ВЧГРД № 302-2019

Определение по Гражданско дело 302/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 191

гр. В** 13.09.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №302 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.420, ал.3 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от П.А.П. от с.П** против определение от 18.04.19г. по ч.гр.д.№2821/18г. на ВРС,с което е постановено спиране на изпълнителното производство по изпълнителен лист от 12.11.18г. по издадената по делото заповед за изпълнение №2778/11.11.18г. Подържа се в частната жалба,че обжалваното определение е нищожно и недопустимо поради изложените подробни съображения.При условията на евентуалност се иска определението за бъде отменено като неправилно.Подържа се,че издадената заповед за изпълнение по делото е влязла в сила.Според жалбоподателя против издадената заповед за изпълнение по делото не е подадено възражение,поради което същата е влязла в сила.Възражението против заповедта за изпълнение е подадена след изтичане на двуседмичния срок по чл.414 от ГПК и е подадено от трето лице-„Ц** Б** И**“ООД по силата на овластяване от ВОС с определение №74/22.03.19г. по в.ч.гр.д.№113/19г. което е обжалвано и не е влязло в сила.Поради това се иска обжалваното определение да бъде отменено.

От ответника по делото-„Ц** Б** И**“ООД е постъпил отговор,с който се оспорва жалбата.

По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

         По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства: Ч.гр.д.№2821/18г. на ВРС е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК въз основа на запис на заповед от 15.03.13г. подадено от настоящия жалбоподател против А.Р.А.. На 12.11.18г. съдът е постановил разпореждане и заповед за изпълнение по силата,на които А. следва да заплати на жалбоподателя сумата 48 200лв. дължима по запис на заповед от 15.03.13г.  На 04.12.18г. адв.А**Й** в качеството й на процесуален представител на молителя е получила заповедта за изпълнение и изпълнителен лист.На 14.02.19г. по делото е постъпило възражение от името на длъжника,че не дължи сумите по издадената заповед за изпълнение. С молба от 18.02.19г. „Ц** Б** И**“ООД е посочило,че пред ЧСИ Н** П.П. е образувал изпълнително дело №62/19г. против А.А. за събиране на сумите по издадения изпълнителен лист по настоящето дело.По изпълнителното дело ЧСИ Н** е наложил запор върху притежаваните от А. дружествени дялове в дружеството-молител „Ц** Б** И**“ООД.С молба от 18.02.19г. дружеството „Цам Балкан Инвест“ООД е посочило,че е кредитор на длъжника по настоящето дело А.Р.А. и е поискало да бъде овластено на основание чл.134 от ЗЗД да подаде от името на А. възражение по чл.414 от ГПК против издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист.С определение от 18.02.19г. по гр.д.№2821/18г. на ВРС съдът е оставил без уважение искането за овластяване.На съдът е служебно известно,че с определение №74/22.03.19г. по в.ч.гр.д.№113/19г. на ВОС съдът е отменил определението от 18.02.19г. и е овластил „Ц** Б** И**“ООД да подаде от името на А. възражение по чл.414 от ГПК против издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист.В мотивите на определението ВОС е констатирал,че длъжника А.Р. не е подал възражение против заповедта за изпълнение.На ВОС служебно е известно,че определението на ВОС не е влязло в сила,поради това,че е обжалвано.С молба от 17.04.19г. „Ц** Б** И**“ООД е посочило,че е овластено на основание чл.134 от ЗЗД да подаде от името на А. възражение по чл.414 от ГПК против издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист,представило е възражение против вземането и поискало на основание чл.420,ал.1 от ГПК да бъде спряно изпълнителното производство по издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист.С обжалваното определение на ВРС е постановено спиране на изпълнителното производство по изпълнителен лист от 12.11.18г. по издадената по делото заповед за изпълнение №2778/11.11.18г.Съдът е приел,че молбата е основателна,поради това,че заповедта за изпълнение е издадена въз основа на запис за заповед,поради което и с оглед постъпилото възражение принудителното изпълнение следва да бъде спряно на основание чл.420,ал.1 от ГПК.

             При така установената фактическа обстановка съдът счита,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради което същото следва да бъде отменено.Съгласно чл.414,ал.1 от ГПК длъжникът може да възрази писменно срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея,а съгласно ал.2 възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта. В настоящия случай в мотивите на определение №74/22.03.19г. по в.ч.гр.д.№113/19г. на ВОС съдът е констатирал,че длъжника А.Р. не е подал възражение против заповедта за изпълнение.Съгласно чл.416 от ГПК когато възражение не е подадено в срок или е оттеглено, или след влизане в сила на съдебното решение за установяване на вземането, заповедта за изпълнение влиза в сила. След като в срока по чл.414,ал.2 от ГПК длъжникът не е подал възражение,така както е констатирано от ВОС,то заповедта за изпълнение е влязло в сила.С влизане в сила за заповедта признатото с нея права става изпълняемо и подлежи на принудително изпълнение.В настоящия случай подаването на възражение от страна на овластения кредитор „Ц** Б** И**“ООД е станало при наличие на вече влязла в сила заповед за изпълнение,поради което е недопустимо спирането на изпълнението на заповедта на основание чл.420 от ГПК.Отделно от това определение №74/22.03.19г. по в.ч.гр.д.№113/19г. на ВОС не е влязло в сила,поради което подаването на молбата за спиране на изпълнението от страна на кредитора „Ц* Б** И**“ООД е преждевременн.

       Предвид гореизложеното обжалваното определение следва да бъде отменено.

   С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

       Отменя определение от 18.04.19г. по ч.гр.д.№2821/18г. на ВРС,с което е постановено спиране на изпълнителното производство по изпълнителен лист от 12.11.18г. по издадена заповед за изпълнение №2778/11.11.18г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                  Членове: