НОХД № 44-2017

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 96

                           гр.Видин   02.06.2017г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД – наказателно отделение , в  закрито заседание   проведено  на   втори юни    двехиляди   и седемнадесета    година   в  състав :

                  

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                               Л. Н.

                       Съдебни   заседатели:      

                                                              С. А.

                      

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - НОХ дело №44 от   2017 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

      Производството по делото е по чл.306 ал.1 т.4 от НПК.

        По   делото е  постъпило     Решение №ВД -358-8196/2017г. от   26.4.2017г. на Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   , с  което   на   адвокат   К. А.   И. от   АК-Видин   е   заплатено   адвокатско възнаграждение   в   размер   на 300.00 / триста/ лева, въз основа   на   представения от него   отчет   за   извършена   правна   помощ  на лицето   В.   Г.   В.   по   НОХ   дело №44 от   2017 г.  на Видински     Окръжен   Съд   .

       При   това   положение   Видинският Окръжен Съд намира ,че   осъденият   по   НОХ дело №44 /2017 г. с Определение , с   което   е   одобрено Споразумение   - влязло  в   законна сила - В.   Г. В. ***   с   ЕГН:**********  - следва   да   заплати на   Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   сумата от   300.00 лева - за  явяването на  адвокат К. А.   И. от АК –Видин -5918  в   качеството му  на   служебен  защитник   на   подсъдимия В.   Г.   В.  по  производството по НОХ дело №44 от 2017 г. на  Видински Окръжен   Съд .

         По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва след  постановяване   на решението си ,но   по   чл.301   ал.1   т.12   от   НПК   -Съдът   преценява   на   кого   да   се   възложат   разноските.

         По   НОХ дело №44   от   2017 г. на Видински ОС с Определение   е   одобрено   Споразумение ,влязло в   законна   сила   на   03.04.2017 г. с   което   подсъдимия   В. Г.   В. ***   с ЕГН:********** е   осъден   за  извършено   престъпление   по   чл.277 а ал.3 от НК във вр. с чл.277 а ал.2   от   НК във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК във вр. с чл.55 ал.3 от НК - за което   му е наложено  наказание “Лишаване   от свобода” за срок   от 10 /десет/ месеца ,което   на   основание   чл.66 ал.1 от НК е отложено   за   срок от   3/три/ години   от  влизането   на   определението   в   законна   сила   ,както   и е   осъден   да заплати разноските   по делото .

       От Решение №ВД -358 -8196 /2017 г. от 26.4.2017 г. е видно ,че Националното бюро за   правна   помощ гр.София е изплатило   на   представляващия   подсъдим   В.   Г.   В. - служебен  защитник адв.К. А. И.   от    АК –Видин   сумата от   300.00 лева   за   явяването   му   по   НОХ дело №44 /2017 г.   на   Видински Окръжен Съд .

         Видинският   Окръжен Съд - вземайки в предвид   това ,че   адвокат   К. А. И.    е представлявал   подсъдимия   В.   Г.   В.   по   това   производство - то   подсъдимия   В.   следва да бъде осъден     да заплати    разноските    по   посоченото    дело   за служебен защитник.

         На   основание чл.306 ал.1 т.4 от НПК - осъденият В.   Г.   В. - следва  да бъде осъден   да   заплати   на   НБПП гр.София сумата от   300.00 лева, представляваща   разноски  за служебен   защитник   по посоченото   по горе производство. Адвокатското   възнаграждение   е дължимо от   страната, получила правната   помощ , след постановяване   на   решението,но разноските   се заплащат от   виновното   лице   и   това   е   подсъдимия   В.   Г.   В. - осъден   с   посочената   по горе   Определение .Видно е, че   НБПП гр.София   с   Решение   е определило  каква сума да получи служебния     защитник    на В.   Г. В.    назначен  на основание   чл.23 ал.2 от  Закона за   правната помощ,   като   същата сума е изплатена  на адв.К. А.   И.    от АК-Видин -5918  по НОХ дело №44 от  2017 г. на   Видински Окръжен Съд .

         При   това   положение   осъдения   В.  Г.   В.    следва   да бъде   осъден   да   заплати   разноските   на   НБПП   гр.София -направени   за   назначения  служебен   защитник адв.К. А. И. - 5918 от АК-Видин   за   явяването   му  по   посоченото     производство .

         С   оглед   на   гореизложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.4   от НПК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСЪЖДА – В.  Г. В. ***  с   ЕГН:**********   да заплати  на Националното Бюро   за правна   помощ гр.София - сумата   от   300.00/триста /лева – представляваща разноски   за назначения му служебен   защитник   по    НОХ дело №44 от 2017 г. на   Видински   Окръжен   Съд   - адвокат К. А.   И. - 5918   от  Адвокатска Колегия - Видин.

         Определението може  да   се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: