ТД № 28-2018

Решение по Търговско дело 28/2018г.

РЕШЕНИЕ № 108

гр.В** 07.10.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, гражданска колегия в закрито

заседание на седми октомври

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   .................................................. и в присъствието на     прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     В** В** дело по несъстоятелност № 28 по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.632,ал.4 от ТЗ.

С решение №33 от 26.09.18г. по настоящето дело съдът на основание чл.632,ал.1 във връзка с чл.629б от ТЗ е спрял производството по делото.С решението съдът е уведомил кредиторите,че съгласно чл.632,ал.2 от ТЗ спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок една година от вписването на решението по ал. 1 по молба на длъжника или на кредитор. Възобновяване се допуска, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б

.Съдът е уведомил също кредиторите,че съгласно чл.632,ал.4 от ТЗ ако в срока по ал. 2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът ще прекрати производството по несъстоятелност и ще постанови заличаване на длъжника от търговския регистър.

   Решението е обявено в ТР на 27.09.18г. В едногодишния срок по чл.632,ал.2 от ТЗ от страна на кредиторите на търговеца не е поискано възобновяване на производството по делото като не се подържа наличие на достатъчно имущество и/или не е депозирана необходима сума за предплащане на разноските.

   Съгласно чл.632,ал.4 от ТЗ ако в срока по ал. 2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър.

   Предвид цитираната разпоредба следва да бъде постановено решение,с което производството по делото бъде прекратено и бъде постановено заличаването на търговеца в ТР.

Водим от горното и на основание чл. 630, ал. 4 и 5 от ТЗ съдът

РЕШИ:

Прекратява производството по несъстоятелност по настоящето дело.

Постановява заличаването от ТР на „К** м**-В**-З*** В***“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е** Й** I“№**,ет*,ап.* с ЕИК**** представлявано от З** В** А**.

   Решението подлежи на вписване в Търговския регистър, на основание чл. 624 от ТЗ.

   Решението подлежи на обжалване пред АС-С** в седмодневен срок от вписването му в ТР, на осн. чл. 633, ал. 1 ТЗ с въззивна жалба по общия ред на ГПК.

 

 

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: