ВЧНД 212-2019

Определение по Наказателно дело 212/2019г.

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 140

                             гр.Видин   04.10.2019 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН    СЪД - наказателно отделение в закрито заседание   проведено на четвърти   октомври    двехиляди и деветнадесета  година в  състав :

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                               В. С.    

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                                 Р. Д.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - ВЧН дело №212 от   2019 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

        Производството по делото е по чл.341 ал.2 от НПК във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК.

         Делото  е    образувано  по въззивна частна  жалба   от   Д.   В.   К.   чрез   защитника   си адв.К. Г. от   САК - срещу Определение №626 от 16.07.2019 г. на Видински   РС   по   НОХ дело №279   от 2016 г. , с    което   К.    е осъдена да  заплати на НБПП гр.София сумата   от 600/шестотин/ лева -изразходвана   за  служебен   защитник   по   НОХ дело №279 от 2016г.   на   Видински РС .Твърди ,че   определението   е   незаконосъобразно  и   необосновано , тъй     като     не   е     видно   какви   процесуално следствени действия е извършил адв.П.   С.   от АК-Видин , за   да   му бъде заплатена   посочената   сума.Сочи   се,че   съдът   не е   проверил   какво   е   извършил   адв.Стефанов , за   да   му   се   заплати   посочената   сума,като сумата   не   е     дължима .

       Изложено   е,че   съдът   е     присъдил   и   сумата от   200/двеста /   лева   да   се     заплати   от   К.   с друго определение   на адв.К.   И. ,който   също   нищо   не   е  извършил , като правна  помощ   .

       Развити   са   съображения   за   неправилно и незаконосъобразно     произнасяне   на     Видински   РС,тъй   като   не   е   определена    вината   на  подсъдимата , за   да  и   се  присъждат   разности   на този етап.

         Иска   се  определението да  бъде   отменено   и   Видински   РС   да   се   произнесе   по   решението на   НБПП   за   разноски , при   произнасянето   си   по съществото     на   спора.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД , след   като разгледа жалбата  и   извърши   проверка   на атакувания съдебен акт, прие за  установено   следното :

         Жалбата   е подадена от лице с право и интерес да обжалва,   подлежащ   на въззивно   обжалване   съдебен   акт- определение   по смисъла на чл.306 ал.1 т.4 предл.ІІ от НПК ,в   законоустановения срок и   е процесуално ДОПУСТИМА .

         Разгледана   по същество   е ОСНОВАТЕЛНА –поради     следното :

        По   НОХ дело №279 от 2016 г. на Видинският Районен   Съд  е  постъпило   Решение №ВД - 470-11230/2017   от   17.05.2017 г.  на Националното Бюро   за   правна   помощ   гр.София   , с което  на  адвокат П. Ж.С.    от АК - Видин   е   заплатено   адвокатско възнаграждение   в   размер   на   600 /шестотин/ лева, въз основа на   представения от   него   отчет за   извършена   правна помощ на  подсъдимата Д.   В.   К.-П. - по НОХ дело №279 от 2016 г.  на Видински  Районен   Съд .

         При   това   положение Видински  Районен Съд неправилно   и незаконосъобразно   е   изложил   ,че Д.   В.   К.-П. следва   да   заплати на   Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   сумата от   600/шестотин/ лева - за явяването на адвокат   П.   Ж.   С. от АК-Видин в   качеството  му     на  служебен   защитник   на Д.   В.   К.-П.     по НОХ дело №279 от 2016 г. на Видински  РС ,тъй   като   делото   не   е   приключило   на   тази     инстанция   ,подсъдимата   не   е     видно   да   е осъдена,за   да     дължи     разноските     направени   от НБПП за   служебен   защитник.Видински   РС   се   е   произнесъл   за   разноските   на   подсъдимата   , преди да   се   произнесе със съдебен акт   по   съществото   на   спора .

        По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва   след   постановяване   на решението си,но   той   не   е     решил   спора   по   същество   за   да    присъжда     разноски .

         При   това   положение   Видинският РС   неправилно и   незаконосъобразно   е    постановил   Определението   си  под   №626   от   16.07.2019 г. по   НОХ дело   №279 от 2016 г, че    сумата   от 600/шестотин/ лева ,заплатена от НБПП гр.София на адв.П.   Ж.   С. от АК-Видин, следва да бъде заплатена  от   Д.   В.   К.-П.,    тъй  като   съдът   не   се е произнесъл   по   съществото   на   спора /не е   видно да   се   е   произнесъл   по   съществото     на   спора /,за   да   се проэизнася   по   разноски.

         Определението е незаконосъобразно и   необосновано и     като   такова следва  да  бъде отменено от   въззивната   инстанция .

           За   тези   разноски   Видински   РС   следва   да   се произнесе   със   съдебния   си   акт , с   който решава   спора   по   същество /осъжда   или   оправдава     подсъдимата   Д.   В.   К.-П. /или   след   това .Преди   да  се   произнесе   по     този   въпрос   е   недопустимо   да   се произнася   по тези   разноски   и     като   го   е направил   е   постановил   изцяло незаконосъобразен   съдебен акт,който   следва   да   бъде   отменен ,като   такъв.Основателни   са   оплакванията   изложени от   адв.К.   Г.   от   САК   в   жалбата   за незаконосъобразност   и   необоснованост   на   съдебния акт   на   Видински   РС.За   тези   разноски   направени   от   НБПП гр.София   -Видински РС   следва   да   се   произнесе при   решаване     въпроса     за   вината   на     подсъдимата. Като   се     е     произнесъл     преди   това - Видински   РС   е постановил   един изцяло незаконосъобразен   и   необоснован съдебен акт,който   следва     да     бъде   отменен,като   такъв .

         С оглед   на гореизложеното и на   основание  чл.345 ал.1 от НПК във вр. с чл. 306 ал.1 т.4   от НПК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН     СЪД

 

                       О   П   Р Е Д Е Л И:

 

       ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №626 от 16.07.2019 г. по НОХ дело №279  от  2016 г. на  Видински  Районен Съд.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ   И   ПРОТЕСТ .

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: