Т.Д. № 45-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 24

гр. Видин, 13. 02.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в разпоредително заседание на 13 февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:А. П.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. търговско дело № 45 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          С молба вх. № 4157/21.12.2017 г., синдика на ЕТ „Н. -..-Н. П.“ със седалище и адрес на управление гр.В., ул.“Г.“ №.., бл.“Е.“ , вх.. , ап., с ЕИК:................. е представил Списък на предявените и приети вземания на кредитори.

На 02.01.2018 г. е направено вписването на обявения списък на приети предявени вземания в Търговския регистър при АВ.

В срока по чл. 690, ал.1 ТЗ, пред съда не са постъпили възражения.

С определение от 10.01.2018 г.съдът е одобрил списъка на кредиторите на ЕТ „Н. -...-Н. П.“ . С определение от 02,02.2018 г. е оставено без разглеждане възражението на несъстоятелния длъжник за погасяване по давност на задълженията.

На основание чл.674 ТЗ съдът намира , че следва да насрочи събрание на кредиторите с дневен ред по чл.677,т.8 и избор на постоянен синдик.

Водим от изложеното и по аргумент на  чл. 674, ал.1 ТЗ, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на ЕТ „Н. -..-Н. П.“ със седалище и адрес на управление гр.В., ул.“Г.“ №.., бл.“Е.“ , вх. , ап., с ЕИК:.............., на 20.02.2018г. от 11,30 ч. в залата на Видински окръжен съд, търговско отделение, с дневен ред:

  1. Определяне реда и начина за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото.
  2. Избор на оценители и определяне на възнаграждението им.
  3. Избор на постоянен синдик.

 

Поканата за събранието ДА СЕ ОБЯВИ в търговския регистър по партидата на ЕТ „Н. -...-Н. П.“-в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление гр.Видин, с ЕИК:........................ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: