ГР.Д. № 20-2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№15

В** окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател : Д**М** Членове :1. СВ** С** 2. Г** Й**

при секретаря .....................................................................................

и с участието на прокурора..................................................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №20 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Постъпила е жалба от Д.Ц.С. против решение по гр.д.№1069/2017 г. по описа на В*** районен съд,която неправилно е адресирана до ВАС ,а след е препратена до В** окръжен съд.Жалбата подлежи на администриране от районния съд по реда на Дял втори Глава 20 ТПК.

Водим от горното Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по гр.д.20/2018 г. по описа на В** окръжен съд и изпраща делото на Видинския районен съд за администриране от районния съд по реда на Дял втори Глава 20 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: