ТД № 25-2018

Решение по Търговско дело 25/2018г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 28

 

гр.В*, 31.10.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             ВОС търговска колегия в публичното

заседание на десети септември

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   АН** П**  

                                                            

при секретаря   И* К* и в присъствието на   прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     АН** П**търговско дело № 23 по описа за 2019   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Искът е с правно основание чл.615 ТЗ.

   Предявен е отменителен иск за обявяване за недействително по отношение на масата на несъстоятелността в производството по несъстоятелност по т. д. № 34/2015 г. на Окръжен съд – В** за В.Б.Г., действащ като едноличен търговец с наименование „К** - В.Б." с ЕИК **, със седалище гр.В**, на СПОРАЗУМЕНИЕТО, одобрено по гр. д. № 164/2014 г. на PC – К** за прекратяване на брака между В.Б.Г. и съпругата му Е.Г.Г. с решение № 50/29.08.2014 г. по описа на районния съд, В ЧАСТТА МУ относно уреждане на имуществените отношения между съпрузите, изразяващи се в разпореждане от съпруга в полза на съпругата с 1/2 идеална част от имуществото, придобито в условията на съпружеска имуществена общност и съставляващо следните обекти: жилище - апартамент в гр. С**, жк. „М**" бл. 233, вх. 4, ет. 2, ап. 5 , със застроена площ от 86. 44 кв. м., заедно с прилежащото му избено помещение № 5, със съответните идеални част от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена; поземлен имот XVIII - 5632 в кв. 93 по плана на гр. В**, идентификатор 10971.509.1203, находящ се в комплекс „Бонония", незастроен, с площ от 693 кв. м.; нива с площ от 6. 816 дка, находяща се в землището на с. А**, община В**, четвърта категория, местността „Д**", представляваща имот № 085001 по плана за земеразделяне на землището на същото село; лек автомобил марка „О**", модел „К**" с ДК № СА 0124 TP и лек автомобил марка „Р**", модел „М**" с ДК № СА 8099 НА.

В ИМ се твърди, че по отношение на представлявания от ответника В.Б.Г. едноличен търговец с горецитираното наименование е открито производство по несъстоятелност и е определена начална дата на неплатежоспособността 23.01.2013 г. Това било сторено с решение № 21 от 29.06.2015 г. по т. д. № 34/2015 г. на ОС - В* образувано по молба по чл. 625 от ТЗ, постъпила в съда на 31.03.2015 г. Сочи се, че на 28.08.2014 г. двамата ответници (В.Г. и неговата съпруга - Е.Г.) депозирали пред PC - Кула молба по чл. 50 от СК. С нея те поискали от районния съд да прекрати с развод по взаимно съгласие бракът им и представили споразумение, което уреждало имуществените им отношения по повод прекратената съпружеска имуществена общност. Поддържа се, че с одобреното от брачния съд споразумение, с решение № 50/29.08.2014 г. по гр. д. № 164/2014 г. на PC - Кула, съпругата получила в дял и станала изключителен собственик на цялото описано имущество, придобито в условията на СИО, т.е. и на 1/2 ид. част от правата на съпруга - длъжник. Това било извършено без никакво уговорено уравнение на дела му от съпругата - т.е. без насрещна престация. Извършеното при тези условия прекратяване на съпружеската имуществена общност било недействително, поради което се претендира обявяването му за такова спрямо кредиторите на масата на несъстоятелността.

В производството при първоначалното разглеждане на делото са призовани и участвали синдикът на длъжника - ищец и двамата бивши съпрузи - ответници.

С решение по т.д. № 4766 по описа за 2017 г. С* апелативен съд е обезсилил решение 13/11.05.2017 г. по т. д. № 9/2016 г. по описа на Окръжен съд – В*, в частта му, в която е обявено за недействително, по отменителните искове, предявени от синдика на предприятието на едноличен търговец с наименование „К* - В.Б." с ЕИК **, със седалище гр. В**, спрямо кредиторите на несъстоятелността, на СПОРАЗУМЕНИЕТО, одобрено с решение № 50/29.08.2014 г. по гр. д. № 164/2014 г. на PC – К** за прекратяване на брака между представляващия тогава едноличния търговец - В.Б.Г. и съпругата му Е.Г.Г., В ЧАСТТА МУ относно уреждане на имуществените отношения между съпрузите, изразяващи се в разпореждане от съпруга в полза на съпругата с 1/2 идеална част от имуществото, придобито в условията на съпружеска имуществена общност и подробно описано в решението и е върнал делото на Окръжен съд – В** за ново разглеждане от друг състав на съда с конституране и участие на необходимия другар - ЕТ „К** - В.Б."***.

Прието е , че решението в обжалваната част е недопустимо, тъй като е постановено без участието на необходим другар - несъстоятелния длъжник, който не е конституиран и призоваван (така Решение № 239 от 16.05.2011 г. на ВКС по т. д. № 418/2010 г., II т. о., ТК, относимите изводи на който настоящият състав напълно споделя).

Съгласно разясненията в т. 6 от Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК ако в първата инстанция не е бил конституиран необходим другар, чието участие в производството е задължително, въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение и да върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участие на необходимия другар. Постановките на т. 17 от TP № 1/2000 г. от 04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС в частта относно задължителното другарство не са актуални при действието на ГПК (в сила от 01.03.2008 г.).

 

В изпълнение на указанията на САС е конституиран като необходим другар - ЕТ „К** - В.Б."***.     

В срока е постъпил отговор от ответниците чрез назначения особен представител, с който оспорва допустимостта , алтернативно основателността на иска.

           При така установените обстоятелства, съдът направи следните правни изводи:

С Решение №21 от 29.06.15г. по т.д. №34/15г. на ВдОС по отношение на ЕТ„К*В.Б. *** е открито производство по несъстоятелност и е определена начална дата на неплатежоспособността 23.01.2013 г. ИМ по чл.625 ТЗ е подадена във ВОС на 31.03.15г. ИМ по е подадена в канцеларията на ВОС на 18.02.16г. Атакуваното споразумение е одобрено с Решение №50/29.08.2014г. по гр.д. №164/2014г. на КРС, влязло в сила на 29.08.2014г.

 

При тези данни съдът достигна до следните изводи:

С оглед специфичния предмет на атакуваното разпореждане - т. е. прекратяване на съпружеска имуществена общност, правната квалификация на предявения иск следва да се определи като такава по чл. 615 от ТЗ. Тази разпоредба изрично регламентира защитата на правата на кредиторите и попълването на масата на несъстоятелността в случаите, когато в нея се включват вещи, права върху вещи и парични влогове, придобити и притежавани в условията на съпружеска имуществена общност.

Съдът намира исковата претенция с правно основание чл.615 ТЗ и предявеният при условията на евентуалност иск с правно основание чл.135 ЗЗД за допустима и посочените правни субекти, активно легитимирани да предявят искове във връзка с производство по несъстоятелност,за попълване на масата на несъстоятелността, в случая синдикът.

Синдикът е посочил в ИМ, че иска отмяна на атакуваното споразумение на основание.

В хипотезата на чл.615 ТЗ могат да бъдат обявени за недействителни спрямо кредиторите изчерпателно изброени действия и сделки, ако те са извършени в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността и до приключване на производството по несъстоятелност. Настоящият казус е относим към хипотезата на чл.615 ТЗ- делба на съпружеска имуществена общност.

При така изброените елементи от сложния фактически състав на разпоредбата на чл.615 ТЗ , следва да бъде изследвано качеството на кредитор на ищеца, съответно синдик на длъжника от една страна и качеството на длъжници на двамата ответници. Синдикът безспорно е оправомощен да предявява искове за попълване на масата на несъстоятелността. Измежду посочените ответници качеството на длъжник може да бъде насочена само спрямо В.Б.Г. като ЕТ с наименование на фирмата „К**-В.Б.”, а Е.Г.Г. е посочена като свързано лице, получило част от имуществото на длъжника, което принадлежи на масата на насъстоятелността.

Признаването на търговско качество на едно физическо лице разширява неговата правоспособност, разкривайки пред него възможността то да бъде страна и по правоотношения в областта на търговското право, но без да е налице нов правен субект, т.е. единствено в пределите на собствения му персоналитет. Така всеки един едноличен търговец, като носител едновременно и на търговски, и на граждански права и задължения, винаги отговаря с едно и също свое имущество по задълженията, придобити в резултат от упражняване на търговската си дейност, както и по всякакви други имуществени отношения, в които той влиза в частния си живот. В този смисъл ЕТ„К**-В.Б. ”/в н/ отговаря и с имуществото на ФЛ В.Б.Г..

За ЕТ/ както и за неограничено отговорните съдружници/, в чл. 614, ал. 2 и ал.3 от ТЗ законодателят е предвидил разширяване на масата на несъстоятелността. Съобразно разпоредбите имуществото на ЕТ и на неограничено отговорния съдружник включва и ½ част от вещите, правата върху вещи и паричните влогове – съпружеска имуществена общност. С влизане в сила на СК от 2009 г. е предвидено вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос да принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити (чл. 21, ал. 1 СК) , а паричните влогове са изключени от този имуществен режим. На основание чл.27, ал.5 от СК, с влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг – ЕТ или неограничено отговорен съдружник СИО се прекратява и имуществената общност се трансформира в дялова.

С оглед на това в чл. 615 от ТЗ е предвиден още един иск, който цели запазването на масата на несъстоятелността. Този иск е установителен по своя характер и с него се прогласява относителна недействителност по отношение на масата на несъстоятелността при прекратяване или делба на СИО, както и определяне на по-голям дял (чл.29 СК). Това следва да се е случило в 6-месечен срок преди началната дата на неплатежоспособността и продължава до приключването на производството по несъстоятелност. В настоящия случай делбата на СИО е извършена по време на производството по несъстоятелност и преди приключването му.

С атакуваното споразумение за прекратяване на брака ответниците са извършили подялба на част от недвижимото и движимото си имущество, което към този момент е било в режим на СИО и длъжникът притежава ½ ид.ч. от него, поради което може и се иска отмяна на атакуваната сделка само до размера на ½ ид.ч. В споразумението изрично е записано, че В.Б.Г. се е разпоредил в полза на Е.Г.Г. с ½ ид.ч. от описаното имущество като Е.Г.Г. е заявила, че няма претенции за дял от имуществото или печалбата на съпруга си като ЕТ„К**-В.Б.“. Страните са заявили, че не си дължат парично уравнение на описаните по-горе дялове.

Със споразумението в дял на съпругата се поставя определено имущество-апартамент в гр. В**,ПИ в гр. В**,нива в с. А**,обл. В** и два леки автомобила. Изявлението,че тя няма и няма да има претенции към имуществото или печалбата на фирмата на съпруга си не може да се приеме като някакво уравнение на дела на съпруга. Става въпрос за нещо, което не е индивидуализирано, не е определено по размер и не е определено във времето, т.е няма насрещна престация. След изричното посочване,че съпрузите не си дължат парично уравнение се налага извода, че съпругът е прехвърлил своята ½ ид.ч. от описаното имущество на съпругата си безвъзмездно.

Според условията на чл.615 ТЗ е достатъчно атакуваната сделка да е сключена в шестмесечен срок преди датата на неплатежоспособността споразумението е сключено и одобрено от съда на на 29.08.2014г.,т.е. в срока,в който може да бъде обявено за недействително спрямо кредиторите на ЕТ„К**-В.Б.”. Видно е,че към момента на сключване на споразумението за прекратяване на брака-28.08.2014г.- фирмата на ЕТ вече е била в неплатежоспособност.

От изложеното е видно,че искът по чл.615 ТЗ е основателен за прехвърлената от В.Б.Г. ½ ид.ч. от имуществото бивша СИО на Е.Г.Г..

При уважаване на основния иск отпада необходимостта съдът да обсъжда основателността на евентуалният иск по чл.135 ЗЗД.

По разноскитеСъгласно чл.620,ал.5 ТЗ по дело за попълване на масата на несъстоятелността и по отменителен иск д.т. не се внася предварително. Предвид разпоредбата на чл.649,ал.6 ТЗ дължимата д.такса следва да бъде събрана от осъдената страна, т.е от ответниците по правилата на чл.78,ал.1 ГПК-съразмерно с уважената част от исковата претенция. При искове по чл.69,ал.1,т.4 цената на иска се определя по правилата на т.2 от същия текст-върху данъчната оценка или пазарната цена на имота. По този начин д. такса е определена в решението по гр.д. №164/2014г. на КРС и тя е в размер на 2 674,92лв. е същата д. такса следвада бъде събрана и в настоящото производство.

 

По тези съображения и на основание чл. 237 ГПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

Обявява за недействителен спрямо кредиторите на ЕТ„К**-В.Б.” споразумение за прекратяване на брака между двамата ответници по взаимно съгласие, обективирано в Решение №50/29.08.2014г. по гр.д. №164/2014г. на КРС,влязло в сила на 29.08.2014г., с което споразумение длъжникът В.Б. се е разпоредил в полза на Е.Г.Г. с ½ ид. ч. от следното имущество бивша СИО:

1.Жилище-апартамент №5,находящ се в гр. С**,ж.к.М** II,бл.233,вх.4,ет.2,ап.5,състоящ се от три стаи,кухня и сервизни помещения със застроена площ от 86,44кв.м.,заедно с прилежащото му избено помещение №5 с полезна площ от 2,91кв.м.,заедно с 0,566 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж,при описани в споразумението съседи

2.Поземлен имот XVIII-5632 в кв.93 по плана на гр. В**,находящ се в к-с Б**,незастроен с площ от 693кв.м., при описани в споразумението съседи

3.Нива с площ от 6,816дка,нажодяща се в землището на с.А**,ЕКАТТЕ 00919,общ.Видин,четвърта категория,в местността Делница,представляваща имот №085001, при описани в споразумението съседи,

4.Лек автомобил марка Опел,модел К**,светло син металик,с ДК № СА 0124 ТР,с рама №WOLOSDL**** и двигател № Z13DTJ****

  1. Лек автомобил марка Рено,модел Модус“хетчбек“,бордо металик,с ДК №СА *** НА с рама №VF1JP0D0**** и двигател № K9KJ750D0**

 

ОСЪЖДА В.Б.Г.,ЕГН ********** *** и Е.Г.Г.,ЕГН ********** *** да заплатят дължимата държавна такса в размер на 2 674,92лв. ,за което да се издаде изпълнителен лист в полза на ВОС след влизане на решението в сила.

 

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Апелативен съд С** в двуседмичен срок от връчването му в препис на страните.

  

                                 СЪДИЯ: