ГР.Д. № 29-2018

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №26

 

Гр.В***

 

09.02.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

В** окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на          ..................................... две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            Председател : Д*** М***

                                                     Членове :1.СВ***С**

                                                                      2.Г** Й**

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й*** гр. дело №29   по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

         Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалбата на „Т.В.“***,представлявано от Т.Д.В. и от Т.Д.В. с ЕГН **** против Постановление от 19.12.2017 г.на Частен съдебен изпълнител Ст*** Н** с рег.№ 898 за възлагане по изп.дело №20168980400702/2016 г.Иска се постановлението да бъде отменено изцяло като постановено в нарушение на закона.Поддържа се на първо място,че никога жалбоподателят не бил уведомяван официално и не били съгласувани с него оценките на имотите.Правото на обжалване му било дадено късно.Цените били занижени с около 25%.Конкретно за имота, посочен в Постановлението ,оценката му била 12 600 лв.,а продажната цена на публичните продани била занижена на 9450 лв.,респ.на 7560 лв.Не била спазена разпоредбата на Чл.485 ал.2 ГПК,като цената била по-ниска от данъчната оценка,а последната не била приложена по делото.На второ място липсвало искане на взискателя за изнасяне на имота на публична продан.

Взискателят "Ю*** Б**" АД, вписан в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. С**, ул. „О** п**" № 260, чрез пълномощника на Банката - адвокат Н**А**Г**, член на С*** адвокатска колегия, със сл. адрес: гр. С**, ул. С*** № **, ет.*, ап.* в законоустановения срок на основание чл. 436, ал.З ГПК е представил писмено възражение срещу депозирана при ЧСИ Ст***Н** - вписан под рег. № 898 в Камарата на ЧСИ, с район на действие - Окръжен съд В***, жалба от длъжниците по ИД № 702/2016г. срещу действия на съдебният изпълнител, обективирани в Постановление за възлагане на недвижим имот ,в което възражение се излагат подробни доводи относно законосъобразността на обжалваното постановление.

Частният съдебени изпълнител е изложил мотиви ,в които излага съображения относно неоснователността на жалбата.

 

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът намира ,че частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт ,а разгледана по същество ,е неоснователна поради следното :

         Изпълнително дело №20168980400702 на Частен съдебен изпълнител Стефан Нинов с рег.№ 898 е образувано по повод молба с вх.№05071/14.09.2016 г. от „Ю***Б**" АД със седалище и адрес на управление гр.С**, ул. „О** п*" №260, ЕИК **** срещу солидарните длъжници „Т.В."' ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.В**, ул. „Б** В**" №**, ап.* и Т.Д.В. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***. Същото е заведено за принудително изпълнение на парично вземане съгласно приложения към молбата изпълнителен лист , издаден на 05.08.2016 г. и заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК , издадена на 05.08.2016 г. на Районен съд-В** по ч.гр.д. №1785/2016 г. по описа на същия съд. Вземането е обезпечено с ипотека в полза на „Б** п**б**" АД със сегашно наименование „Ю**Б**" АД. Ипотекарен длъжник по делото е В** В**В** с ЕГН *****, ал.17 - съпруга на длъжника Т.Д.В..

Изпълнението е насочено срещу ипотекираните в полза на взискателя имоти, а именно:

-        имот №1: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.166.1.17,попадащ в сграда с №1, в поземлен имот с идентификатор 10971.501.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град В**, одобрени   със заповед №РД-18-5/28.01.2008 година на изп.директор   па   АГКК,   с   предназначение     -   жилище,   представляващ   тристаен   тухлен апартамент №** с административен адрес гр. В**, ул."Б**В**", №**, ет.*, при съседи по схема: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.166.1.18, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.166.1.16. под обекта- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.166.1.14, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.166.1.20, по доказателствен акт за собственост - отляво ап.№16, отдясно ап. №18 на А**Н** П**, отдолу ап.№14, отгоре ап.№20 на Ст** Б** И**, който апартамент е със застроена площ от 99.65 кв.м, състоящ се от три стаи, кухня с трапезария и сервизни помещения, ведно с прилежащото към апартамента избено помещение /мазе/ №17, с площ от 18.80 кв.метра при съседи на избеното помещение- коридор, мазе №16 и мазе №18, както и 3,565 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

-        имот №2-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.220.1.10,попадащ в сграда с №1, в поземлен имот с идентификатор 10971.501.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри   на град В**, одобрени   със заповед №РД-18-5/28.01.2008 година на изп.директор на АГКК, с предназначение - за офис, с административен адрес гр. В**, ул."А***Ст***", №*, ет.0, при съседи по схема: на същия стаж - самостоятелен обект в сграда с идентификатор     10971.501.220.1.11     и     самостоятелен     обект     в     сграда     с     идентификатор 10971.501.220.1.12, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.220.1.2. Имотът представлява магазин, находящ се в партерния стаж на масивната жилищно-търговска сграда, построена в парцел II в кв.514А по последния регулационен план на град В**, на ул."А***С**"№* , който магазин е на две нива и е със застроена площ от 62,38 кв.метра, ведно със склад, находящ се в подземния стаж на същата сграда, който склад е под №10 и е със застроена площ от 17.36 кв.метра, ведно с 6,73% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, до съседни на магазина: отляво - магазин на В**В**И**, отдясно-жилищна сграда, отгоре-ап.№** на Цв**К**Ц** и отдолу-мазета, и до съседи на склала: отляво-склад №* на В**В**И**, отдясно-жилищна сграда и отгоре магазин №**.

-        имот №3: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.182.1.23,попадащ в сграда с №1, в поземлен имот с идентификатор 10971.501.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри   на град В***, одобрени   със заповед №РД-18-5/28.01.2008 година на изп.директор на АГКК, с предназначение - за офис, с административен адрес гр. В**, ул."Х**Д**", №**, ет.0 при съседи по схема: на същия стаж -- самостоятелен обект в сграда с идентификатор     10971.501.182.1.22     и     самостоятелен     обект     в     сграда     с     идентификаюр 10971.501.182.1.13 под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.182.1.2. Имотът представлява офис в град В**, находящ се на партерния етаж на четириетажната масивна жилищна сграда, построена в Парцел ХII-2967 в кв.517А по последния регулационен план на град В**, в кв."К**“ на ул."Х**Д** „№**, който офис е под №14 (по доказателствен акт за собственост) и е със застроена площ от 21,04 кв.метра, ведно с 1,38%идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, до съседи на офиса: отляво-гараж №* на И***К**М**, отдясно-гараж на Т.Д.В., отгоре-ап.№** на А** Г**П**, отдолу-мазета.

-        имот №4: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.182.1.22,попадащ в сграда с №1, в поземлен имот с идентификатор 10971.501.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град В**, одобрени   със заповед №РД-18-5/28.01.2008 година на изп.директор на АГКК, с предназначение - гараж в сграда, с административен адрес гр. В**,ул."Х**Д**", №**, ет.0 при съседи по схема: на същия етаж - самостоятелен обект в сграда с идентификатор      10971.501.182.1.13,     самостоятелен     обект     в     сграда     с     идентификатор 10971.501.182.1.23. самостоятелен обект в сграда е идентификатор 10971.501.182.1.21. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.182.1.16 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.182.1.15, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.182.1.2. Имотът представлява гараж в сграда в град В**, находящ се в приземния етаж на четириетажната масивна жилищна сграда, построена в Парцел ХП-2967 в кв.517А по последния регулационен план на град В**, в кв."К**", на ул."Х**Д**"№**, който гараж е под №6 и е със застроена площ от 27,08 кв.метра, ведно с 1,78% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, до съседи на гаража:отляво офис №14 на Т.Д.В., отдясно гараж №** на К**И**К**,отдолу мазета и отгоре ап.№** на А***Г**П**.

-        имот №5: сграда с идентификатор 10971.501.451.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град В**,одобрени със заповед №РД-18-5/28.01.2008 година на изп.директор на АГКК, с предназначение -гараж, с административен адрес гр. В**, ул.'Т**". Сградата представлява гараж в град В**,   район   К**",   построен   в   масивната   група   гаражи   с   кадастрален   №137,   на ул.“Г**"№**, който гараж е под №** /стар №**/ и е със застроена площ от 18 кв.метра, до съседи на гаража по старата номерация: гараж №** на Й**Й**Н** и гараж №** на А** Е**Ч**.

На 16.10.2017 г. в кантората на частния съдебен изпълнител е постъпила молба от взискателя (л.372 по делото) с вх.№10102/16.10.2017 г. за насрочване на втора публична продан на процесиите по делото имоти. По негово разпореждане е насрочена такава в периода 14.11.2017 г. - 14.12.2017 г. (обявление за проданта -

л.373-375 по делото) и протокол за редовно разгласена публична продан е съставен на 24.10.2017 г.(л.388 по делото), входен в Районен съд-В** на 25.10.2017 г. (л.389 по делото). С протокол от 15.12.2017 г. (л.408-409 по делото) за купувач на имот №4: самостоятелен обект в сграда  с   идентификатор   10971.501.182.1.22,   с   предназначение гараж   в   сграда,   с административен адрес гр. В**, ул."Х**Д**", №**, ет.0 след устно наддаване (наддавателен лист - л.410 по делото) е обявена К**Г**Л** с ЕГН ***** за сумата в размер на 8461,00 лева.   В предвидения двуседмичен срок (чл.492 ал.3 от ГПК, посл. изм. ДВ, бр.86 от 2017 г.) купувачът е внесъл сумата в размер 7705,00 лв (л.418 по делото), представляваща предложената за имотите цена от 8461,00 лева минус внесения задатък в размер на 756,00 лв. (л.405 по делото).

С постановление от 19.12.2017г. (л.430 по делото) имотът е възложен на купувача К**Г**Л** с ЕГН ****М**III Ш**" №**А. За изготвеното постановление за възлагане страните са уведомени, както следва: длъжниците „Т.В." ЕООД и Т.Д.В. - чрез съобщение ,връчено на 29.12.2017 г. (л.444 и л.446 по делото) и ипотекарния длъжник В**Б**Б** - чрез съобщение ,връчено на 29.12.2017 г. (л.445 по делото), взискателя - чрез съобщение ,връчено на адвокат Н** Г**, надлежно упълномощен от взискателя на 04.01.2018 г. (л.456 по делото).

При така установената фактическа обстановка Окръжен съд-В** намира ,че подадената жалба е неоснователна поради следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.436, ал.1 от ГПК от надлежно легитимирани лица -длъжници по изпълнението и се явява допустима, тъй като се обжалва надлежното извършване на публична продан,но разгледана по същество ,се явява неоснователна поради следното:

Първото възражение в жалбата относно липсата на уведомяване относно пазарната оценка на имотите и занижаване на същата в настоящата продан с около 25% според длъжниците е неоснователно поради следното:

   Съгласно т.8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК Според едно от становищата, поддържани в съдебната практика, част от наддаването са само действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Според други становища, част от наддаването са различни действия на съдебния изпълнител и страните, подготвящи проданта, в т. ч. връчването на покана за доброволно изпълнение, връчването на съобщения за насрочването на описа, оценката и проданта, подаването на тайните и явните наддавателни предложения и т. н. до възлагането на вещта на обявения купувач.

   При действието на отменения ГПК на обжалване подлежаха всички действия и откази на съдебния изпълнител, но съществувалата широка възможност за злоупотреба с правото на жалба от страна на длъжника беше на път да обезсмисли съществуването на изпълнителния процес (вж. Мотивите към Проекта за Граждански процесуален кодекс). С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител.

   При действието на отменения ГПК, при обжалване на постановлението за възлагане, на проверка от съда подлежаха всички предхождащи изпълнителни действия от връчването на поканата за доброволно изпълнение през несеквестируемостта, оценката на имуществото, разгласяването и провеждането на проданта и обявяването на купувача до самото възлагане. При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

   Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съдебния изпълнител и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

В конкретния случай се твърди от жалбоподателите ,че не са уведомявани за публичната продан.Както се посочи по-горе, в т.8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК се приема ,че уведомяването на длъжниците са публичната продан не подлежи на съдебно обжалване ,тъй като е действие ,което подготвя публичната продан ,но не е съществена част от нея.Освен това Окръжен съд-В** намира ,че длъжниците са уведомявани своевременно и надлежно за всяка проведена публична продан и нейната обявена начална цена (общо проведените публичните продани са четири поредни), като за две от тях е назначавана експертиза от вещо лице Светлана Попова, което се с произнесло относно пазарната оценка на имота). Уведомяването се е извършило,както следва:

-        за първа публична продан от 28.01.2017 г. до 28.02.2017 г. длъжниците са уведомени чрез съобщение връчено на 09.01.2017 г. (л.280-283 по делото) като към съобщението са приложени заключение на вещо лице С***П** от 20.12.2016 г. (л.260-269 по делото) и обявление за проданта от 20.12.2016 г. (л.270-272 по делото). Проданта е нестанала поради липса на наддаване и е насрочена нова такава;

-        за втора публична продан от 08.05.2017 г. до 08.06.2017 г. длъжниците са уведомени чрез съобщение ,връчено на 25.04.2017 г. (л.314-317 тю делото) като към съобщението е приложено обявление за проданта от 24.04.2017 г. (л.311-312 по делото). Проданта е нестанала поради липса на наддаване и е насрочена нова такава;

-        за нова публична продан от 05.09.2017 г. до 05.10.2017 г. длъжниците са уведомени чрез съобщение, връчено на 01.08.2017 г. (л.358-359 и л.362-363 по делото) като към съобщението са приложени заключение на вещо лице С**П** от 13.07.2017 г. (л.340-346 по делото) и обявление за проданта от 31.07.2017 г. (л.347-349 по делото). Продапта е нестанала поради липса на наддаване и е насрочена нова такава:

-        за втора публична продан от 14.11.2017 г. до 14.12.2017 г. длъжниците са уведомени чрез съобщение връчено на 20.10.2017 г. (л.380-383 по делото) като към съобщението е приложено обявление за проданта от 17.10.2017 г. (л.373-375 по делото).

Видно от горното и предвид факта, че проданта е редовно разгласена (протокол №722/24.10.2017 г. за редовно разгласена Продан - л.388 по делото) длъжниците нямат никакво основание да твърдят, че не са официално уведомявани за оценката на имота.

Неоснователни са и възраженията на длъжниците относно това,че оценките на имотите ,предмет на принудителното изпълнение ,не са съгласувани с тях ,тъй като ГПК не съдържа подобно законово изискване .

Оплакването за занижена продажна цена на имота е неоснователно ,тъй като ,както се посочи по-горе ,цената на публичната продан не подлежи на съдебен контрол.

Въпреки това Окръжен съд-В** намира за необходимо да отбележи ,че началната цена на проданта в размер на 7560,00 лв. е определена по реда на чл.494, ал.2 от ГПК (по ГПК преди последното изменение в сила от 05.11.2017 г.), а именно: 80 на сто от цената на първата продан. Първата Продан от 05.09.2017 г. до 05.10.2017 г. е начална цена 9450,00 лв. с определена след актуализация на оценката на имотите - л.340-346 по делото, която е 12600,00 лева х 75% (чл.485 във връзка с чл.468 от ГПК = 9450,00 лева), следователно: 9450,00 лв. х 80% = 7560,00 лева. Длъжникът не е възразил срещу експертизата, нито е поискал назначаването на тройна такава, ако не е бил съгласен с изготвената оценката и имотът е възложен след явно наддаване на цена 8461,00 лв.

Относно твърдението, че не с спазена разпоредбата на чл.485, ал.2 от ГПК и че по делото липсва данъчна оценка, е напълно невярно, тъй като справката изх.№ПО-01-10-2051/1/ от 01.16.2016 г. за данъчна оценка е налична по делото (л. 114 по делото), издадена от Общ. В** и за цитирания имот е в размер на 5343,50 лв., но същата съгласно закона е изискуема за първата продан след описа, а не за следващите продани.

Възражението на длъжниците, че не е постъпило искане от взискателя за насрочване на втора публична продан по делото е неоснователно, тъй като молба от взискателя „Ю**Б**" АД е надлежно депозирана на 16.10.2017 г. с вх.№10102/16.10.2017 г. (л.372 по делото) като е спазен срока по чл.494, ал.1 от ГПК.

Водим от горното и на основание Чл.437 ал.4 ГПК В*** окръжен съд

 

                         Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Д.В. с ЕГН ****** и на „Т.В.“***,представлявано от Т.Д.В. против Постановление от 19.12.2017 г.на Частен съдебен изпълнител Ст**Н** с рег.№ 898 за възлагане по изп.дело №20168980400702/2016 г.

Решението е окончателно .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ :