Т.Д. № 47-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №46

 

гр. В**, 12.01.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

        ВОС, гражданска колегия в открито

заседание на дванадесети декември
две хилядни и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                                    Председател: В** В**  

                                                                  

    

         при секретаря……........................И**К***............и в
присъствието на прокурора ......... като разгледа
докладваното от съдия....................В**В**.......търговско дело № 47

по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
               Производството е по чл. 104, т. 4 от ГПК във връзка с чл. чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл. 84, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

           Делото е образувано по искова молба от „А**-2***“ ЕООД с ЕИК: ***, представлявано от Г***А*** против Общ. Б***, ЕИК:***, представлявана от кметаБ**Ст**Н***.
         Поддържа се в молбата, че ответникът е длъжник на молителя по силата на пет броя договори, подробно описани в исковата молба, всички с предмет „Изготвяне на ЧИ на ПУП на УПИ…“, план за застрояване и план за регулация на същите, подробно описани в договорите, като молителят е действал като ЕТ „А**-2**-Г**А**“, ЕИК:***. Поддържа се, че настоящият иск е заведен от молителя „А**-2**“ ЕООД в качеството му на правоприемник на ЕТ „А**-2**-Г***А**“ с договор за покупко-продажба от 25.10.2010 г., като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
         Поддържа се, че по силата на сключените пет броя договори, подробно описани в исковата молба, че ответникът е следвало да заплати 25% от договорената във всеки един договор сума, а останалата част от договорената цена е следвало да се изплати в срок до 31.12.2009 г. Поддържа се, че ответникът е признал извършената работа, като е изплатил частично по всеки един от договорите дължима сума без никакви забележки, за което са представени съответни фактури. Поддържа се, че по нито един от договорите, включително до момента на завеждането на исковата претенция ответникът не е възразил относно количеството и качеството на извършените дейности, а безспорно е признал задължението си към молителя. Ответника не заплатил договореното възнаграждение на ищеца.   Поради това се иска да бъде постановено решение, с което ответникът да бъде осъден да заплати сумата 39 980.00 лв. главница за периода от 01.01.2010г. до 29.08.2017 г., ведно със законната лихва за забава от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане и сумата 12 195.11 лв. представляваща обезщетение за забава за плащането на главницата за периода от 29.08.2014г до 29.08.2017г. Претендират се и направените по делото разноски.

         Ответникът оспорва предявения иск като поддържа, че работата, извършена от ищцовото дружество реално не е приета, като липсват доказателства, че ищецът е изпълнил задължението си да предаде договорения проект в три еднообразни екземпляра, който проект да е одобрен и съгласуван от всички инстанции. Твърди, че за възлагане на задачата не е проведена обществена поръчка. Поддържа се, че дългът е недължим, поради неиздаване на фактури.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното от фактическа и правна страна:
             Ищецът „А**-2**“ ЕООД /тогава като „А**-2**-Г**А***“ ЕООД/ и ответникът Общ. Б** са сключили 5 броя договори за изработка, на основание чл. 258 – чл. 269 от ЗЗД, а именно:
- Договор № 4 от 15.05.2009 г.;
- Договор № 5 от 15.05.2009 г.;
- Договор № 6 от 15.05.2009 г.;
- Договор № 7 от 15.05.2009 г.;
- Договор № 9 от 30.06.2009 г., всичките с предмет „Изготвяне на ЧИ на ПУП на УПИ…“, план за застрояване и план за регулация на регулацията подробно посочена в съответния договор.
         По силата на чл. 7 от всички описани 5 броя договори, ответникът е следвало да изпълни поетите задължения, изразяващи се в заплащане на 25% от договорената във всеки договор сума, а останалата договорена част заплащане на договорената цена за услуга в срок до 31.12.2009 г.По делото на стр.58 до 69 са представени изготвените от ищцовото дружество планове.С представените на стр.98 до 103 заповеди на кмета на ответната община са одобрени изработените от ищцовото дружество планове.С молба-заявление с вх.№4941/10.09.12г. ищцовото дружество е поискало ответника да му заплати остатъка от задължението по договорите в общ размер на 39 980лв. или да му предостави в собственост общинско имущество.С писмо от 03.09.12г. ответника е уведомил ищцовото дружество,че към 28.08.12г. размера на задължението по договорите е 39 980лв. а размера на лихвата за забава за периода от 12.10.10г. до 28.08.12г. е 7 415,07лв.

         От заключението на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза се установи, че общата цена по петте договора е 79 960.00 лв. По делото са приложени и заверени копия от 10 броя фактури, издадени от ищеца, като общата стойност на десетте фактури е 39 980.00 лв., или 50% от договорената сума с петте договора между страните. Стойността на десетте фактури, издадени от ищеца „А**-2**“ ЕООД на ответника Общ. Б*** е заплатена от ответника и са останали неплатени 39 980.00 лв. Заключението на вещото установява също така, че размерът на мораторната лихва за забавено плащане, равняващо се на законовата лихва върху сумата 39 980.00 лв. за периода от 29.08.2014 г. до датата на предявяване на иска -29.08.17г. е 12 195.08 лв.

         При установената по-горе фактическа обстановка ВОС счита,че предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен.Установи се,че между страните са сключени цитираните по-горе договори за изработка на ПУП на съответните райони.Възложената работа е изпълнена от ищцовото дружество и приета без каквито и да било условности от процесуалния представител на ответника община,който дори със съответните заповеди е одобрил предложеното изменение на подробните устройствени планове.Установи се от заключението на назначеното по делото вещо лице,че от страна на ответника е заплатено част от дължимото възнаграждение и са останали неплатени 39 980.00 лв. От заключението на вещото установява също така, че размерът на мораторната лихва за забавено плащане, равняващо се на законовата лихва върху сумата 39 980.00 лв. за периода от 29.08.2014 г. до датата на предявяване на иска -29.08.17г. е 12 195.08 лв.

         С оглед на горното следва да бъде постановено решение,с което ответника бъде осъден да заплати на ищцовото дружество следните суми:

         - 39 980.00 лв. – главница по сключени договори - Договор № 4 от 15.05.2009 г.; Договор № 5 от 15.05.2009 г.; Договор № 6 от 15.05.2009 г.; Договор № 7 от 15.05.2009 г.; Договор № 9 от 30.06.2009 г. ведно със законната лихва от завеждането на исковата молба до окончателното й изплащане.
         - 12 195.08 лв. – мораторна лихва за забавено плащане за периода от 29.08.2014 г. до датата на предявяване на иска -29.08.17г. по главницата.Обезщетението за забава следва да бъде присъдено,поради това,че в договорения срок ответника не е заплатил на ищеца дължимото по договора възнаграждение.

         Подържа се от страна на ответника,че възлагане на задачата не е проведена обществена поръчка,поради което договорите не пораждали действие.

         Настоящата съдебна инстанция счита за установено, че всеки от изработените проекти за изменение на ПУП касаят съвсем обособени отделни самостоятелни обекти по смисъла на ЗУТ, които след приемането им на ОЕСУТ към Общ. Б**, са одобрени със заповед на кмета за всеки отделен обект. Всеки от тях е с възнаграждение по-малко от 50 000 лв, следователно са спазени законовите разпоредби на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, действаща тогава, т. е. не е било необходимо провеждането на малка обществена поръчка.
         С оглед изхода на делото, следва да се удовлетворят исковите претенции на ищеца за разноските по чл. 80 от ГПК, възлизащи на 4337.00 лв., от които 2087.00 лв. – разноски за държавна такса; направени разноски за адвокатско възнаграждение – 2000.00 лв.; внесен депозит за вещо лице – 250.00 лв.
         Водим от горните мотиви, Окръжен съд В**

                                                  

                                             Р       Е      Ш      И  :

         ОСЪЖДА Общ. Б*** ЕИК:****, представлявана от кмета Б** Ст** Н***ДА ЗАПЛАТИ на „А**-2**“ ЕООД с ЕИК: *****, представлявано от Г**Д** А*** следните суми:
         - 39 980.00 лв. – главница по сключени договори - Договор № 4 от 15.05.2009 г.; Договор № 5 от 15.05.2009 г.; Договор № 6 от 15.05.2009 г.; Договор № 7 от 15.05.2009 г.; Договор № 9 от 30.06.2009 г.
         - 12 195.08 лв. – мораторна лихва за забавено плащане по главницата, ведно със законната лихва от завеждането на исковата молба до окончателното й изплащане.
         - 4337.00 лв.с – направени от ищеца разноски по чл. 80 от ГПК, от които 2087.00 лв. – разноски за държавна такса; направени разноски за адвокатско възнаграждение – 2000.00 лв.; внесен депозит за вещо лице – 250.00 лв.
         РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

            

 

 

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: