ВЧГРД № 384-2019

Определение по Гражданско дело 384/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 196

гр. В** 16.10.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на шести октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** частно гражданско дело №384 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.23,ал.3 от ГПК.

Делото е образувано по искане по реда на чл.23,ал.3 от ГПК от КРС по гр.д.№6/19г.

Съдът като се запозна с направеното искане счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено. Гр.д.№6/19г. на КРС е образувано по искова молба от Г** Н** И** от с.А**.Поради изложените в определенията причини всички съдии от КРС са си направили отвод.С определение от 11.10.19г. производството пред КРС е прекратено и делото е изпратено на ВОС за определяне на друг,равен по степен съд,който да го разгледа.

ВОС счита,че делото следва да бъде възложено за разглеждане на РС-В**.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

       На основание чл.23,ал.3 от ГПК производството по гр.д.№6/19г. на КРС да бъде разгледано от РС-В**.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.