ГР.Д. № 38-2018

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е №25

 

Гр.В**

 

09 .02.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В** окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на ..................................................... две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : Д***М**

                                                     Членове :1.СВ***С**

                                                                       2.Г*** Й**

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й**** гр. дело №38     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба на „Н*** с**“ЕАД против действия на ЧСК С** Н**.

         Жалбата е адресирана директно до В*** окръжен съд.

         В*** окръжен съд намира ,че производството по делото следва да бъде прекратено ,тъй като жалбата следва да бъде подадена чрез съдебния изпълнител след изпълнението на всички процедури ,визирани в Чл.436 ал.1-3 ГПК ,които процедури следва да бъдат извършени от съдебния изпълнител .

         Водим от горното и на основание   ГПК Съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр.д.38/2018 г. по описа на В** окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С*** чрез В*** окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Препис от жалбата и приложените към нея доказателства да се изпратят на ЧСИ С*** Н**.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.