ВЧГРД № 403-2019

Определение по Гражданско дело 403/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 242

 

Гр. В.

 

06.11.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Окръжен съд В. гражданско отделение, в закрито заседание на .....................................ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                      Председател: Д. М.

                                                           Членове:   1. С. С.

  1. Г. Й.

с участието на секретаря ...............................................................................

и в присъствието на прокурора......................................................................

като разгледа докладваното от съдия Й. ..........................

въззивно частно гражданско дело №403 по описа за 2019г.......................,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.274 – 278 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Постъпила е частна жалба от адв.К. А. Г. със съдебен адрес *** - като представител на Л.Г.Г. с ЕГН : **********, с адрес *** против ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 01.10.2019г., постановено по Гр. Дело №2751/2018г. по описа на Районен съд – В.

Иска се да се отмени изцяло обжалваното определение, респективно да се разпореди гр. Дело №2060/2018г. да бъде присъединено към гр.дело №2751/2018г., а не обратното, тъй като искът, заведен по гр. Дело №2751/2018г. е заведен преди иска по гр. Дело №2060/2018г., както гр. Дело №2751/2018г. е образувано преди гр. Дело №2060/2018г. по описа на ВРС.

Поддържа се ,че гр.дело №2751/2018г. било образувано, след като на 14.05.2018г. същото е образувано в Софийски Районен съд, откъдето по правилата на местната подсъдност било изпратено във Видинския Районен съд. Определението за изпращането му било обжалвано пред Софийски Градски съд и едва след потвърждаването му оттам, било изпратено на Видинския Районен съд, където било образувано под друг номер, а именно 2751/2018г. ,като датата на завеждане на иска на Л.Г.Г. срещу ответницата Л.И.А. била 14.05.2018г.

В същото време делото ,към което е присъединено - 2060/2018г. ,било образувано в деловодството на Районен съд – В. на -7.08.2018г., т.е. около два месеца след това,поради което , макар и образувано във Видинския Районен съд след делото, към което е присъединено, /гр. Дело №2060/2018г. на ВРС/, настоящето дело било образувано първо, а искът, предявен от частния жалбоподател,се явявал първи по време като заведен на 14.07.2018г., та макар и пред друг местно некомпетенен съд. От тази гледна точка, мотивите на Видинския Районен съд, с които същият бил присъденил гр. Дело №2751/2018г. към гр. Дело №2060/2018г, като по-късно образувано,били неправилни и незаконосъборазни, тъй катоу видно от доказателствата по делата, това не било така.

На второ място, макар и свързани помежду си, делата имали обратна насоченост.Предявения иск с правно основание чл.127, ал.2 от СК по гр. Дело №2751/2018г. бил предявен с ищец Л.Г.Г. срещу ответницата Л.И.А., доколкото иска, предявен по гр. Дело № 2060/2018г., пак с правно основание чл.127, ал.2 от СК ,бил предявен от Л.И.А., като ищец срещу Л.Г.Г. - ответник.

Видно било, че и двете дела са образувани между едни и същи страни, но предвид заведените искове между страните по двете дела, страните се явявали в различни процесуални качества, доколкото частният жалбоподател по присъединеното гр. Дело №2751/2018г. бил ищец, а в производството по гр. Дело №2060/2018г. бил ответник.

Поддържа се ,че частната жалба е допустима, основателна и в съответствие с разпоредбите на материалния закон и процесуалните правила.

Ответната страна не е взела становище по иска .

Съдът като съобрази твърденията в частната жалба и след преценка на събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

         Определението подлежи на обжалване, жалбата е подадена в срок от легитимирано лице и е допустима.

         Разгледана по същество,жалбата е частично основателна поради следното :

         Гр.д.№2751 /2019 г. по е образувано по искова молба от Л.Г.Г., чрез адв. А. Д. със съдебен адрес в гр. С. против Л.И.А. ***, с която са предявени искове за упражняване на родителските права по отношение на малолетното дете Р. Л. Г. и за заплащане на издръжка.

При служебна справка съдът констатирал, че в РС – В. има образувано гр.д. № 2060/2018г. с ищец Л.И.А. и ответник Л.Г.Г., по което са предявени искове с правна квалификация чл. 127, ал. 2 от СК за упражняване на родителските права по отношение на малолетното дете Р. Л. Г. и за заплащане на издръжка,поради което приел,че са налице основанията за съединяване на делата в едно производство, тъй като са образувани между едни и същи страни с едно и също правно основание и между двете дела има връзка.

Поради горното и на основание чл. 213 от ГПК съдът приел,че по-късно образуваното гр.д. № 2751/2018г. ще следва да се присъедини към гр.д. № 2060/2018г.,поради което присъединил гр.д. № 2751/2018г. по описа на ВРС към гр.д. № 2060/2018г. по описа на ВРС за общо разглеждане на основание чл. 213 от ГПК , прекратил отделното производство по гр.д.№ 2751/2018г. по описа на ВРС и постановил делото да се докладва по гр.д. № 2060/2018г. по описа на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Преценката на първоинстанционния съд за наличие на условията на чл. 123 ГПК за съединяване на делата за издаване на общо решение по тях не подлежи на инстанционен контрол съгласно Решение № 831 от 14.01.2005 г. на ВКС по гр. д. № 555/2004 г., I г. о.Не подлежи на инстанционен контрол и определението в частта му,в която се определя номера на делото ,под които ще се движат съединените дела след служебното съединяване на делата по реда на Чл.213 ГПК ,но според константната практика на ВКС по-късно образуваното дело следва да се присъедини към по-рано образуваното дело .

Щом като първоинстанционният съд е преценил, че са налице предпоставките на чл. 123 ГПК и се налага за процесуална икономия и поради връзка на делата помежду им да се издаде общо решение по тях, втората инстанция не може наново да преценява дали са налице предпоставките за съединяване на двете дела, освен ако исковете са недопустими, или по правилата на родовата подсъдност не подлежат на разглеждане от районния съд. Разпоредбата на чл. 123 ГПК цели процесуална икономия при разглеждането на делата и въпрос на преценка за целесъобразност на първоинстанционния съд е да присъедини по свой почин или, ако страната е поискала, да откаже присъединяването на делата. Съединяването на делата, дори и да не е налице връзка между тях, не се отразява нито на правилността, нито на допустимостта на решението и затова не подлежи на инстанционен контрол/в този смисъл Решение № 831 от 14.01.2005 г. на ВКС по гр. д. № 555/2004 г., I г. о., докладчик съдията Б. П./.

Незаконосъобразно е обаче определението в частта му,в    в която е прекратено производството по отделното производство по гр.д.№ 2751/2018г. по описа на ВРС.Присъединяването на делото към друго дело за общо разглеждане в едно производство не е основание за прекратяване на производството по присъединеното дело. Да се приеме обратното, би означавало с обратна сила да отпаднат всички извършени по прекратеното дело процесуални действия, доколкото това е последицата на прекратяването. Това обаче не е целта на съединяването по чл. 123 ГПК. Напротив - в хипотезата на чл. 123 ГПК, всички извършени до момента на съединяването процесуални действия се запазват и по този начин се реализира процесуална икономия. Производството по присъединеното дело продължава, но в едно производство с това по делото, към което е присъединено-в този смисъл е напр. Определение от 15.03.2002 г. на САС по гр. д. № 269/2001 г., гражданска колегия, 3 с-в, докладчик съдията Керелска.

С оглед на горното следва да бъде отменено    определение от 01.10.2019 г., постановено по гр. Дело №2751/2018г. по описа на Районен съд – В. в частта му ,в която е прекратено производството по отделното производство по гр.д.№ 2751/2018г. по описа на ВРС.  

С оглед горното Съдът

 

О   П Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ определение от 01.10.2019 г., постановено по гр. Дело №2751/2018г. по описа на Районен съд – В. в частта му ,в която е прекратено производството по отделното производство по гр.д.№ 2751/2018г. по описа на ВРС.

В останалата му част ПОТВЪРЖДАВА определение от 01.10.2019 г., постановено по гр. Дело №2751/2018г. по описа на Районен съд – В. в частта му

         Определението е окончателно.

 

Председател:                                   Членове: 1.

 

                                                                      2.