ГР.Д. № 35-2018

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №28

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на дванадесети февруари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г. Й.

При секретаря                                                                и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С.С.   гр . дело № 35 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на „Н....“ЕАД-С. против действията на ЧСИ С. Н. по изп.д. №...,с които отказва да прекрати изпълнителното производство.

Въззивният съд констатира,че жалбата е подадена директно в канцеларията на ВОС,а не е подадена чрез съдия изпълнител ,с което не е изпълнена разпоредбата на чл.436,ал.1 ГПК.

Предвид изложеното ВОС счита,че следва да прекрати производството по делото и изпрати жалбата на ЧСИ С.Н. за администриране и прилагане ан изпълнителното дело,за което

О П Р Е Д Е Л И :

 

                       ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№35/2018г. на Видински окръжен съд .

Изпраща жалбата на „Н....“ЕАД-С. против действията на ЧСИ С.Н. по изп.д. №...,за администриране съобразно дадените указания.

Определението не подлежи на обжалване .

                                                

      Председател:                                    Членове: