ТД № 39-2019

Определение по Търговско дело 39/2019г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е-111

 

 

Видинският окръжен съд   гражданско отделение

в закрито заседание   на четиринадесети октомври

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                     Председател :   Д. М.

 

                                               Членове:

при секретаря                                        

и с участието на прокурора

изслуша докладваното от председателя М.                

т.д.№ 39 по описа за 2019 година

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

    С разпореждане от 04.07.2019г. съдът е дал указания на ищеца „А. Щ.-И. Г.“ЕООД да внесе дължимата по исковата молба ДТ в размер на 1 174.55лв. в едноседмичен срок от съобщението. Съобщението е връчено на ищеца на 17.09.2019г. и в определения едноседмичен срок ищецът не е внесъл определената държавна такса.

На основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2 от ГПК съдът приема, че производството по делото ще следва да бъде прекратено, а исковата молба заедно с приложенията се върне на ищеца, тъй като не са изпълнени указанията на съда за отстраняване на нередовностите на исковата молба, поради което съдът

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ТД №39/2019г. по описа на Окръжен съд-В. като исковата молба заедно с приложенията се върнат на ищеца.

Разпореждането може да бъде обжалвано с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

 

 

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: