ЧНД № 219-2019

Решение по Наказателно дело 219/2019г.

РЕШЕНИЕ №97

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видин 08.10.2019г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на осми октомври, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

ЧЛЕНОВЕ: ВЛ.С.

Р.Д.

при участието на прокурора .Л.Цв. и секретаря А.А. като изслуша докладваното от съдията Р.Д. ч.н.д. № 219 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

Производството е по искане на несъдебен орган в Република Австрия - А-8530 Deutschlandsberg, Kirchengasse 12 за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин А.Б. С. роден на ********., в Република България, ЕГН *******, с последен известен адрес град Видин, ул."*********" №********* на който е наложена финансова санкция в общ размер от 70.00 евро съгласно Решение BHDL-15.1- 9027/2017г., постановено на 14.02.2018г., влязло в сила на 27.05.2018г.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, установи, че е Решение BHDL-15.1-9027/2017г., постановено на 14.02.2018г., влязло в сила на 27.05.2018г.., като решението на несъдебния орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения съгласно законодателството на тази държава. - извършване на пътно­транспортно произшествие в Австрия, с което са нарушени правните разпоредби - §52 lit. а Zif. 10 StVO и §99 lit. 3 Zif.a StVO.

Отбелязано е, че засегнатото лице е уведомено съгласно законодателството на решаващата държава относно правото си на обжалване решението, както и сроковете а обжалване.

Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава - членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание на 08.10.2019г.засегнатото лице А.Б. С. не се явява нередовно призован, тъй като не е бил намерен на адреса, а в призовката е вписан,че същият се намира в чужбина за неопределено време. С оглед на тази информация, съдът приложи разпоредбата на чл.16, ал.2 от ЗПИИРКОРНФС като назначи служебен защитник на засегнатото лице. Служебният защитник адвокат Л.М.поддържа, че след като не е приложено самото решение за налагане на финансовата санкция, и не е преведено името на органа, издал решението, то искането на Австрийската държава не следва да се уважи.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, а именно Решение BHDL-15.1 -9027/2017г., постановено на 14.02.2018г., влязло в сила на 27.05.2018г постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година, постановено от А-8530 Deutschlandsberg, Kirchengasse 12, Федерална Република Австрия и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице, българския гражданин А.Б. С., роден на **********., в Република България, ЕГН ********, е с последен известен адрес град Видин, ул."********" №********* Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд - Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на Решение BHDL-15.1-9027/2017г., постановено на 14.02.2018г., влязло в сила на 27.05.2018г постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година, постановено от А-8530 Deutschlandsberg, Kirchengasse 12, Федерална Република Австрия, като същото решение на несъдебен орган. Решението за налагане на финансова санкция е на държава - член на Европейския съюз - Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 - 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на приложеното решение за налагане на финансова санкция - засегнатото лице е допуснало административно нарушение съгласно Австрийски правила за движени по пътищата - §52 lit. а Zif. 10 StVO и §99 lit. 3 Zif.a StVO, касаещо поведение което нарушава разпоредбите за движение по пътищата, а именно превишаване на скоростта с 13км/ч, при разрешена максимална скорост от 100км/ч. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а)   по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б)    са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 70 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 12.06.2018г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /EUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на изготвяне на настоящото решение.. Служебно известно е, че към 08.10.2019г. курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 70 евро в български лева е 136.91/сто тридесет и шест лева и деветдесет и една ст./лева.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ срещу А. Б.С., роден на ********., в Република България, ЕГН *********, с последен звестен адрес град Видин, ул."********" №******, на който е наложена финансова санкция в общ размер от 70.00 евро съгласно Решение BHDL-15.1 -9027/2017г., постановено на 14.02.2018г., влязло в сила на 27.05.2018г. издадено от А-8530 Deutschlandsberg, Kirchengasse 12 - Федерална Република Австрия, която финансова санкция е в размер на 70/седемдесет/евро, равностойността на която в български лева към 08.10.2019г. е 136.91/сто тридесет и шест лева и деветдесет и една ст./лева.

На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

2.

На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.