ГР.Д. № 26-2018

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №24

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на осми февруари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г.Й.

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С.С.     ч.   гр. д. №26 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на „Ч....“АД-С. против Разпореждане от 05.01.2018г. по ч.гр.д.№6/2018г. на Видински районен съд, с което производството по делото е прекратено и заявлението по чл.410 ,ал.1 ГПК е оставено без разглеждане.

                Счита ,че неправилно производството е прекратено като ВРС се е позовал на чл.104,т.4 ГПК ,тъй като в случая намира приложение чл.107 от Закона за енергетиката,според който заявление по чл.410 ГПК може да се подава независимо от размера на задължението.Иска от съда да отмени атакуванато разпореждане и върне делото на ВРС с указания за издаване на заповед и изпълнителен лист.

          От данните по делото съдът   приема за установено следното от фактическа страна.

          „Ч...“АД-С... е подало заявление по чл.410,ал.1 ГПК пред ВРС за вземане,което има срещу“Д.... В...“ЕООД в ликвидация-гр.В... в размер на 62 408,21лв.-главница,8 943,37лв.-лихви и направени разноски в размер на 1 427,03лв.-д.такса и 1 200лв. -ю. консултско възнаграждение. ВРС,позовавайки се на чл.410,ал.1,т.1 ГПК във вр. с чл.104,т.4 ГПК е приел,че така подадено заявлението е недопустимо,тъй като заповед по чл.410 ГПК може да ес иска за суми или заместими вещи,когато искът е подсъден на районен съд.С оглед размера на претендираната сума искът е родово подсъден на окръжен съд,поради което е оставил без разглеждане подаденото заявление и е прекратил производството по делото.

           Настоящият състав на ВОС намира,че ВРС в случая е процедирал неправилно. Няма спор,че по правилата на чл.104,т.4 ГПК относно родовата подсъдност на спора компетентен е Окръжен съд-Видин предвид цената на иска-над 25 000лв.РС-Видин не е съобразил обаче,че от общата разпоредба на чл.410,ал.1 ГПК има изключения и едно от тях е по чл.107 от Закона за енергетиката,според който общественият доставчик,крайните снабдители,доставчиците от последна инстанция,операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл.410,ал.1 ГПК за вземанията си за доставена или пренесена ел.енергия,както и за оказаните от тях услуги по този закон незавсимо то техния размер.

В случая е налице една законова привилегия,с която законодателят е решил да защити определен вид обществени интереси и която дерогира общата разпоредба на чл.410,ал.1 ГПК.

По изложените съображения съдът намира,че неправилно ВРС е прекратил производството по делото като недопустимо Обжалваното разпореждане следва да бъде отменено като делото се върне на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия в изпълнение на горните указания.

                   Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОТМЕНЯ Разпореждане от 05.01.2018г. по ч.гр.д.№6/2018г. на Видински районен съд, с което производството по делото е прекратено

         Връща делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия в изпълнение на дадените от ВОС указания.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                             2.