Т.Д. № 45-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19

гр. Видин, 02.02.2018г.

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в разпоредително заседание на 01 февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:А. П.

с участието на секретаря ......................... и в присъствието на прокурора.................................................................... ,

като разгледа докладваното от съдията П. търговско дело № 45 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

С молба от 21.12.2017 г., синдика на ЕТ„Н. .....-Н. П." с ЕИК ......... гр.Видин със седалище и адрес на управление -гр.В.,ул."Г." № ... е представил Списък на предявените и приети вземания на кредитори.

На 02.01.2018 г. е направено вписването на обявения списък на приетите вземания в Търговския регистър при АВ.

В срока по чл. 690, ал.1 ТЗ, който е изтекъл на 09.01.2018 г. пред съда не са постъпили писмени възражения срещу списъка на приетите от синдика вземания на кредитори, предявени в срока по чл. 685 ТЗ.

На 11.01.2018 г. е постъпило становище от длъжника, с което прави възражение за изтекла погасителна давност за задължителни осигурителни вноски и глоби по НП.

Синдикът е взел становищепо заявеното от длъжника възражение , че е подадено извън срока и не следва да бъде разглеждано.

Съдът намира , че подаденото от длъжника ЕТ„Н. ...-Н. П." представлява по съществото си възражение по чл.690 ТЗ, но като такова е подадено извън срока предвиден в същия текст. Този срок е изтекъл на 09.01.2018 г. Като недопустимо- подадено извън срока,възражението следва да се остави без разглеждане, като не се насрочва с.з. за разглеждането му..

 

Водим от изложеното и по аргумент на чл. 692, ал.1 ТЗ, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕТО НА ДЛЪЖНИКА ЕТ„Н. ...-Н. П." с ЕИК ................. гр.Видин със седалище и адрес на управление -гр.В.,ул."Г." № .. от 11.01.2018 г. , с което се прави възражение за погасени по давност задължения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Настоящият съдебен акт да се отрази в книгата по чл.634в ТЗ и да се обяви в ТР.

 

СЪДИЯ: