ВГРД № 176-2019

Решение по Гражданско дело 176/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №253

 

Гр.В.

 

11.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД съд в закрито заседание на

.................................ноември две хиляди и деветнадесета година   в състав  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д. М.

 

                                                          Членове:1/С. С.

                                                                          2/Г. Й.                                                            

при секретаря  ....................................                            и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от съдия Й.                          гр.д. № 176       по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на Чл.250 ГПК /допълване на решението/.

         Производството по гр.д.№ 176/2019 г. на Видинския ОС е образувано по жалба вх.№731/26.02.2019 г. и жалба вх.№3393/19.04.2019 г., двете подадени от Л.С.Т., като длъжник по изп.д.№20187240400768 на ЧСИ В. Т. С жалба вх.№731/26.02.2019 г. се обжалват действията на ЧСИ Т. инкорпорирани в ПДИ изх.№ 1630/12.02.2019 г., а с жалба вх.№3393/19.04.2019 г. се обжалват действията на ЧСИ Т. инкорпорирани в Уведомление изх.№2576/13.03.3019 г. С определение №105/16.05.2019 г. по гр.д.№176/2019 г.съдът се е произнесъл само по жалба вх.№731/26.02.2019 г., като е приел същата за недопустима, и е прекратил производството по делото, като липсва произнасяне по присъединената за разглеждане жалба вх.№3393/19.04.2019 г. С определение №3627/04.11.2019 г. на Софийския апелативен съд по ч.гр.д.№5062/2019 г. е прието ,че посочената втора жалба не може да бъде разглеждана като допълнение към първоначалната жалба вх.№731/26.02.2019 г., тъй като предмет на двете жалби са различни актове и действия на ЧСИ Т. Горното съставлява непълнота на съдебния акт, която следва да бъде отстранена по реда на чл.250 от ГПК. Оплакване и искане в този смисъл са инкорпорирани в съдържанието на частна жалба вх.№2074/28.06.2019 г., която е депозирана в срока по чл.250, ал.1 от ГПК, с връчването на препис от частната жалба на насрещната страна е изпълнена процедурата по чл.250, ал.2 от ГПК, поради което в тази част делото е върнато на първостепенния съд за произнасяне по компетентност по жалба вх.№3393/19.04.2019 г.

         След като взе предвид събраните по делото доказателства и указанията на САС,Окръжен съд-В. намира ,че жалба вх.№3393/19.04.2019 г.,с която се обжалват действията на ЧСИ Т., инкорпорирани в Уведомление изх.№2576/13.03.3019 г. ,е недопустима поради следното следното :

Съгласно Чл.435 ал.2 и Чл.463 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване изпълнението върху имущество,което смята за несеквестируемо,отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот,поради това,че не е уведомен надлежно за изпълнението ,отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на Чл.468 ал.4 и Чл.485 ,определянето на трето лице за пазач ,ако не са спазени изискванията на Чл.470 ,както и в случайте по Чл.486 ал.2 ГПК и отказа на съдебния изпълнител да спре,да прекрати или да приключи принудителното изпълнение,разноските по изпълнението ,както и разпределението.Всички останали действия на съдебния изпълнител не могат да бъдат обжалвани ,поради което подадената жалба е недопустима.

В конкретния случай се обжалва уведомление изх.№2576/13.03.2019 г. и се изразяват доводи относно неправилно посочените в него суми,който акт не попада сред посочените по-горе. В този смисъл е и разрешението възприето в т. 8 на ТР №2          от 26 06 2015 г на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК, „С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител,   като я сведе до лимитативно изброени актове,подлежащи   на   обжалване   от лимитативно   определен   кръг   лица   и   на лимитативно    посочени   в   закона   основания,   което   изключва   всяко разширително   тълкуване   на   разпоредбите   относно   обжалването   на действията   и отказите   на   съдебния   изпълнител".

         Съгласно т. 2 ТР 3/2005 ОСГТК, триинстанционно производство не е предвидено за съдебното производство по обжалване действията на съдебния изпълнител, а функционално компетентен да разгледа частните жалби срещу определенията за прекратяване на производството пред ОС по обжалване действията на съдебния изпълнител е съответния АС, чието определение е окончателно.       

                  Водим от горното и на основание Чл.250 Съдът

 

                                      Р         Е         Ш         И         :

 

        

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба вх.№3393/19.04.2019 г.по входящия регистър на  ЧСИ В.Т. на   Л.С.Т. – И. с ЕГН ********** чрез адв. М. Т. със съдебен адрес ***, кант. 10 срещу уведомление изх.№2576/13.03.2019 г. на Частен съдебен изпълнител В. Т. по изп.д. № 20187240400768 .

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№176 по описа на Видинския окръжен съд.

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на страните да се връчи препис от настоящото определение.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-София чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                   2.