ЧГРД № 370-2019

Разпореждане по Гражданско дело 370/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 203

гр. В.

В ИМЕТО НА НАРОДА

18.10.2019 г.

 

ОКРЪЖЕН СЪД-В. в състав съдия Г. Й. , докладчик по ч.гр.д. № 370/2019 г. след като разгледа молба за издаване на европейска заповед за плащане с вх. № 3084 от 11.10.2019 г. по описа на Окръжен съд-В. намери следното :

Производството е почл.7,пар.1 от Регламент /ЕО/ № 1896 /2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане.

Образувано е по молба на С.„М.-90-Г. И С., ЕИК със седалище и адрес на управление гр.П., ул.., район Ц. против Е. т. А. Ч.с ид.№…. в Търговския регистър и с данъчен номер… с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН…

Съдът като взе предвид подадения формуляр и извърши проверка по молбата за издаване на Европейска заповед за плащане констатира следното:

В настоящия случай вземането произтича от договор за услуги за изработка с материали на възложителя Е. т. А. Ч. с ид.№.. в Търговския регистър и с данъчен номер.. с адрес И. град MELDOLA /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН.. на мъжки ризи по модел и брой , подробно описани в молбата за европейска заповед за плащане от С.„М.-90-Г. И С.“, с място на изпълнение гр.В., т.е. между две юридически лица и не е изключено от приложното поле на Регламента. Случаят е трансграничен, тъй като седалището и адрес на управление на едно от юридическите лица е различно от държавата- членка на сезирания съд.Ризите,предмет на поръчката,са предадени на възложителя в производствен обект на изпълнителя в гр.В..

Спазени са правилата за компетентност по Регламент №44/2001г. Посоченото в молбата вземане е изискуемо,т.е. молбата отговаря на изискванията на чл.2,3,4,6 и 7 от Регламента и след като съдът констатира, че са изпълнени всички изисквания за допустимост, основателност и редовност на молбата за издаване на европейска заповед за плащане, счете , че са налице предпоставките на чл.12, параграф 1 от Регламент /ЕО/ № 1896 / 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане за издаване на исканата заповед за плащане , чрез попълване на Формуляр Д, Приложение V от Регламента.

 

Предвид изложеното

 

РАЗПОРЕДИ:

                  

          ДА СЕ ИЗДАДЕ европейска заповед за плащане на молителя С.„М.-90-Г. И С.“, ЕИК … със седалище и адрес на управление гр.П. ул.., район Централен против Е. т. А. Ч. с ид.№… в Търговския регистър и с данъчен номер .. с адрес И.град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН.. за сумата от 5101,72 / пет хиляди сто и едно евро и седемдесет и два евроцента / ЕВРО, представляваща неизплатена сума по договор за услуга- ушиване на мъжки ризи по модел и брой , подробно описани в молбата и приложените документи и доказани с фактура № #4 от 12.02.2019 г., както и сумата от 578,28 лева, представляваща лихва за забавено плащане в размер на законната лихва за периода от 27.02.2019 г. до 23.09.2019 г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на молбата – 11.10.2019 г. до окончателното изплащане ,за сумата от 199,56 лева държавна такса за образуване на производство пред съда по издаване на европейска заповед за плащане, както и сумата от 420 лева за адвокатско възнаграждение.

Да се връчи заповедта/Европейска заповед за плащане/- Приложение V, Формуляр Д към Регламент /ЕО/ № 1896/2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане на ответника Е. т. А. Ч. с ид.№… в Търговския регистър и с данъчен номер.. с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F. .C ,ТЕЛЕФОН .. по реда на чл.13,14 и 15 от Регламента или по реда на ГПК.

Ответникът Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F.C ,ТЕЛЕФОН . да се уведоми за стоящите пред него възможности , уредени в чл.12, параграф 3 и 4 от Регламент /ЕО/№1896/2006 г. на ЕП и на Съвета за създаване процедура за европейска заповед за плащане.

Да се укаже на ответника Е. т. А. Ч. с ид.№. в Търговския регистър и с данъчен номер с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F-C ,ТЕЛЕФОН …,че може да заплати дължимите суми по сметка на С.„М.-90-Г. И С., ЕИК.. със седалище и адрес на управление гр.П. район Ц. в О. Б. Б. /S./C.-U. по сметка BG 53 UBBS ...

Ответникът Е. т. А. Ч. с ид.№… в Търговския регистър и с данъчен номер.. с адрес И. град M. /Forli/,пощенски код 47014 ,улица V. F. C ,ТЕЛЕФОН . да се уведоми за възможността , че може да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане до съда по произход, в 30 дневен срок, като използва формуляр Е, приложение VІ от Регламента.

 

СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :