ГР.Д. № 19-2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 14

Гр.В**

                                                     26 .01 .2018 г.

В** окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести Януари две хиляди и осемннадесета година в състав:

Председател : Д** М** Членове :1.СВ***С** 2. Г**Й**

при секретаря ............................................................................................................... и с

участието на прокурора..................................................................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №19 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по Чл.407 ГПК /обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист /.

Делото е образувано по частната жалба на „У** Ф** х***г"АД срещу разпореждане по гр.д.222/2011 г. по описа на В** районен съд,в което е оставена без уважение молбата за издаване на изп.лист за част от претендираните суми .Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок ,като обжалването е по общите правила на Част втора ,глава 21 ГПК /напр.Определение № 1848 от 1.06.2017 г. на САС по в. гр. д. № 2516/2017 г./,включващи изпращане на препис до ответната страна /чл.276 ГПК/.Тази процедура не е изпълнена,поради което производството по гр.д. 19/2018 г. по описа на В*** окръжен съд следва да бъде прекратено и делото да се върне на В****районен съд за администриране по реда на Част втора ,глава 21 ГПК.

Водим от горното и на основание Съдът

ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 19/2018 г. по описа на В*** окръжен съд и връща делото на В*** районен съд за администриране по реда на Част втора ,глава 21 ГПК.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ                          СЕКРЕТАР