

Членове:

при секретаря............................................................................................................ и с

участието на............................... прокурора.............................................................. изслуша

докладваното от съдията В**.................... дело по несъстоятелност №48

по описа за 2017 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

На 11.01.18г. от 13,00ч. в зала №13 на Окръжен съд В** се проведе първо събрание на кредиторите на на „И****" ЕООД с ЕИК: *******, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г***" № **, ет. *, офис *, представлявано от управителя И** Цв*** П** с ЕГН: **********,с дневен ред изслушване доклада на временния синдик,избор на постоянен синдик и избор на комитет на кредиторите.

На събранието присъства единствено представител на кредитора по списъка по чл.668„т.1 от ТЗ-А.Н.П., притежаващ вземания в размер на 97,69% от общия размер на задълженията на длъжника.Процесуалния представител на посочения кредитор предложи за постоянен синдик да бъде избран досегашния временен синдик К.П.И. с ЕГН: ********** и постоянен адрес ***.При проведеното гласуване за избора на същият гласува представителят на кредитора А.Н.П.,притежаващ 97,69% от общия размер на задълженията на длъжника.По отношение възнаграждението на постоянния синдик на събранието беше взето решение възнаграждението на същия да бъде в размер на 1 300лв. месечно платими от масата на несъстоятелността.на събранието не беше взето решение за избор на комитет на кредиторите.Избраният синдик И. е представил пред съда по несъстоятелността декларация по чл.656,ал.2 от ТЗ , както и съгласие по чл.656,ал.1 от ТЗ да бъде назначен за постоянен синдик на търговеца-ответник по делото.

С оглед на така взетото решение от първото събрание на кредиторите и на основание чл.656,ал.1 от ТЗ съдът по несъстоятелността следва да назначи постоянен синдик.Предложения синдик отговаря на условията на чл.655 от ТЗ и е представил декларация по чл.656,ал.1 от ТЗ с нотариална заверка на подписа.

Водим от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Назначава за постоянен синдик на на „И******" ЕООД с ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление в гр. В***, ул. „Г***" № **, ет. *, офис *- К.П.И. с ЕГН: ********** и постоянен адрес ***.

Определя възнаграждение на назначения постоянен синдик в размер на 1 300лв. месечно платими от масата на несъстоятелността считано от датата на встъпване в длъжност.

Определя дата на встъпване на синдика -тридневен считано от датата на уведомяване на синдика за настоящето определение.Указва на синдика за встъпването да състави протокол,който да представи по делото.

Името, телефонът 0******* и служебния адрес на назначения синдик в гр. В***, ул. „И*** А**" № *, ет. *, ап. * да се обявят в Търговския регистър.

Заверено копие от настоящето определение да се изпрати незабавно на Агенцията по вписвания -Търговския регистър за обявяване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ

За настоящето определение синдика да бъде уведомен по телефона,за което да се направи съответното отбелязване.