ЧГРД № 377-2019

Разпореждане по Гражданско дело 377/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 204

гр. В.

В ИМЕТО НА НАРОДА

18.10.2019 г.

 

ОКРЪЖЕН СЪД-В. в състав съдия Г. Й. , докладчик по ч.гр.д. № 377/2019 г. след като разгледа молба за издаване на европейска заповед за плащане с вх. № 3091 от 11.10.2019 г. по описа на Окръжен съд-В. намери следното :

Производството е по чл.7,пар.1 от Регламент /ЕО/ № 1896 /2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане.

Образувано е по молба на С.„М.-90-Г. И С., ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.П. против Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер. с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН .. .

Съдът като взе предвид подадения формуляр и извърши проверка по молбата за издаване на Европейска заповед за плащане констатира следното:

В настоящия случай вземането произтича от договор за услуги за изработка с материали на възложителя Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. C ,ТЕЛЕФОН.. на мъжки ризи по модел и брой , подробно описани в молбата за европейска заповед за плащане от С.„М.-90-Г. И С.“, с място на изпълнение гр.В., т.е. между две юридически лица и не е изключено от приложното поле на Регламента. Случаят е трансграничен, тъй като седалището и адрес на управление на едно от юридическите лица е различно от държавата- членка на сезирания съд.Ризите,предмет на поръчката,са предадени на възложителя в производствен обект на изпълнителя в гр.В. .

Спазени са правилата за компетентност по Регламент №44/2001г. Посоченото в молбата вземане е изискуемо,т.е. молбата отговаря на изискванията на чл.2,3,4,6 и 7 от Регламента и след като съдът констатира, че са изпълнени всички изисквания за допустимост, основателност и редовност на молбата за издаване на европейска заповед за плащане, счете , че са налице предпоставките на чл.12, параграф 1 от Регламент /ЕО/ № 1896 / 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане за издаване на исканата заповед за плащане , чрез попълване на Формуляр Д, Приложение V от Регламента.

 

Предвид изложеното

 

РАЗПОРЕДИ:

                  

          ДА СЕ ИЗДАДЕ европейска заповед за плащане на молителя С.„М.-90-Г. И С.“, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.П. против Е. т. А. Ч. с ид.№.. в Търговския регистър и с данъчен номер ..с адрес И. град M./Forli/,пощенски код 47014 ,улица V.C ,ТЕЛЕФОН .. за сумата от 4475,50 / четири хиляди четиристотин седемдесет и пет евро и петдесет евроцента / ЕВРО, представляваща неизплатена сума по договор за услуга- ушиване на мъжки ризи по модел и брой , подробно описани в молбата и приложените документи и доказани с фактура № #28 от 23.11.2018 г., както и сумата от 721,01 лева, представляваща лихва за забавено плащане в размер на законната лихва за периода от 29.11.2018 г. до 23.09.2019 г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на молбата – 11.10.2019 г. до окончателното изплащане ,за сумата от 175,06 лева държавна такса за образуване на производство пред съда по издаване на европейска заповед за плащане, както и сумата от 390 лева за адвокатско възнаграждение.

Да се връчи заповедта/Европейска заповед за плащане/- Приложение V, Формуляр Д към Регламент /ЕО/ № 1896/2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане на ответника Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер . с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН.. по реда на чл.13,14 и 15 от Регламента или по реда на ГПК.

Ответникът Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер. с адрес И.град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН . да се уведоми за стоящите пред него възможности , уредени в чл.12, параграф 3 и 4 от Регламент /ЕО/№1896/2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане.

Да се укаже на ответника Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер . с адрес И.град М./Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН .,че може да заплати дължимите суми по сметка на С.„М.-90-Г. И С., ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.П. в О. Б. Б. по сметка BG 53 UBBS… .

Ответникът Е.т. А. Ч. с ид.№.. в Търговския регистър и с данъчен номер . с адрес И.град M /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН .. да се уведоми за възможността , че може да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане до съда по произход, в 30 дневен срок, като използва формуляр Е, приложение VІ от Регламента.

 

СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :