ВГРД № 303-2019

Решение по Гражданско дело 303/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № 92

 

гр. Видин, 08.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд                 гражданска колегия в публичното заседание на осми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                             Председател : В. В.

                                                                ЧЛЕНОВЕ : А. П.

                                                                             В.М.

при секретаря И.К. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдия В.М. в. гр. дело № 303 по описа за 2019год. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е с правно основание чл. 258 и сл.ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба от А.В.М., ЕГН : **********, с постоянен адрес-***, чрез адвокат Л. М. против Решение № 306/17.06.2019 по грд № 605/2019г на РС-Видин, с което е отхвърлена молбата й за промяна на фамилното й име от „М. „ на „А…“.    Твърди, че постановеното решение е неправилно и необосновано, липсват мотиви за постановения отказ.

Не са обсъдени твърденията в исковата молба, както и обстоятелството, че след сключване на брака, непромененото й фамилно име й създава неудобства и проблеми в Германия, както и факта, че фамилното й име е на бившия й съпруг и не желае да го носи.

Моли съда да постанови решение, с което отмени първоинстанционния акт и постанови ново, с което уважи иска с правно основание чл.19 ЗгрР.

Ответната по делото страна-Община В…не е взела становище по жалбата.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, събраните по делото доказателства и съобразявайки ги в съвкупност, прие за установено следното :

Производството е с пр. основание чл.19 от Закона за гражданската регистрация.

       С Решение № 306/17.06.2019 по грд № 605/2019г на РС-Видин, е отхвърлена молбата на А.В.М., ЕГН : **********, с постоянен адрес-*** за промяна на фамилното й име от „М. „ на „А…“.

По делото се установи, че молителя от дълги години живее и работи преимуществено в чужбина. Първо се установила в Г…, а от близо шест години живее и работи предимно в Г…. В Г… жалбоподателката се запознала със съпруга си Ч… Х… А…, с когото работят заедно. През лятото на 2018г. решили да сключат граждански брак. Оказало се, че в Г… процедурата е много тромава и продължителна, тъй като съпругът й тогава бил само със статут на бежанец. Молителят и Ч… Х… А…, през време на отпуските си, отишли в Г… на гости при приятели на молителя. Установили, че в Г… въпроса с документите и сключването на граждански брак е много лесно. Тъй като молителят има все още адресна регистрация и право да живее и пребивава в Г.., подали документи и сключили граждански брак на….г. в Г. Било издадено удостоверение, което молителят легализирал и превел на немски език и български език. В Г… било прието без проблем преведеното удостоверение, издадено в Г…. Започнали да наричат молителя госпожа А… и й казали, че трябва да смени личните си документи. Молителят дошъл в Б… да смени личните си документи и се оказало, че в издаденото гръцко удостоверение не е вписана промяна във фамилното й име. Молителят се свързал с общината в Г…, като й казали, че понеже документът е издаден, при тях няма как да се промени фамилното й име. В Община В… също казали, че няма административна процедура по която служебно или по заявление да променят фамилното име. Налице е пропуск да бъде вписано фамилното име след брака в гръцкото удостоверение. Сегашното фамилно име на молителя е на бившият й съпруг, което остана без промяна след развода, тъй като смяната му тогава би създала административни пречки на молителя във връзка със смяната на документите. В Г… наричат молителя г.жа А…, както и съпругът й държи да носи неговата фамилия. По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства.

        От събраните по делото писмени и гласни доказателства е установено от фактическа страна е, че молителката е сключила граждански брак с Ч.Х. А. на …г. в Г., Е. В издаденото удостоверение за сключен граждански брак молителят е записан с фамилно име след брака М., което й създава неудобства и проблеми в Германия .Установява се по делото и факта, че фамилното й име е на бившия й съпруг и не желае да го носи.

Видинският окръжен съд, като се запозна с твърденията и исканията, изложени в жалбата, доразвити в хода на производството,като обсъди и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност,при съблюдаване на разпоредбата на чл.235 ал.2 от ГПК,прие за установено следното :

Основателността на молбата с правно основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР за допускане на исканата промяна се предпоставя от категоричната установеност по делото наличието на поне един от фактическите състави на този текст: името да е осмиващо, опозоряващо, обществено неудобно или важни обстоятелства да налагат това. От друга страна, следва да се съобрази и функцията на имената, дадена им от закона в чл. 14 от ЗГР. Тези разпоредби са императивни и не могат да бъдат заобиколени по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗГР. Промяната на името на едно лице се допуска по изключение от съда и зависи изцяло от наличието на обективни предпоставки, изчерпателно уредени от закона.

Фамилното име е свързано с това, че показва принадлежността на дадения човек към определен кръг от хора, като това е кръга на семейството. По традиция в Р.Б. и съгласно чл. 9, ал.1 от ЗГР имената на българските граждани са съставени от собствено, бащино и фамилно име.

По традиция фамилното име на всяко лице е фамилното име на неговия баща. При сключване на граждански брак, както е в настоящия случай, съпруга може да приеме фамилното име на своя съпруг или да добави същото към своето фамилно име. Исканата промяна в случая не е в противоречие с императивите на закона.

Молителката желае с нея фамилното й име да удостоверява да изрази уважение към съпруга и семейството му, приемайки и неговата фамилия, както и да избегне неудобствата в Република Г… , които произтичат от факта ,че двамата съпрузи са с различни имена . Така формирано фамилно име е изцяло законово допустимо и тази възможност в последните години е много често използвана, с оглед развитието на обществото и основните му ценности.

Затова съдът счита, че са налице основания за допускане исканата промяна като допуска промяна на фамилното име на молителката от „М. „ на „А…“.

Като важни обстоятелства, налагащи допускане на исканата промяна съдът приема и желанието на молителката да се идентифицира в обществото като човек, имащ биологична, социална и духовна връзка със семейството си след сключване на брака , както и да избегне неудобствата в чужбина предвид различните фамилни имена на нея и на съпруга и . Промяната на фамилията може да бъде извършена единствено по съдебен ред ,съгласно разпоредбите на българското законодателство и по конкретно чл. 19 от ЗГР, тъй като са налице важни обстоятелства за това, които се доказват в настоящото производство.

Съдът намира, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР, поради което молбата следва да бъде уважена.

         От една страна съдът намира за такова обстоятелство субективното желание на молителката. Както е прието в задължителната практика на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК (напр. Решение № 19 от 8.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 486/2011 г., III г. о., ГК) от понятието "важни обстоятелства" не следва да се изключва субективното желание на лицето да носи определено име стига исканата промяна да няма за цел въвеждане в заблуждение на органите на реда или определени институции. По делото се установи, че е налице субективно желание на молителката за промяна на фамилното й име, като това нейно желание е свързано с обстоятелството, че в държавата, в която понастоящем тя и съпругът й живеят, е общоприето съпрузите да носят еднакви фамилии . Т.е. субективното желание на молителката е свързано с желанието й да се интегрира в обществото, в което живее. Същевременно не са налице данни, че молителката цели да въведе в заблуждение органите на реда. Освен това, както се приема напр. в Решение № 205 от 17.07.2012 г. на ВКС по гр. д. № 654/2011 г., IV г. о., ГК, разликата във фамилните имена на членовете на семейството им създава неизбежно затруднения както в социален план, така и при индивидуализацията им и обозначаването на родовата им принадлежност, поради което се явява важно обстоятелство по смисъла на чл. 19 ЗГР, даващо основание за промяна на фамилното име. Настоящият случай е именно такъв, доколкото са налице данни,че молителката и съпруга и живеят в Г….

        Ето защо са налице важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР, а именно нуждата от интеграция на семейството в Република Г… , която безспорно би се реализирала по-лесно ако съпрузите имат еднакви фамилни имена според традициите в тази държава. Изложените доводи са достатъчни за съда да приеме, че по делото се доказаха важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР. Същевременно промяната на името на молителката не противоречи и на закона. Както е посочено в чл. 14, ал. 2 от ЗГР фамилното име при сключване на граждански брак се формира съгласно правилата на Семейния кодекс, а според чл. 12, ал. 1 от СК няма пречка при сключване на граждански брак съпругата да приеме фамилното име на своя съпруг.

          Молбата за промяна на името се явява основателна и следва да бъде уважена, на основание чл. 19, ал. 1, предл. последно от ЗГР.

Решението на ВРС следва да бъде отменено и се постанови ново, с което се допусне промяна във фамилното име на лицето А.В.М., ЕГН : **********, от „М. „ в „А… „

         Мотивиран от така изложените съображения, Видинският окръжен съд

                                   Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 306/17.06.2019 по грд № 605/2019г на РС-Видин, с което е отхвърлена молбата на А.В.М., ЕГН : **********, с постоянен адрес-*** за промяна на фамилното й име от „М. „ на „А…“.ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА :

         ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на лицето А.В.М., ЕГН : **********   КАТО ПОСТАНОВЯВА в актовете за гражданско състояние и в регистрите за гражданско състояние,   същата да бъде вписана с фамилното име «АУГУСТИН « / А.В. А., ЕГН : ********** /, на основание чл.19, ал.1, предл. последно от ЗГР.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

След влизане на решението в законна сила, копие от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община В… , за отбелязване на промяната и за отразяване на промяната в актовете за гражданско състояние .

         Препис от настоящето решение да се връчи на страните, заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                                  2.