ВГРД № 305-2019

Решение по Гражданско дело 305/2019г.

РЕШЕНИЕ№190

гр.Видин20.09.2019

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание двадесети септември през две хиляди и деветнадесета г. в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.В.

                                                        

ЧЛЕНОВЕ:А.П.

                                                                                В. М.

при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора, като разгледа докладваното от съдия В.М. В.гр.дело №305 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба от С.М.К., ЕГН ********** ЧРЕЗ адвокат М… Т… съдебен адрес ***, кант. .., тел.: … против действията на Частен сьдебен изпълнител В. Т. по изп.д. № 20187240400768 ОТНОСНО: Покана за доброволно изпълнение изх. № 1628 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год.

Подържа в жалбата, че всички действия на ЧСИ Виолета Томова, като незаконни и без валидно правно основание , при съществени процесуални пороци на преходно съдебно производство по чл. 417, чл.418 от ГПК, както и действия по връчване на книжа, които са допринесли, като краен резултат изначално и пълна невалидност на последващите действия по започването и образуването на изпълнителното дело.

Посочва, че ЧСИ не е врьчила документи, като предпоставка за валидно започване на принудителното производство. Поканата за доброволно изпълнение е официален образец за връчване на книжа, утвьрден от Министъра на правосъдието / чл. 55 от ГПК /.ЧСИ В…Т. си е позволила своеволно да премахне словосъчетанието „ с приложена Заповед за изпълнение" и е заменила с „ Приложено изпращаме Ви препис от подлежащия па принудително изпълнение акт. Заповед за незабавно изпълнение / чл. 417 / по гд № 1863 / 2018 год. на Районен съд -Видин ". При започнало принудително производство са задържани в кориците на делото съдебни актове, подлежащи на връчване и са останали неврьчени след като е получил Поканата за доброволно изпълнение и сроковете текат в този момент.Съдебните актове, подлежащи на обжалване не са връчени нито от ЧСИ Т…, нито от съда по ч.гр.дело №1863/ 2018 год.

Посочва, че започналото изпълнително производство е без валидно правно основание, поради съществени процесуални пороци при издаване на Заповедта за изпълнение и Изпълнителния лист - липса на съдебен акт Разпореждане, който да удостовери съдебната воля за издаване на Заповедта за изпълнение по цитираното частно гражданско дело, което е основание за нищожност на издаване на заповед за изпълнение за незабавното изпълнение, изпълнителен лист.

ЧСИ е нарушила разпоредбите на чл.426 ГПК във вр. с чл.129 ГПК, като е образувала изпълнителното дело, без необходимите за това документи - Заповед за изпълнение, Препис от разпореждане, Копие от документа по чл.417 от ГПК и съобщенията разписки за удостоверяване връчването им, и поради това, че изпълнителното дело е образувано, без да издаде задължителния акт за образуването - Разпореждане с мотиви, отговарящо на чл.252 ГПК, чл.253 ГПК, 254 ГПК и чл.428 от ГПК, ЧСИ е допуснала да се образува изпълнително производство, без отстраняване на допуснатите нередности.

Подържа, че незаконосъобразно е начислила разноски по делото в размер на 2 268.28 лева, които разноски не се дължат поради нарушенията на ЧСИ и незаконните действия, с които е образувано изпълнителното производство.

Посочва, че в Разпореждане от 26.11.2018 година и Изпълнителния лист от 09.11.2018 год. сумите отразени от съда са други, като общата сума по наследствения кредит е 6 732.86 лева, като главница, 120.00 такса изискуемост, 47.70 лева такси и разноски, 1524.54 лева договорена лихва за периода от 07.02.2017 до 11.07.2018 год., вкл. 156.88 лева наказателна лихва за периода от 07.02.2017 до 11.07.2018 год. вкл. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 12.07.2018 год. до окончателното изплащане на вземането , както и сумите 171.64 лева разноски за платена държавна такса и 100 лева - юристконсултско възнаграждение.

Не е дадено изпълнителното дело на длъжника да се запознае с доказателствата за да защити правата си, което е още едно нарушение водещо до нарушаване правото на защита на длъжника.

         Ответниците по жалбата са изразили становище, че жалбата е процесуално недопустима и по същество неоснователна.

В мотивите си по чл.436, ал.3 ГПК съдебния изпълнител излага съображения за недопустимост, тъй като обжалваното действие не попада в обхвата на чл.435 от ГПК, и за неоснователност.

        Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

С определение № 82 /04.04.2019 по грд № 130/2019г ВОС е ОСТАВИЛ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима, жалба от С.М.К., ЕГН ********** ЧРЕЗ адвокат М. Т. съдебен адрес ***, кант. .., тел.:… против действията на Частен сьдебен изпълнител В… Т…по изп.д. № 20187240400768 ОТНОСНО: Покана за доброволно изпълнение изх. № 1628 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год.и ПРЕКРАТИЛ производството по в.гр.д.№ 130/2019г.по описа на Видински окръжен съд.

С определение № 2748/09.08.2019г по чгрд № 3703/2019 САС е отменил частично определението на ВОС и върнал същото за произнасяне в частта, в която е оставена без разглеждане жалбата по отношение разноските-/п.5 от жалбата ./

В тази част относно определен размера на следващите се по делото такси и разноски, посочени в покана за доброволно изпълнение изх. № 1628 / 12.02.2019 год., получена на 18.02.2019 год. жалбата е процесуално допустима, но НЕОСНОВАТЕЛНА по същество, поради следното :

Изпълнителното производство по делото е образувано въз основа на изпълнителен лист издаден на 09.11.2018 г. от Районен Съд Видин на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 1863 от 2018 г. на Районен Съд Видин издаден в полза на Б… ЕАД ЕИК …гр С… срещу длъжниците С.М.К., К.М.К. и Л.С.Т.-ИГНАТОВА а сума по 1/3 идеална част от дълга главници и лихви към главници: Главница в размер на 6 732,86 лв. с/със Законна лихва в размер на 428,52 лв. за периода 12.07.2018 г. - 27.03.2019 г., Неолихвяеми вземания: 1 849,12лв., Разноски по гр. дело: 271,64лв, Такси по Тарифата към ЗЧСИ: 1 320.95лв., Присъединени публични вземания    4 689,49лв., съобщени от Н…. офис В…, както и т.26 ТТРЗЧСИ върху тях в размер на 474.19 лв.

С молбата за образуване взискателят е поискал проучване по отношение на двама от длъжниците и налагане на възбрана върху имот , който е собственост и на тримата длъжника .

Направено е имущественото проучване , наложена е възбраната върху имота и запори върху откритите банкови сметки .

Поканите за доброволно изпълнение са връчени на Л.С. лично , а на другите двама длъжника Л.С. ги е получила като тяхна майка , живееща на адреса , същите съдържат всички необходими реквизити . Твърдението , че на длъжниците е връчено копие от ЗИ , а не оригинал е несъстоятелно

Така полученото копие от ЗИ е достатъчно основание, длъжникът да се защити с подаване на възражение пред съда , ако прецени .

Връчените ПДИ са с приложени ЗИ , извлечение от счетоводните книги на взискателя и възражение по образец .

ПДИ до длъжниците с надлежно приложени към тях ЗИ , извлечение от счетоводните книги на взискателя и възражение по образец , са връчени на посочените адреси и с придружително писмо заверени копия от тях са изпратени във ВРС.

В ГПК чл 426 ал1 ГПК е посочено , че съдебния изпълнител започва изпълнение въз основа на представен от взискателя изпълнителен лист или друг, акт подлежащ на изпълнение . Дадени са алтернативно , изпълнителния лист или друг акт . Изпълнителният лист е факт в конкретния случай , а чл 428 ГПК ясно посочва кой е акта подлежащ на изпълнение , т е „когато пристъпва към изпълнение въз основа на ЗИ , съдебния изпълнител кани длъжника с връчването й /законодателя не е посочил изрично , че се връчва оригиналът на заповедта/.

Относно твърденията в т.5 от жалбата ,ако длъжникът счита таксите и разноските за прекомерни би следвало да заяви изрично и конкретно кое е прекомерното .Няма в жалбата направено искане за съобразяване на разноските , а че са начислени незаконосъобразно преди връчване на ПДИ.

Разглеждайки оплакванията в жалбата, съдът не констатира да са налице незаконосъобразно предприети действия по принудително изпълнение. Преди изпращането на поканата за доброволно изпълнение са изискани единствено справки за имущественото състояние на длъжника, като изискването на такива справки не съставлява действие по принудителното изпълнение, доколкото не е предвидено като такова в разпоредбите на закона. Не съществува забрана справките да бъдат изискани преди изпращането на поканата за доброволно изпълнение, като аргумент в тази насока се черпи и от разпоредбите на чл.428, ал.2, изр.2-ро от ГПК и чл.449 от ГПК, от които следва, че имуществото на длъжника следва да е установено преди изпращането на поканата за доброволно изпълнение, предвид възможността запорът и възбраната да бъдат наложени едновременно с нея. Следователно, доколкото съдебният изпълнител разполага с правото да проучи имуществено на длъжника още при образуване на изпълнителното дело, то длъжникът остава задължен за таксите и разноските по това проучване дори в случаите, при които плаща задължението си към взискателя в срока за доброволно изпълнение. Именно по тази причина и в самата покана за доброволно изпълнение ЧСИ е включил и тези разноски, както и таксата за събиране на вземането по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ, която по силата на общото правило на чл.79, ал.1 от ГПК е за сметка на длъжника, независимо дали е платил в срока за доброволно изпълнение и независимо дали е платил пряко на взискателя или сумата е постъпила по изпълнителното дело /решение №13014 на ВАС на РБ и Решение №82/08.05.2012г. по гр.дело №1891/2010г. на ВКС, ІV г.о./.

За неоснователни съдът намира изложените в жалбата оплаквания за неправилно присъединяване на държавата. Съгласно разпоредбата на чл.458 от ГПК държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел изречение 2-ро на чл.458 от ГПК изрично задължава съдебните изпълнители да изпращат съобщение до Н…за всяко започнато изпълнение. Именно изпълнявайки това си задължение, правилно съдебният изпълнител е изпратил до Н… искането , което има характер на съобщение по чл.458 от ГПК и правилно е присъединил държавата за вземането й, посочено в издаденото от Н… удостоверение .Самото присъединяване в случая се извършва по силата на закона, като за него и за размера на задължението към държавата длъжникът е бил уведомен със самата покана за доброволно изпълнение.

За неоснователни съдът намира и оплакванията в жалбата за това, че са начислени такси и разноски за справки, които не съставляват изпълнителни действия. Разноските за банкови такси, пощенски разходи и справки изрично са предвидени в т.31 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ, поради което правилно са били включени в обжалваното постановление. Останалите справки имат характер на действия по изпълнението, които осигуряват правилното извършване на самите изпълнителни действия по същество и тяхното заплащане също е предвидено в Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ. Тези справки са задължителни, доколкото осигуряват подготовката и извършването на изпълнителните действия, които са реално извършени, а и определят вида на действията, които подлежат на извършване.

При тези съображения съдебният състав намира, че правилно ЧСИ е начислил посочените такси и разноски. При така констатираната неоснователност на жалбата,/п.5/ от същата, ще следва да бъде оставена без уважение.

Съгласно тълкувателно решение № 3 от 12.07.2005 год. на ОСГТК на ВКС, производството по жалба срещу действия на ЧСИ е спорно правораздавателно, целящо да отмени правните последици на извършеното незаконно действие на съдия изпълнителя или да задължи последния валидно да повтори същото. В този смисъл постановлението на ЧСИ относно разноските, обективирано в поканата за доброволно изпълнение следва да бъде потвърдено.

Въпреки постигнатия резултат, в полза на ответника по жалба , сторил искане за присъждане на разноски за настоящото производство такива не следва да се присъждат. По общо правило отговорността за разноски е отговорност за неоснователно предизвикан правен спор и се понася от страната, която с поведението си е станала причина за завеждане на делото -чл.78 ал.1-3 и чл. 79 от ГПК. В случая обаче се касае за проверка на действията на самия ЧСИ, за чиято незаконосъобразност страните по изпълнението не носят отговорност.

С оглед гореизложеното, съдът

 

Водим от горното, Видинският окръжен съд

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.М.К., ЕГН ********** ЧРЕЗ адвокат М… Т… съдебен адрес ***, кант. …, тел.: ….против действията на Частен сьдебен изпълнител В… Т… по изп.д. № 20187240400768 ОТНОСНО определен размера на следващите се по делото такси и разноски, посочени в покана за доброволно изпълнение изх. № 1628 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :1.

 

 

 

 

                                            

                                                                                                2.