ГР.Д. № 45-2018

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №7

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на четиринадесети февруари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С.   гр . дело № 45 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по ИМ на „В.....“ ООД,представлявано от управителя Х... П.... Д... със седалище и адрес на управление гр. С...,район „В....“,ул.“О...“№...,ап..... против „Е...“ЕООД, представлявано от управителя Б... Ц... Г...със седалище и адрес на управление гр. С... ,С... община,район „Банкя“,ул.“Варна“№124 -с правно основание чл.108 ЗС и с цена на иска 970 735лв. съгласно представено по делото данъчна оценка на имота.ИМ е подадена пред ВРС.С оглед цената на иска и по правилата на родовата подсъдност,определени в чл.104,т.3 ГПК РС-Видин е прекратил производството и е идзпратил по подсъдност на ОС-Видин,за което ответникът е уведомен по реда на чл.50,ал.2 ГПК.

При служебния доклад на делото съдът констатира,че ИМ е нередовна като не е внесена дължимата д. такса, ИМ не е вписана и не са представени преписи от писмените доказаталества за ответника.

По делото,докато е изпълнявана процедура по връчване на съобщения за прекратяване на делото пред ВРС е постъпила молба от управителя на„В....“ ООД- Х... П... Д... с дата 05.10.17г.,с която заявявя,че оттегля иска си срещу „Е...“ЕООД на основание чл.232 ГПК.ВРС не се е произнесъл по тази молба,тъй като вече е прекратил производството пред тази инстанция с определение от 27.09.2017г. и го е изпратил по подсъдност на ВОС.

При така очертаната фактическа обстановка по движението на производството съдът намира,чеи не следва да два указания за отстраняване на нередовности на ИМ,тъй като по делото има постъпила молба по чл.232 ГПК,с която ищецът оттегля иска си.

Предвид изложеното и на основание чл.232 ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

                         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№45/2018г. на Видински окръжен съд .

ВРЪЩА ИМ и приложенията на ищеца „В....“ ООД,представлявано от управителя Х... П... Д... със седалище и адрес на управление гр. С....,район „В...“,ул.“О....“№...,ап....

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщението пред Апелативен съд-София.

 

                                                

                                                           Окръжен съдия: