Т.Д. № 45-2017

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 6

гр. Видин, 10. 01.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в разпоредително заседание на 10 януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:А. П.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. търговско дело № 45 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          С молба вх. № 4157/21.12.2017 г., синдика на ЕТ „Н. –Н. П.“ със седалище и адрес на управление гр. В., ул.“Г.“ №, бл.“Е.“ , вх. , ап., с ЕИК:............... е представил Списък на предявените и приети вземания на кредитори.

На 02.01.2018 г. е направено вписването на обявения списък на приети предявени вземания в Търговския регистър при АВ.

В срока по чл. 690, ал.1 ТЗ, пред съда не са постъпили възражения.

Съдът не намира служебно основание да измени представения от синдика списък на приети предявени вземания, постъпили в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ, поради това списъкът следва да бъде одобрен.

Водим от изложеното и по аргумент на  чл. 692, ал.1 ТЗ, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА Списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на ЕТ „Н.—Н. П.“ със седалище и адрес на управление гр.В., ул.“Г.“ №, бл.“Е.“ , вх. , ап., с ЕИК:............, предявени в срока по чл. 685, ал.1 ТЗ, който списък е обявен в Търговския регистър на 02.01.2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

   Настоящия съдебен акт да се отрази в книгата по чл.634в от ТЗ и да се обяви в ТР.

              

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: