ВГРД № 325-2019

Определение по Гражданско дело 325/2019г.

Р   Е   Ш   Е Н И Е № 192

 

Гр.В**   03.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на ........................октомври  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : Д** М**

                                                     Членове :1.СВ** С**

                                                                       2.Г** Й**

при секретаря   .................................. и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №325 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел І ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител от трето лице-Чл.435 ал.4 ГПК/.

Образувано е по жалба на Ц.И.Ц. *** против Разпореждане от 07.08.2019г. на ЧСИ В.Т** рег. № 724 по изпълнително дело 20157240400841 .Твърди се ,че разпореждането е неправилно и незаконсъобразно без да се излагат доводи.Иска се да се уважи жалбата и да се постанови РЕШЕНИЕ/ОПРЕДЕЛЕНИЕ/, с което да се отмени отказа на ЧСИ В**Т** рег. № 724 да прекрати изпълнително дело 20157240400841.

Взискателят „Т** б**“АД е депозирал писмено възражение /л.15-16 от делото/,в което оспорва основателността на жалбата.

         След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът прие за установено следното :

         Изп.дело 20157240400841 на ЧСИ В.Т** рег. № 724 е образувано въз основа на изпълнителен лист ,издаден на 15.12.2015 г. от ВРС на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 2897 от 2015 г. на Районен съд –В** от взискателя „Т** б**“ АД гр С** срещу „Н**Т**“ ЕООД и   Ц.   И.   Ц.   за събиране   на   парично   вземане :главници и лихви към главници: Главница в размер на 168 592,54 лв. със Законна лихва в размер на 62 998,72 лв. за периода 09.12.2015 г. - 15.08.2019 г. ,неолихвяеми вземания: 30 449,49лв.,   разноски     по     изп.     дело:     7     379,61лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ в размер на 11 525,02лв.или за сумата от 280 945,38лв.

Вземането е обезпечено с морска ипотека върху плавателен съд, собственост на „Н** Т**“ ЕООД гр В** .

С молба вх.№5729/24.07.2019 г. длъжникът Ц.Ц. е поискал поради бездействие на взискателя изп.дело да бъде прекратено на основание Чл.433 ал.1 т.8 ГПК.

С разпореждане от 07.08.2019 г. ЧСИ Т** е отказала да прекрати производството поради това ,че взискателят не се е дезинтересирал от движението на делото.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира ,че жалбата е допустима ,но неоснователна поради следното :

Няма основание да се приеме , че взискателят се е дезинтересирал от вземането си повече от две години , видно от материалите по делото . В разпоредбата на чл 433 ал 1 , т 8 , законодателя е предвидил липса на поискани изпълнителни действия за събиране на дълга , а от материалите по делото е видно ,че взискателят       е поискал да бъдат извършени изпълнителни действия с молба вх.№6489/17.07.2017 г.,с молба вх.№8766/18.09.2017 г.и с молба вх.№5249/04.07.2019 г.        

         Водим от горното и на основание Чл.437 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш   И    :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.И.Ц. *** срещу Разпореждане от 07.08.2019г. на ЧСИ В.Т*** рег. № 724 по изпълнително дело 20157240400***,с което е отказано да бъде прекратено изпълнителното производство по изп.дело.

Решението е окончателно.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                   2.