ГР.Д. № 16-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 12

 

Гр. В.

 

24.01.2018

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Окръжен съд В., гражданско отделение, в закрито заседание на ...................................................................... две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                       Председател: Д. М.

                                                           Членове:   1.С. С.

  1.                     Г. Й.

с участието на секретаря ...............................................................................

и в присъствието на прокурора......................................................................

като разгледа докладваното от съдия Й..........................

гражданско дело №16 по описа за 2018г.......................,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Делото е образувано по частна жалба на от "Р. (Б.)"   ЕАД,   със седалище и адрес на управление: град С., район „Л..", бул., ЕКСПО 2000, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК., представлявана от .А. В. А. Изпълнителен директор и М. Т. П. -Прокурист, действащи чрез пълномощника си юрисконсулт Е. Н. срещу на РС           Определение №3356-РЗ на Районен съд-В.Твърди се ,че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като производството по чл.51 от Закона за наследството било охранително и по него съдът бил длъжен служебно да събира доказателства съгласно чл.533 от ГПК.С оглед на гореизложеното се иска да бъде отменено обжалваното определение.

Окръжен съд-В. след като взе предвид постъпилата частна жалба и събраните по делото писмени доказателства прие за установено от фактическа и правна страна слредното :

Производството по гр.д.№2985/2017 г. по описа на Районен съд-В. е е образувано по молба от „Р. /Б./" ЕАД — С., ЕИК., гр.С., район Л. бул.. Експо 2000, представлявано от А. В.— изпълнителен дирекшр и М. Т. П. -прокурист, чрез Е. В. Н. Иска се от съда на основание чл. 51 от Закона за наследството да бъдат призовани лицата, които имат право да наследяват Ю. М.П., да им бъде определен срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него.

Видинският районен съд приел,че са налице съществени нередовности, без отстраняването на които не би могло да се разглежда делото, а именно:

1/Да се представи по делото удостоверение за наследници на Ю. М. П.;

2/ Молителят следва да посочи наследниците на Ю. М. П. и техните адреси за призоваване;

3/ Да уточни последното местожителство на Ю. П., както и в коя книга иска да се впише резултата от волеизявленията, тъй като в момента в молбата фигурира искане за вписване в особената книга при Софийски районен съд.

Предвид изложеното Районен съд- В.с разпореждане от 11.10.2017 г. оставил без движение молбата на Р./Б./" ЕАД –С., ЕИК., гр.С. район Л. бул. „Н.В. Експо 2000, представлявано от А. В. - изпълнителен директор и М. Т. П. -прокурист, чрез Е. В. Н., до отстраняване на следните нередовности:

1/Да се представи по делото удостоверение за наследници на Ю. М. П.;

2/ Молителят следва да посочи наследниците на Ю. М. П. и техните адреси за призоваване;

3/ Да уточни последното местожителство на Ю. П., както и в коя книга иска да се впише резултата от волеизявленията, тъй като в момента в молбата фигурира искане за вписване в особената книга при Софь/юки районен съд.

Съдът дал двуседмичен срок от уведомяването на молителя,като го предупредил,че при неизпълнение на указанията съдът ще върне молбата и ще прекрати производството по делото.Постановил е да се издаде на молителя исканото съдебно удостоверение след представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 5.00 лв. по сметка на РС В..

Разпореждането е връчено на представителя на молителя на 25.10.2017г., но и към 14.11.2017 г.районният съд е констатирал,че дадените от съда указания не са изпълнени.Като съобразил, че нередовностите на молбата не са отстранени в рамките на предоставения от съда срок, съдът приел,че същата следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено и с атакуваното определение постановил да се върне молбата, подадена от „Р. /Б./" ЕАД – С.,ЕИК., гр.С., район Л. бул.., Експо 2000, представлявано от А. В. - изпълнителен директор и М. Т. П. -прокурист, чрез Е. В. Н. и прекратил производството по гр. д. № 2985/2017г. по описа на ВРС.

Окръжен съд-В. намира ,че обжалваното определение е правилно и законосъобразно.В изпълнение на процесуалния закон и на основание Чл.129 ал.2 ГПК съдът е дал указания на молителя да отстрани нередовности на молбата и след като молителят не е сторил това ,е върнал молбата и прекратил законосъобразно производството на основание Чл.129 ал.3 ГПК .Разпоредбата на Чл.533 ГПК не задължава съда служебно да събира доказателства ,а му дава възможност да събира такива по своя инициатива когато намери това за необходимо.След като съдът не е решил служебно да събира доказателства ,а е указал изрично на молителя ,че последният следва да стори това ,то указанията на съда в тази насока са задължителни и неизпълнението им се санкционира с връщане на молбата. Възможността за служебно събиране на доказателства цели пълно изясняване на обективната истина, но не освобождава молителя от задължението му да представи и поиска събирането на всички относими за установяване на твърденията му доказателства / Решение № 570/ 13.03.2017 г. на САС ,т.о. 11 състав по в.т. дело № 1047 по описа за 2017 г./.

.

Определението  подлежи   на   обжалване   с   частна   жалба   пред ВКС по реда на Чл.274 ал.3 ГПК.

С оглед на гореизложеното съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение №3356-РЗ от 14.11.2017 г. по гр. д. №2985/2017 г. по описа на Районен съд-В. .

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчване на препис след внасяне на държавна такса в размер на 15 лв.по сметка на ВКС.

Препис от определението да се връчи на страните .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                     ЧЛЕНОВЕ :