ВЧГРД № 330-2019

Определение по Гражданско дело 330/2019г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-257

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В закрито  заседание на тринадесети ноември,

две      хиляди      и    деветнадесета  година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

          

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.С. С.

                                                        2.Г. Й.  

 

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М.  

в. ч. гражданско дело № 330 по описа за 2019 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на П.И.Ч. *** против Определение от 09.09.2019г., постановено по ч.гр.дело №2569/2019г. по описа на Видинския районен съд, с което е оставено като недопустимо разглеждането на заявление, с което П.Ч. приема по опис наследството, оставено от И. П. Б. б.ж. на с.Б., починал на 08.02.2019г. и е прекратено производството по делото.

Поддържа се в частната жалба, че определението е неправилно, тъй като съдът не е дал указания на заявителката да представи доказателства кога е узнала за откриване на наследството като се поддържа, че същата е разбрала с получаване на препис от решение по гр.дело №721/2018г на ВРС, с което наследодателят е осъден да заплати суми на „Т.“ гр.С. което е получила на 11.06.2019г. Поддържа, че съдът неправилно е приел, че срокът по чл.61, ал.1 от ЗН не е спазен, поради което е поискано да се отмени определението на ВРС и се разпореди вписване в особената книга на заявлението за приемане по опис.

Към жалбата са приложени фотокопия от решение на ВРС, съобщение за връчване на препис от решението на жалбоподателката, препис от въззивна жалба, подадена от същата против решението.

 

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

По гр.дело №2569/2019г. по описа на РС-В. съдът е постановил обжалваното определение по постъпило заявление за приемане на наследство от П.И.Ч. с нотариална заверка на подписа на заявлението в качеството й на наследник на И. П. Б. с което е заявила, че приема оставеното от него наследство по опис, а именно недвижим имот, находящ се в гр.С., кв.., имот с идентификатор 68134.4356.50.2.58, община Столична, брой нива – 1 и с площ по документ 45.54кв.м., съгласно Заповед за одобрение на КККР №РД-18-14/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК. Поискала е приемането да бъде вписано в особената книга на съда.

С обжалваното определение съдът е приел, че наследството открито със смъртта на наследодателя, а именно 08.02.2019г., а молбата е депозирана в съда на 09.09.2019г., след изтичане на повече от 6 месеца от датата на откриване на наследството. Посочил е, че молителката не е заявила, че е узнала по-късно за смъртта на наследодателя и на това основание е оставил без разглеждане като недопустимо заявлението.

Тези изводи на съда са в противоречие с разпоредбата на чл.61, ал.1 от ЗН, тъй като в същата разпоредба е посочен тримесечен срок за писмено заявяване от както наследникът е узнал, че наследството е открито.

В настоящия случай жалбоподателката е представила с частната жалба съобщение от ВРС за връчване на решение, с което наследодателят Б. е бил осъден да заплати на „Т.“ гр.С.дължими суми по заповедно производство, което съобщение й е било връчено на 11.06.2019г., когато същата поддържа, че е разбрала за смъртта на своя наследодател. При наличието на тези данни следва да се приеме, че заявителката е спазила срокът по чл.61 от ЗН.

Съдът приема, че заявителката е спазила и разпоредбата на чл.64 от ЗН като е посочил известния й наследствен имот, по отношение на който същата приема наследството по опис, като изрично заявява, че не разполага с информация за наличието на други наследствени имоти. Същата е приложила и удостоверение за наследниците на И. П. Б., с което удостоверява качеството си на негов наследник.

С оглед на тези обстоятелства Окръжният съд приема, че няма пречка да се приеме заявлението за приемане на наследството по опис, като се разпореди заявлението за приемане на наследството по опис да се впише в особената за това книга при Видинския районен съд на основание чл.49, ал.1 от ЗН.

Ще следва да се отмени обжалваното определение, за което Окръжният съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОТМЕНЯ Определение от 09.09.2019г., постановено по ч.гр.дело №2569/2019г. по описа на Видински районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

          ПРИЕМА Заявлението, с което П.И.Ч. с ЕГН:********** *** приема в качеството си на наследник наследството, оставено от И. П. Б. ЕГН:**********,***, починал на 08.02.2019г., акт за смърт №3 от 08.02.2019г. на кметство с.Б. по опис на недвижим имот, находящ се в гр.С., кв.., имот с идентификатор 68134.4356.50.2.58, община Столична, брой нива – 1 и с площ по документ 45.54кв.м., съгласно Заповед за одобрение на КККР №РД-18-14/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК.

Приемането да се впише в особената за това книга при Видински районен съд.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

         

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.