ВГРД № 315-2019

Определение по Гражданско дело 315/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  195

гр. В** 27.09.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В* В*

Членове:   1.Ан** П**

                 2.В** М**

                 

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №315 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба от П.С.С. от гр.В** против действията на ЧСИ Т** по изпълнително дело №2013720400175 изразяващи се в издаване на постановление за възлагане на имот по делото.Подържа се,че процедурата по извършване на проданта е нарушена,поради това,че длъжника С. не е уведомена за насрочването на изпълнението против нейното имущество,призовките и съобщенията до нея не били връчвани съобразно правилата на чл.46 от ГПК.Подържа се,че постановлението е незаконосъобразно и поради това,че жилището предмет на продажба не подлежи на принудително изпълнение,поради това,че е несеквестируемо.Иска се обжалваното постановление да бъде отменено.

Ответника по жалбата-„А** за с** на в*“ЕАД уведомена за жалбата не е взела становище по същата.

Ответника по жалбата-А** И** С** е представил становище,в което подържа,че жалбата е недопустима.

В представените мотиви ЧСИ Т** подържа,че жалбата е недопустима.

Съдът като взе предвид подадената жалба счита,че същата е недопустима,поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

В чл.435,ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В настоящия случай в жалбата на жалбоподателката,която е длъжник по изпълнителното производство не се навеждат предвидените в цитирания текст основания за обжалване.

С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима,а производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане като недопустима   жалба от П.С.С. от гр.В** против действията на ЧСИ Т** по изпълнително дело №2013720400175 изразяващи се в издаване на постановление за възлагане на имот по делото.

Прекратява производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

 

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.