Т.Д. № 19-2017

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 21

 

 

                       ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............търговско отделение в разпоредително заседание на 09 февруари.....................................

две хиляди и осемнадесета .....................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. П.    

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря ........................................................................... и с участието

на...................................прокурора............................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. т.д.№ 19 по описа

за 2017 година на ВОС и за да се произнесе взе предвид следното:                            

            Производството по това т. д. по несъстоятелност № 19/2017 г. на Окръжен съд - Видин е образувано по молба на длъжника „Р. И.“ ЕООД, с ЕИК.................. по чл. 625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност, поради неплатежоспособност по чл. 608 ТЗ, евентуално поради свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ.

След обявяване на молбата в ТР е постъпила молба от „С. Ф. Г.“ ЕООД, ЕИК.............., с която се иска прекратяване на производството по делото , поради това че във Видинския окръжен съд е висящо аналогично производство по молба на кредитор по т.д. № 1 /2017 г. Евентуално , ако не бъде уважено това искане , се иска спиране на производството. С определение от 10 април 2017 г. ВОС е спрял производството по делото на основание чл.229,ал.1,т.4 ГПК до постановяване на решение по чл.630 ТЗ на т.д. по несъстоятелност № 1 / 2017 г. по описа на ВОС .

С решение от 15.01.2018 г., постановено по т.д.№ 1/2017 г. по описа на ВОС на основание чл.632, ал.1 от ТЗ съдът е обявил длъжника „Р. И.“ ЕООД в неплатежоспособност, с начална дата на неплатежоспособността – 30.06.2016 г.; открил производство по несъстоятелност; допуснал обезпечителни мерки чрез налагане на запор и възбрана върху цялото движимо и недвижимо имущество на длъжника; прекратил дейността на предприятието и обявил дружеството в несъстоятелност, като е спрял производствотоза една година при условията на чл.632,ал.2 ТЗ.

С оглед на изложеното съдът намира следното:

В ал.3 на чл.629 от ТЗ, се предвижда, че съдът спира делото по ал.1 (образувано по молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от длъжника), ако до датата на постановяване на решение по него кредитор подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. В посочената разпоредба законодателят не е дал разрешение на въпроса в кой момент спряното производство следва да бъде възобновено.

В случая производството по делото, образувано по молба на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност е спряно поради подадената от кредитора му „С. Ф. Г.“ ЕООД, ЕИК ............. молба за откриване на производство по несъстоятелност, по която е образувано т. д. № 1/2017 г. по описа на ВОС. По същото са постановени описаните по–горе влезли в сила решения.

И в двете производства съдът следва да установи материалноправните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност – неплатежоспособността на длъжника като обективно икономическо състояние. Ето защо съдът счита, че след постановяване на решението по чл.630, ал.1 от ТЗ няма право да пререшава въпроса за платежоспособността на дружеството – длъжник (аргумент от чл.299, ал.1 ГПК). Решението за откриване на производство по несъстоятелност действа по отношение на всички, т.е. и по отношение на всички кредитори на длъжника (чл.630, ал.3 ТЗ). Съгласно чл.685 ТЗ всеки от кредиторите на длъжника може да упражни правото си да събере вземането си в откритото вече производство по несъстоятелност. В настоящия случай това е сторено.

Поради изложеното и на основание препращащата норма на чл.621 ТЗ, съдът счита, че следва да приложи разпоредбата на чл.299, ал.1 ГПК, като постанови прекратяване на производството по несъстоятелност по настоящото дело.

Съгласно чл.620, ал.1 ТЗ длъжникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 250 лева по сметка на Видинския окръжен съд.

Водим от горните мотиви и на основание чл.299, ал.1 ГПК, вр. чл.621 ТЗ и чл.629, ал.3 ТЗ, съдът

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност по т.д.№ 19/2017 г. по описа на Видинския окръжен съд.

ОСЪЖДА длъжника „Р. И.“ ЕООД, с ЕИК..................... – в несъстоятелност, да заплати държавна такса в размер на 250 лева по сметка на Видинския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на длъжника пред Апелативен съд - София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  да се впише в  книгата по чл.634в  ТЗ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в ТР след влизането му в сила.

 

                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :