ГРД № 584-2014

Решение по Гражданско дело 584/2014г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №48

 

гр.В** 17.10.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             ВОС, търговска колегия в открито заседание

на седмнадесети септември

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                      Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   ...И** К** и в присъствието на прокурора .............. като разгледа докладваното от съдия    В** В**....т.д. №584 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Правната квалификация на предявеният иск е чл.649 от ТЗ, във вр. с чл.135 от ЗЗД.

   Делото е образувано по искова молба от „РВ С**“ ЕООД/в несъстоятелност / против „М***” ЕООД и А.О.С.-*** с ЕГН:**********.

Поддържа се в исковата молба, че съгласно нотариален акт за покупко-продажба, вписан в СВ-С** с вх.рег.№61166/22.12.2009г. ответното дружество е продало на ответницата собственост на дружеството недвижим имот в груб строеж, подробно описан в исковата молба, а именно жилище, представляващо апартамент с площ от 85.290кв.м., както и подземно парко място №13, заедно с съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

Сделката между ответниците била изповядана на 22.12.2009г. в исковата молба подробно са описани търговските отношения между дружеството-ищец и дружеството-ответник.

Поддържа се, че при търговски отношения ответникът „М**“ ЕООД дължи плащане и изпълнение по вземане на ищеца в общ размер на 1 745 626.44лв. Поддържа се, че със сключването на сделката между двамата ответници, същите увредили кредитора – ищеца по делото. Поради това се иска да бъде постановено решение, с което сделката между двамата ответници материализирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в Службата по вписвания в гр.С** с вх.рег.№61166,т.180,акт №74 от 22.12.09г. бъде обявена за недействителна спрямо ищеца. При условията на евентуалност се иска сделката да бъде прогласена за нищожна като привидна и поради липса на предмет на сделката.

Ответниците са представили писмен отговор, в който поддържат, че предявените искове са неоснователни. Поддържа се, че ищеца не е кредитор на първият ответник и няма към него ликвидни и изискуеми вземания, че процесната сделка не уврежда ищеца поради това, че същата е възмездна и се нея ответника не е намалил имуществото си. Поддържа се, че липсват знания за увреждането и у двамата ответници, както и че същата е извършена преди възникване на вземането, по което ищецът твърди че е кредитор на първия ответник. Иска се предявеният иск да бъде отхвърлен.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:На съда е служебно известно,че с решение№1728/11.08.14г. по търговско дело №1044/14г. на САС е открито производство по несъстоятелност по отношение на ищеца и Ирена Александрова е назначена за синдик на дружеството.Искът ,по който е образувано настоящето дело дело е предявен на 29.12.14г. С нотариален акт за покупко-продажба №114,т.I,рег.№ 3016 по н.д.№92/09г. на Нотариус №185 ответника „М**” ЕООД е продал на А.О.С.-С*** правото на строеж върху жилище, представляващо апартамент с площ от 85.290кв.м., както и подземно парко място №13, заедно с съответните идеални части от правото на строеж върху мястото за сумата 27 600лв.Видно от представеното удостоверение по изпълнително дело №20178380407054 на ЧСИ №838 делото е образувано по молба на настоящия ищец против ответника „М**” ЕООД за заплащане на сумата 145 466,39лв.Видно от представеното удостоверение №71596/08.07.19г. по изпълнителното дело дължимото по делото е изплатено и делото е свършено. По делото са ангажирани многобройни други доказателства,които съдът не обсъжда,поради това,че счита,че същите са несъотносими към предмета на спора.

           При така установената фактическа обстановка съдът счита,че предявените искове са неоснователни и недоказани,поради което следва да бъдат отхвърлени. Съгласно чл.649,ал.1 от ТЗ иск по чл. 645, 646 и 647 от този закон и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, свързан с производството по несъстоятелност, може да предяви синдикът, а при негово бездействие - всеки кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок от откриване на производството, съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2

. Съгласно чл.135,ал.1 от ЗЗД кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Недействителността не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.

         В настоящия случай искът е предявен в рамките на едногодишния срок по чл.649,ал.1 от ТЗ-решението,с което е открито производството по несъстоятелност е от 11.08.14г. ,а искът е предявен на 29.12.14г.

         Разгледан по същество искът е неоснователен.За да бъде уважен предявения иск по чл.135,ал.1 от ЗЗД на първо място следва да е налице качеството на кредитор на ищеца,длъжникът при извършването на действията да е знаел за увреждането на кредитора,а поради това,че сделката е възмездна и лицето,с което длъжникът е договарял-в случая ответницата А. С**.

         Съдът счита,че към момента на приключване на устните прения по делото ищцовото дружество няма качеството на кредитор,поради което предявеният иск е неоснователен.Видно от представеното удостоверение №71596/08.07.19г. по изпълнително дело №20178380407054 на ЧСИ №838 дължимото по делото е изплатено и делото е свършено.На следващо място по делото не бяха ангажирани каквито и да било доказателства за наличието на увреждане на кредитора от атакуваната сделка,както и за наличието на знание за евентуално увреждане в ответницата А. С**.

         С оглед на горното предявеният иск по чл.135 от ЗЗД следва да бъде отхвърлен.

        Като неоснователен и недоказан следва да бъде отхвърлен и предявеният при условията на евентуалност иск сделката да бъде прогласена за нищожна като привидна и поради липса на предмет на сделката.

         Предвид изхода на спора на основание чл.78,ал.3 от ГПК ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответника „М**” ЕООД направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 500лв. и за възнаграждение на вещо лице в размер на 900лв.

           Водим от горното съдът

Р     Е     Ш     И     :

         Отхвърля предявените от „РВ С**“ ЕООД/в несъстоятелност /,гр.В**,ЕИК **** против „М**” ЕООД,гр.С**,ЕИК ** и А.О.С.-*** с ЕГН:********** искове по чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителна спрямо ищеца на сделката материализирана в нотариален акт за покупко-продажба №114,т.I,рег.№ 3016 по н.д.№92/09г. на Нотариус №185 и при условията на евентуалност искове за прогласяване на сделката за нищожна като привидна и поради липса на предмет.

         Осъжда РВ С**“ ЕООД/в несъстоятелност /,гр.В**,ЕИК *** да заплати на „М***” ЕООД,гр.С**,ЕИК *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 500лв. и за възнаграждение на вещо лице в размер на 900лв.

         Решението може да бъде обжалвано пред САС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: