ГР.Д. № 15-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-1

 

Гр.В.

 

 

                                                   24.01.2018

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на девети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                       2.

при секретаря     А.А. ........................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №15     по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

        Делото е образувано по исковата молба на И. С. А., синдик на „Ф." ЕООД - в несъстоятелност, с ЕИК., по т.д. № 51/2015 г. на ОС В. съдебен адрес:*** , телефон:.. иск с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 1 от ТЗ и алтернативно чл. 135 от ЗЗД срещу:

1.„Ф." ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК.,гр. В. 3700, Южна промишлена зона, Комплекс бензиностанция, Административна сграда, стая..

2.В.Г.Й., ЕГН: ********** ***.Г.И.Й., ЕГН: **********,***,

4.Т.И.Й., ЕГН: **********,***

Относно исковете на правно основание чл. 647, ал. 1, т. 1 от ТЗ се поддържа ,че сделките, с които първият ответник „Ф." ЕООД-в несъстоятелност се е разпоредил със собствените му акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, ЕИК. в полза на втория, третия и четвъртия ответник (съответно в полза на всеки от В.Й., Г.Й. и Т.Й.) са извършени при условията и предпоставките на чл. 647, ал. 1, т. 1 от ТЗ и че същите следва да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на ответника „Ф." ЕООД, в несъстоятелност.

Основанията за това били следните:

Видно от вписванията в ТР по партидата на търговски дружество „Ф. ГТ" АД, ЕИК., същото било вписано в ТР на 12.12.2012 г., с капитал от 50 000 лв. Акционери-учредители в него били членовете на семейството на . и В. Й.:

-И. Т. Й., съпруг на втората ответничка по настоящата искова молба

- В.Й., който е записал 26 акции, от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 26 000 лв.;

-самата В.Й., която е записала 8 акции, от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 8 000 лв.; както и синовете им - съответно третия и четвъртия ответник по настоящата искова молба:

-Г.Й., който е записал 8 акции, от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 8 000 лв., и

-Т.Й., който е записал 8 акции, от по 1000 лв. всяка, на обща стойност 8 000 лв.

Това обстоятелство било удостоверено от вписания в ТР Списък на лицата, записали акции при учредяването на „Ф. ГТ" АД.

В последствие с решение на ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 26.01.2013 г. (вписано в ТР на 15.02.2013 г.), капиталът на „Ф. ГТ" АД бил увеличен с 5 410 000 лв., като първият ответник ..Ф." ЕООД-в несъстоятелност записал новоемитирани 5 410 акции от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 5 410 000 лв.Видно от решението на ОС на акционерите за увеличението на капитала и от списъка на лицата, присъствали на това ОС на акционерите, към 26.01.2013 г. не е имало изменение на броя или на номиналната стойност на притежаваните от акционерите-учредители акции. Единствено дружеството „Ф." ЕООД, в несъстоятелност станало нов акционер (занапред), като е записало новите 5 410 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 5 410 000 лв.

Впоследствие, видно от вписване от 28.02.2013 г. в ТР, капиталът на „Ф. ГТ" АД бил увеличен с допълнителни 26 550 000 лв. (чрез апортна вноска на същата стойност, извършена от „Ф. Г" ООД-в несъстоятелност, ЕИК.). ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД, на което е прието това решение за това увеличение на капитала на ..Ф. ГТ" АД се било състояло на 12.02.2013 г. - преди предходното решение на ОС за увеличението на капитала на „Ф." ЕООД-в несъстоятелност да е било вписано в ТР и съответно - преди то да е влязло в сила, на основание чл. 231, ал. 4 от ТЗ. Решението за предходното увеличение на капитала било вписано в ТР на 15.02.2013 г., а решението на ОС за увеличението на капитала с апортната вноска на „Ф. Г" ООД-в несъстоятелност било взето на 12.02.2013 г. Ето защо в списъка на акционерите, участвали на ОС на акционерите от 12.03.2013 г. като акционер не било посочено (не е участвало) дружество „Ф." ЕООД-в несъстоятелност.

Видно от списъка на акционерите, участвали в ОС на акционерите на „Ф.ГТ" АД на 12.02.2013 г., към тази дата, броят на притежаваните от акционерите-учредители акции все още не бил променен - по 8 акции притежават В., Г. и Т. Й. и 26 акции притежавал И. Й..

Видно от вписване от 15.03.2013 г., на 08.03.2013 г. се било провело поредното ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД да увеличаване на капитала на дружеството, на което е взето решение за увеличение на капитала с нови 459 000 лв., чрез:

-апортна вноска от „Ф. ЕООД, в несъстоятелност на стойност 373 000 лв. и

-апортна вноска от ЕТ „Ф.- Г . Й.", ЕИК.., на стойност 86 000 лв.

Видно от списъка на акционерите, участвали на това ОС на акционерите, към 08.03.2013 г. вече било настъпило съществено изменение на броя акции, които всеки един от учредителите на дружеството притежавал, като било извършено взаимно прехвърляне на акции измежду акционерите.

И. Й. към 08.03.2013 г. вече не притежавал 26 акции, а само 5 акции, на обща стойност 5 000 лв. Всеки от акционерите В., Г. и Т. Й. бил увеличил съществено броя на притежаваните от тях акции, като той е нараснал от по 8 бр. акции (при учредяването на дружеството), до 10 668 бр. акции към 08.03.2013 г. Или участието на всеки един от тях в капитала на ..Ф. ГТ" АД към 08.03.2013 г. вече се е било увеличило от началните 8 000 лв. на по 10 668 000 лв. на човек. Същевременно, дружество „Ф. Г" ООД, в несъстоятелност, към 08.03.2013 г. било престанало да бъде акционер в капитала на „Ф. ГТ" АД, а дружество “Ф." ООД, в несъстоятелност, било намалило участието си в капитала от 5 410 акции, на обща стойност 5 410 000 лв. - на 374 акции на обща стойност 374 000 лв.

Поддържа се ,че от изменението на разпределението на акционерния капитал на „Ф. ГТ“ АД измежду акционерите му към 08.03.2013 г. можело да се направи извод, че дружеството ,,Ф." ЕООД-в несъстоятелност в даден предходен момент се било разпоредило с 5 409 от собствените си акциите поравно в полза на всеки един от ответниците В., Г. и Т. Й., като всеки един от тях е получил по 1 803 акции от собствените на „Ф." ЕООД-в несъстоятелност акции.Дружеството “Ф." ЕООД-в несъстоятелност било останало акционер само с 374 акции (новозаписаните 373 акции и 1 акция от предходно притежаваните). Дружеството Ф. Г" ООД-в несъстоятелност се било разпоредило с всичките си 26 550 акции от капитала на .“Ф. ГТ" АД, поравно в полза на всеки един от ответниците В., Г. и Т. Й., като всеки един от тях бил получил по 8 850 акции. Към 08.03.2013 г., след разпореждането с всички притежавани от него акции, дружеството „Ф. Г" ООД било престанало да бъде акционер в дружество „Ф. ГТ" АД. И. Й. се разпоредил с 21 от акциите си, като по 7 акции от тях били получили останалите физически лица - акционери в капитала на „Ф. ГТ" АД.

Така, елементарната математика сочела, че сумата на притежаваните към 08.03.2013 г. от всеки един от В.. Г. и Т. Й. 10 688 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД се била получила, като към техните учредителни 8 акции са прибавени:

-        по 7 акции, притежавани преди това от И. Й.,

-        по 1 803 акции, притежавани преди това от „Ф." ЕООД-в несъстоятелност, и

-        по 8850 акции, притежавани преди това от „Ф. Г" ЕООД, в несъстоятелност.

Числовото изражение било следното : 8 + 7+1 803 + 8 850 = 10 668 акции.

Видно от списъка на акционерите, присъствали на ОС на 12.02.2013 г. (вписано в ТР на 28.02.2013 г.) и от списъка на акционерите, присъствали на ОС на 08.03.2013 г., това вътрешно преразпределение и прехвърляне на акции от „Ф." ЕООД-в несъстоятелност - в полза на всеки от В., Г. и Т. Й. било извършено в периода между 12.02.2013 г. и 08.03.2013 г.

Твърди се ,че нито в счетоводството, нито в данните от банковите сметки на дружество „Ф. ЕООД-в несъстоятелност можели да бъдат открити каквито и да е парични преводи или осчетоводени насрещни престации от В., Г. и/или Т. Й. в полза на прехвърлителя на акции „Ф." ЕООД-в несъстоятелност. Явно ответното дружество „Ф."ЕООД-в несъстоятелност се било разпоредило безвъзмездно с притежаваните от него 5 409 акции от капитала на ..Ф. ГТ" АД в полза на тези ответници, като всеки един от тях получил безвъзмездно по 1 803 акции.

Същевременно, производството по несъстоятелност за „Ф." ЕООД-в несъстоятелност било открито въз основа на Молба, подадена на 30.06.2015 г. и по силата на решение на ОС В. от 23.03.2016 г. по т.д.№ 51/2015 г.

Следователно налице били предпоставките на чл. 647, ал.1, т. 1 от ТЗ, за обявяването за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Ф. ЕООД-в несъстоятелност на сделките, с които длъжникът „Ф. ЕООД-в несъстоятелност бил прехвърлил безвъзмездно на ответниците В.Й., Г.Й. и Т.Й. притежаваните от несъстоятелния длъжник акции от капитала на „Ф. ГТ" АД,като се излагат подробни правни доводи в тази насока.

На основание чл. 649, ал. 1, предложение първо от ТЗ, синдикът на „Ф." ЕООД-в несъстоятелност бил оправомошен от закона да предяви съответните искове на основание чл. 647, ал. I, т. 1 срещу:

А) „Ф." ЕООД-в несъстоятелност и втория ответник - В.Й., за прогласяването на относителната недействителност спрямо кредиторите на несъстоятелността на сделката, по силата на която „Ф. ЕООД-в несъстоятелност е прехвърлило безвъзмездно на В.Й. 1 803 акции от капитала на „. ГТ" АД, както и на самите джира, с които е прехвърлена собствеността върху акциите или временните удостоверения;

Б) „Ф." ЕООД-в несъстоятелност и третия ответник - Г.Й., за прогласяването на относителната недействителност спрямо кредиторите на несъстоятелността на сделката, по силата на която „Ф." ЕООД-в несъстоятелност е прехвърлило безвъзмездно на Г.Й. 1 803 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, както и на самите джира, с които е прехвърлена собствеността върху акциите или временните удостоверения;

В) „Ф." ЕООД-в несъстоятелност и четвъртия ответник - Т.Й., за прогласяването на относителната недействителност спрямо кредиторите на несъстоятелността на сделката, по силата на която „Ф." ЕООД-в несъстоятелност е прехвърлило безвъзмездно на Г.Й. 1 803 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, както и на самите джира, с които е прехвърлена собствеността върху акциите или временните удостоверения;

Алтернативно, в случай, че се съдът прецени, че не са налице претендираните предпоставки на чл. 647, ал. 1, т.1 от ТЗ или се окаже, че сделките (или някои от тях), с които са прехвърлени процесиите акции от капитала на „Ф. ГТ АД между „Ф. ЕООД-в несъстоятелност и В., Г. и/или Т. Й. са били възмездни, то се иска да се приеме,че настоящите искове за предявени евентуално на основание чл. 135 от ЗЗД.Поддържа се в исковата молба ,че са налице и предпоставките за уважаването на исковете по чл. 135 от ЗЗД и за обявяването за относително недействителни спрямо кредиторите на „Ф.“ ЕООД-в несъстоятелност на описаните по-горе сделки, с които несъстоятелният длъжник се е разпоредил с притежаваните от него акции от капитала на “Ф. ГТ" АД, тъй като:

-налице били кредитори на първия ответник - несъстоятелния длъжник“Ф."' ЕООД ,видно от обявените в ТР одобрени от съда вземания на негови кредитори;

-сделките, с които са прехвърлени акции от капитала на “Ф. ГТ" АД, собственост на несъстоятелния длъжник, несъмнено увреждали кредиторите на несъстоятелността. В масата на несъстоятелността   не   били   открити   каквито   и   да   е   насрещни   престации,   извършени   от преобретателите на тези акции, нито каквито и да са плащания за тях по банковите сметки на длъжника. Съответно кредиторите на несъстоятелния длъжник били увредени поради липсата в масата на несъстоятелността както на акциите, така и на тяхната равностойност;

-видно било от списъка на приетите вземания срещу „Ф." ЕООД, в несъстоятелност, че приетите вземания на кредитора “Т. Б." АД произтичат от договори за банкови кредити и договори за встъпване в дълг от 2007 г., анексирани с няколко анекса до 2011 г. Вземанията на кредитора „Ф.-Б. АД произтичали от влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист от 2011 г. Вземанията на „И." ЕАД произтичали от договори за лизинг и договори за заем от 2007 и 2011 г., и т.н.Следователно към периода на м. февруари - март 2013 г. (през който са прехвърляни акциите) несъстоятелният длъжник “Ф." ЕООД несъмнено знаел, че има кредитори, които в последствие са станали и кредитори на несъстоятелността, както и че тези кредитори са били ощетени в резултат на прехвърлянето на акциите, поради липсата или явната нееквивалентност на насрещните престации от страна на лицата, които са придобили акциите.

В исковата молба се изразяват доводи ,че от вписванията по партидата на „Ф." ЕООД-в несъстоятелност в периода от 15.10.2009 г. до 09.01.2014 г., в това число и през времето, когато било извършено разпореждането с процесиите акции, едноличен управител на дружество „Ф. ЕООД-в несъстоятелност бил Г.И.Й., който бил син на И. и на В. Й. и брат на четвъртия ответник - Т.Й.. Следователно в случая била приложима и законовата презумпция на чл. 135, ал. 2 от ЗЗД ,по силата на която страните по сделките за прехвърлянето на акциите знаят, че с това си действие увреждат кредиторите на „Ф. ЕООД, в несъстоятелност.Съгласно трайната и непротиворечива съдебна практика на ВКС, "кредитор" по смисъла на чл. 135 ЗЗД бил всяко лице, спрямо което длъжникът бил обвързан със задължение за престиране, съобразно уговореното помежду им или определеното от закон /Постановление № 1/1965 г. на ОСГК на ВС/; в производството по Павловия иск съдът изхождал от положението, че вземането съществува, ако то произтича от твърдените факти и може да приеме обратното, ако вземането е отречено със сила на пресъдено нещо /Р 552/15.07.2010 г. по гр. д. № 171/2009 г. на IV г. о./; качеството на кредитор по смисъла на чл. 135 ЗЗД не е обусловено от признато с влязло в сила решение вземане на ищеца /Решение № 45/01.06.2011 г. по гр. д. № 450/2010 г. на III г. о./ и не е необходимо вземането да е ликвидно и изискуемо /Решение № 4/26.01.2011 г. по гр. д. № 551/2010 г. на 111 г.о./; длъжникът знае за увреждането, когато знае, че има кредитор и че действието му уврежда правата му /Решение № 639/06.10.2010 г. по гр. д. 754/2009 г. на IV г. о./.

Поддържа се още в исковата молба ,че в настоящия случай длъжникът „Ф. ЕООД-в несъстоятелност бил обвързан със задължение да престира на кредиторите с приети вземания в несъстоятелността, тъй като съответните вземания били одобрени от съда по несъстоятелността. От друга страна, знанието за увреждането се предполагало до доказване на противното при наличието на близко родство -съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра, между третото лице и длъжника, включително и когато има близко родство между управител или член на управителен орган на длъжника или на третото лице и другата страна по процесната сделка, предмет на П. иск /Р. № 1037 от 2.10.2008 г. на ВКС по гр. д. № 4302/2007 г., II г. о., Р.№ 18 от 31.03.2009 г. на ВКС по т. д. № 214/2008 г., II т. о, Р. № 186 от 2.07.2015 г. на ВКС по гр. д. №4465/2014 г.. IV г.о./. В процесния случай управителят на длъжника-прехвърлител на акциите „Ф. ЕООД-в несъстоятелност, към момента на прехвърлянето на акциите бил син на едно от лицата, което е придобило акции - ответничката В.Й., брат на другото лице - ответника Т.Й., а част от акциите бил прехвърлил на самия себе си. Следователно, както прехвърлителят, така и приобретателите на акциите са знаели, че с прехвърлянето им се увреждат кредиторите на „Ф. ЕООД-в несъстоятелност.

С оглед на горно и на основание чл. 647, ал.1, т. 1 от ТЗ се иска да бъде прогласена недействителността спрямо кредиторите на несъстоятелността на ,,Ф. ЕООД-в несъстоятелност, ЕИК .. на следните безвъзмездни сделки, извършени от длъжника ..Ф." ЕООД-в несъстоятелност, в рамките на тригодишния срок преди подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, а именно:

 1. Сделката, по силата на която “Ф." ЕООД, ЕИК.. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на ,.Ф. ГТ" АД, ЕИК. на В.Г.Й., ЕГН **********, както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях;
 2. Сделката, по силата на който „Ф." ЕООД, ЕИК.. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, ЕИК. на Г.И.Й., ЕГН **********, както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях;
 3. Сделката, по силата на който „Ф." ЕООД, ЕИК.. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на ..Ф. ГТ" АД, ЕИК.. на Т.И.Й., ЕГН **********, както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях.

Алтернативно, в случай, че се прецени, че горните искове са недопустими или неоснователни, се иска на основание чл. 135 от ЗЗД да се прогласи недействителността спрямо кредиторите на несъстоятелността на „Ф. ЕООД-в несъстоятелност, ЕИК.. на следните сделки, извършени от длъжника „Ф." ЕООД-в несъстоятелност преди подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, а именно:

Сделката, по силата на която „Ф. ЕООД, ЕИК. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, ЕИК.. на В.Г.Й., ЕГН **********, както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях;

Сделката, по силата на който „Ф." ЕООД, ЕИК. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, ЕИК. на Г.И.Й., ЕГН **********, както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях и

Сделката, по силата на който „Ф." ЕООД, ЕИК.. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на ..Ф. ГТ" АД, ЕИК. на Т.И.Й., ЕГН **********, както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях;

Към исковата молба са приложени :

 1. Актуалното състояние на ,.Ф. ЕООД-в несъстоятелност
 2. Актуалното състояние на *'Ф. ГТ" АД
 3. Протокол от извънредно ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 26.01.2013 г.
 4. Списък на лицата,   присъствали   на ОС   на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 26.01.2013г.
 5. Протокол от ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 12.02.2013 г.
 6. Списък на лицата, присъствали на ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 12.02.2013 г.
 7. Протокол от ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 08.03.2013 г.
 8. Списък на лицата, присъствали на ОС на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 08.03.2013 г.

В хода на производството е постъпила молба от „Т. Б." АД, гр. С., с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. С. ул... (по-долу за краткост наричано и „Банка/та"), представлявано от пълномощника адв. И. С. Б. ,с която се иска на основание чл. 218 от ГПК във връзка с чл. 621 от ТЗ да се допусне встъпването на Банката като трето лице помагач по настоящото търговско дело.Молителят е конституиран като трето лице-помагач на страната на синдика.

Постъпил е отговор на исковата молба от ответниците В.     Г.     Й.     с    ЕГН **********,*** ,Г.И.Й. с ЕГН **********,*** и        Т.И.Й. с ЕГН **********,***.

По отношение допустимостта на исковете се поддържа ,че ищецът не е представил доказателства за процесуалната си легитимация. Разпоредбата на чл. 127, ал. 1, т. 4 от ГПК задължавала ищеца в ИМ да направи изложение на обстоятелствата, на които основава иска си. Видно от обстоятелствената част на ИМ, ищецът бил предявил при условията на евентуалност субективно съединени искове по чл.647 ал.1 т. 1 от ТЗ и по чл.135 от ЗЗД.   По така предявените искове липсвало изложение на релевантните за предявените искове обстоятелства. Обстоятелствената част на исковата молба се изграждала на предположения, а не на конкретни твърдения и факти.Посочвали се извършени вписвания в Търговския регистър, без да са посочени регистърните номера на същите, за да може да се направи справка за твърдяните вписани обстоятелства.

Поддържа се ,че по предявените искове по чл.135 от ЗЗД липсвало каквото и да е твърдение за увреждане на кредиторите от посочените действия. Не било пояснено в какво се състои даденото и какво е получено, не било пояснено какъв е размерът /стойността/ на „даденото" и каква е стойността на „полученото", за да може да се установи дали е налице фактическия състав по чл.135 от ЗЗД. Не било пояснено с какво са увредени кредиторите, не бил посочен размер на твърдяното увреждане, за да се прецени има ли такова или не.

Липсвали   цитирани   писмени   доказателства,     до   които   нямало свободен достъп за запознаване в Търговския регистър.

Поддържа се ,че в исковата молба се искало обявяване недействителността на прехвърляне на собствеността   върху   акции   и   временни   удостоверения,   без   да   са представени същите с исковата молба. Никъде в исковата молба не била посочена пазарната стойност на процесиите акции- единствената релевантна стойност за преценка основателността на иска, а също така и за определяне цената на иска.Поддържа се ,че предявените искове са неоснователни.Оспорват се изложените в исковата молба обстоятелства.Ищецът не бил представил цитирани документи, които макар да са публикувани в Търговския регистър ,липсвал свободен достъп за запознаване с тях, поради което не можело да се вземе становище по същите.Твърдяло се в исковата молба, че дружество „Ф." ЕООД на 26.01.2013г. е станало нов акционер, като е записало нови 5 410 акции по 1000 лева всяка, на обща номинална стойност 5 410 000 лв. Иска се да се има предвид , че така записаните акции са въз основа на нищожен апорт. С Решение №12 от 05.05.2010г., постановено по гр.д. №569 по описа на ВОС за 2009г., състав на Видински окръжен съд бил прогласил нищожността на вписаното увеличение на капитала на „Ф." ЕООД, извършено с Решение №915/ 08.11.2005г. по ф.д. №115/ 2000г. на ВОС. Нищожността означавала, че не са породени нито за момент преследваните от страните правни последици - увеличаване на капитала чрез апорт на недвижимите имоти. Още със извършването си апортът не бил произвел целеното действие - липсвало вещно- транслативното действие преминаване на собственост върху недвижимите имоти от патримониума на ЕТ „Ф.-Г-И. Й." в този на „Ф." ЕООД, а впоследствие и от дружество „Ф. ЕООД във „Ф. ГТ" АД. Нищожността означавала такъв тежък и сериозен порок, констатиран и обявен вече от съда, който правел нищожни правните последици на апорта и увеличаването на капитала на дружеството. С оглед на горното се поддържа ,че незаконосъобразно е било извършено записването на нови акции на основание нищожен апорт, поради което и само на това основание исковете се явявали неоснователни.

С оглед на горното се иска да се приеме,че предявените искове по чл. 647, ал.1, т.1 от ТЗ и по чл.135 от ЗЗД от И. А.- синдик на „Ф." ЕООД- в несъстоятелност са неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени.

Съм отговора са приложени : Решение № 12 от 05.05.2010г., постановено по гр.д. №569 по описа за 2009г. на ВОС и Решение №915/ 08.11.2005г., по ф. дело № 115/ 2000г. на ВОС с Експертно заключение вх.№1030 от 03.11.2005г.

Депозиран е писмен отговор от ответника „Ф.“ЕООД ,в който са изразени доводи за неоснователност на предявените искове ,идентични с тези ,развити от ответниците .

 

         Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

         Видно от вписванията в ТР по партидата на търговски дружество „Ф. ГТ" АД, ЕИК ., същото е вписано в търговския регистър на 12.12.2012 г., с капитал от 50 000 лв. Акционери-учредители в него са съпрузите И. Т. Й. и В.Г.Й. и техните синове Г. И.Й. и Т.И.Й. .Записаните акции са поименни и са записани както следва :

-И. Т. Й. е записал 26 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 26 000 лв.;

- В.Г.Й. е записала 8 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 8 000 лв.;

-Г.И.Й. е записал 8 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 8 000 лв. и

-Т.И.Й. е записал 8 акции от по 1000 лв. всяка на обща стойност 8 000 лв.

Това обстоятелство е удостоверено от вписания в търговския регистър Списък на лицата, записали акции при учредяването на „Ф. ГТ" АД /л.47 от делото/ и е отразено в представената книга на акционерите /л.185-186 от делото/.

По партида №1 от книгата на акционерите е отразено ,че на 12.12.2012 г.И. Т. Й. е записал 26 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 26 000 лв.,че номерата на акциите са от 0000001 до 0000025,че акциите са обикновени поименни с право на глас и че партида №1 е закрита с оглед извършено прехвърляне на акции с номера 0000001-0000018 на дата 8 март 2013 г. и че е открита нова партида №12.

По партида №2 от книгата на акционерите е отразено ,че на 12.12.2012 г.Г.И.Й. е записал 8 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 8 000 лв.,че номерата на акциите са от 0000026 до 0000034,че акциите са обикновени поименни с право на глас и че партида №2 е закрита с оглед извършено прехвърляне на акции с номера 0000001-0000006,притежавани от акционера И. Т. Й. на дата 8 март 2013 г. и че е открита нова партида №9.

По партида №3 от книгата на акционерите е отразено ,че на 12.12.2012 г.Т. И.Й. е записал 8 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 8 000 лв.,че номерата на акциите са от 0000035 до 0000043,че акциите са обикновени поименни с право на глас и че партида №3 е закрита с оглед извършено прехвърляне на акции с номера 0000007-00000014,притежавани от акционера И. Т. Й. на дата 8 март 2013 г. и че е открита нова партида №10.

По партида №4 от книгата на акционерите е отразено ,че на 12.12.2012 г.В.Г.Й. е записала 8 акции от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 8 000 лв.,че номерата на акциите са от 0000044 до 0000050,че акциите са обикновени поименни с право на глас и че партида №4 е закрита с оглед извършено прехвърляне на акции с номера 00000015-00000021,притежавани от акционера И. Т. Й. на дата 8 март 2013 г. и че е открита нова партида №11.

С решение на общото събрание на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 26.01.2013 г. (вписано в ТР на 15.02.2013 г.), капиталът на „Ф. ГТ" АД е увеличен с 5 410 000 лв., като първият ответник “Ф." ЕООД-в несъстоятелност записал новоемитирани 5 410 акции от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 5 410 000 лв. В книгата на акционерите е открита партида №5 ,по която е отбелязано ,че на 15.02.2013 г.“Ф." ЕООД-в несъстоятелност е записал новоемитирани 5 410 обикновени поименни акции с право на глас от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 5 410 000 лв.В графата „забележки“ е отразено „непарична вноска“ и е отразено ,че партида №5 е закрита поради обявена нищожност на извършена апортна вноска в капитала на „Ф. ГТ“АД от „Ф.“ЕООД въз основа на решение №12/05.05.2010 г. по гр.д.№569/2009 г. на Окръжен съд-В.,с което е прогласено несъществуването на вписано обстоятелство –„апорт“ на имущество,внесено във „Ф.“ЕООД .

На 12.02.2013 г. е проведено общо събрание на „Ф. ГТ“АД ,на което е взето решение да се приеме нов акционер –„Ф.Г“ЕООД ,като акционерът ще направи непарична вноска на стойност 26 550 000 лв.,срещу което да получи 26 550 бр.обикновени поименни акции /л.38-39 от делото/.Горното обстоятелство е вписано в търговския регистър на 28.02.2013 г.  

В книгата на акционерите на „Ф. ГТ“АД е открита партида №6 ,в която на 28.02.2013 г. е посочено ,че новият акционер „Ф. Г“ЕООД е придобил 26 550 бр.обикновени поименни акции с право на глас по 1000 лв.всяка ,а в графата „забележки „ е отразено –„Непарична вноска.Партида №6 е закрита поради извършено прехвърляне на акции с номера 00026550 в полза на акционерите Г.Й.,Т.Й. и В.Й..Открити са нови партиди както следва : Партида №9-Г.Й.,Партида №10 -Т.Й.,партида №11- В.Й.“/л.197 от делото/.

 

На 08.03.2013 г. е проведено общо събрание на акционерите на „Ф. ГТ" АД за увеличаване на капитала на дружеството/л.34-35 от делото/, на което е взето решение за увеличение на капитала с нови 459 000 лв., чрез две апортни вноски :

-        апортна вноска от „Ф. ЕООД, в несъстоятелност на стойност 373 000 лв. и

-        апортна вноска от ЕТ „Ф. Г- И. Й.", ЕИК . на стойност 86 000 лв.

Решението на общото събрание е вписано в търговския регистър от 15.03.2013 г.

В книгата на акционерите на „Ф. ГТ“АД е открита партида №7 ,в която на 15.03.2013 г. е посочено ,че новият акционер ЕТ„Ф.Г-И. Й. е придобил 86 бр.обикновени поименни акции с право на глас по 1000 лв.всяка ,а в графата „забележки „ е отразено –„Непарична вноска“.

В книгата на акционерите на „Ф. ГТ“АД е открита партида №8 ,в която на 15.03.2013 г. е посочено ,че акционерът„Ф.„ЕООД  е придобил 373 бр.обикновени поименни акции с право на глас по 1000 лв.всяка ,а в графата „забележки „ е отразено –„Непарична вноска.Партида №8 е закрита поради обявена нищожност на извършена апортна вноска в капитала на „Ф. ГТ“АД от „Ф.“ЕООД въз основа на решение №12/05.05.2010 г. по гр.д.№569/2009 г. на Окръжен съд-В.,с което е прогласено несъществуването на вписано обстоятелство –„апорт“ на имущество,внесено във „Ф.“ЕООД .

Видно от списъка на акционерите, участвали на това ОС на акционерите /л.36 от делото/., към 08.03.2013 г. вече е настъпило съществено изменение на броя акции, които всеки един от учредителите на дружеството притежавал, като е извършено взаимно прехвърляне на акции измежду акционерите.В списъка е отразено ,че И. Й. към 08.03.2013 г. вече не притежава 26 акции, а само 5 акции, на обща стойност 5 000 лв. Всеки от акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. е увеличил съществено броя на притежаваните от тях акции, като той е нараснал от по 8 бр. акции (при учредяването на дружеството), до 10 668 бр. акции към 08.03.2013 г. Или участието на всеки един от тях в капитала на “Ф. ГТ" АД към 08.03.2013 г. вече се е увеличило от началните 8 000 лв. на по 10 668 000 лв. на човек. Същевременно, дружество „Ф. Г" ООД, в несъстоятелност, към 08.03.2013 г. е престанало да бъде акционер в капитала на „Ф. ГТ" АД, а дружество ,.Ф." ООД, в несъстоятелност е намалило участието си в капитала от 5 410 акции, на обща стойност 5 410 000 лв. - на 374 акции на обща стойност 374 000 лв.

Производството по несъстоятелност за „Ф." ЕООД-в несъстоятелност е образувано въз основа на молба, подадена на 30.06.2015 г. и производството е открито с силата на решение на ОС В. от 23.03.2016 г. по т.д.№ 51/2015 г.

С разпореждане от 13.11.2017 г. съдът е указал на ответниците В.Г.Й.,Г.И.Й. и Т.И.Й. да се явят лично в съдебното заседание на 29.11.2017 г. от 11 ,00 часа и да отговорят лично на въпросите,формулирани от синдика на „Ф.ЕООД в несъстоятелност И. А. в молба вх.№3635/10.11.2017 г. ,а именно :

-        Придобил ли е съответния ответник през 2013 г. собственост върху акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, прехвърлени му от първия ответник „Ф." ЕООД ?

-        Какъв брой акции на „Ф. ГТ" АД е придобил ответника чрез прехвърляне към него от страна на „Ф." ЕООД ?

-        1 803 бр. акции от капитала на „Ф. ГТ" АД ли са били прехвърлени на ответника от „Ф." ЕООД ?

-        На коя дата и въз основа на какъв правен акт е придобил такива акции ?

-        Срещу каква цена е придобил такива акции ? Заплатена ли е била реално някаква цена от ответника към „Ф." ЕООД, по какъв начин, в какъв размер и на коя дата?

-        Безвъзмездно ли е било придобиването ?

С разпореждането е указано на ответниците В.Г.Й.,Г.И.Й. и Т.И.Й.,че съгласно Чл.176 ал.3 ГПК съдът може да приеме за доказани обстоятелствата,за изясняване на които страната не се е явила или е отказала да отговори без основателна причина ,както и когато е дала уклончиви или неясни отговори .

Нито един от ответниците ответниците В.Г.Й.,Г.И.Й. и Т.И.Й. ,редовно призован ,не се е явил в съдебно заседание и не е отговорил на зададените въпроси .

 

Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от правна страна следното :

По силата на Чл. 647 ал.1 от Търговския закон освен в предвидените от закона случаи може да бъде обявена за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността безвъзмездна сделка, с изключение на обичайното дарение, по която страна е свързано лице с длъжника, извършена в тригодишен срок преди подаване на молбата по чл. 625 ТЗ.Съгласно Чл. 649 ТЗ иск по чл. 647 от този закон и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, свързан с производството по несъстоятелност, може да предяви синдикът, а при негово бездействие - всеки кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок от откриване на производството, съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2. Синдикът, съответно кредиторът може да предяви и обусловените от посочените искове осъдителни искове за попълване на масата на несъстоятелността. Когато искът е предявен от кредитор, съдът служебно конституира синдика като съищец. При предявен от кредитор иск по ал. 1 друг кредитор няма право да предяви същия иск, но може да встъпи като съищец не по-късно от първото по делото заседание.В производството по обявяване на недействителност на сделка или действие, презумпцията по чл. 135, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите се прилага за всички свързани лица. Искът  се предявява пред съда по несъстоятелността. Влязлото в сила решение има действие за длъжника, синдика и всички кредитори.

Уредбата на исковете за попълване на масата на несъстоятелността съответно разграничава:

а/ искове по чл. 646 ТЗ за обявяване на относително недействителни спрямо масата на несъстоятелността на действия и сделки от страна на длъжника, които създават т. н. "преферентен ефект" на едни негови кредитори спрямо други, като осигуряват привилегировано положение на първите относно поредността на удовлетворяване от имуществото на длъжника в масата на несъстоятелността, заобикаляйки императивната уредба на тази материя в чл. 722, ал. 1 ТЗ, с което създават опасност за кредиторите от по-следващите редове да не бъдат удовлетворени изцяло или отчасти и

б/ отменителни искове по чл. 647 ТЗ по отношение на разпоредителни сделки и действия с имущество на длъжника, безвъзмездни или неравностойни, както и всяка една сделка, която уврежда имуществото на длъжника във вреда на кредитора, по която страна е свързано лице с длъжника, и учредяване на реално или лично обезпечение върху такова имущество в полза на трети лица или на кредитор-свързано лице с длъжника.

Във всяка една от отделните хипотези на защита и по двата вида искове се предвижда като елемент на фактическия състав: сделката или действието да е извършено в определен срок преди подаване на молбата по чл. 625 ТЗ.При първия вид искове, тези в отделните хипотези на чл. 646 ТЗ, законодателят не е включил като обща предпоставка изобщо имуществено увреждане на кредиторите на масата на несъстоятелността, изразяваща се в намаляване на съдържанието на последната, а се цели преодоляване само на т. н. преферентен ефект на уредените там сделки и действия на длъжника. Точно липсата на реално увреждане е основание, при преферентните искове,каквито са исковете по настоящото дело, законодателят да е предвидил по-висока степен на защита на сделките и действията в хипотезите на чл. 646 ТЗ, като е въздигнал в допълнителна обща предпоставка за атакуемостта им още и те да бъдат извършени, съответно сключени, след началната дата на неплатежоспособност.Обратното важи за отменителните искове по чл. 647 ТЗ, включително и за този, предявен в хипотезата на чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ: имущественото увреждане на кредиторите на масата на несъстоятелността, изразяваща се в намаляване на нейното съдържание като пряка последица от разпоредителни сделки и действия от страна на длъжника с негово имущество или създаването на опасност от такова увреждане / случаите на учредяване на обезпечения за чужди задължения/ е обща характеристика на атакуемите с този вид искове и се явява предпоставка за тяхната основателност, като от значение е само дали съответните увреждащи правни действия са извършени в рамките на съответните срокове преди предявяване на молбата по чл. 625 ТЗ. В горния смисъл е задължителната практика на ВКС ,напр. Решение № 224 от 18.12.2017 г. на ВКС по т. д. № 513/2017 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Б. Б..

В задължителната съдебна практика на ВКС се приема ,че от изричните разпоредби на чл. 646, ал. 2 и чл. 647 ТЗ следва, че общата предпоставка за атакуемите действия и сделки е те да са извършени доброволно от длъжника. Посочените законови разпоредби са напълно ясни, а по прилагането им е създадена практика на ВКС, постановена при действието на новия ГПК, попадаща в обхвата на задължителната практика за долустоящите на ВКС съдилища - така например, решение по т. д. № 135/2009 г., II т. о., решение по т. д. № 1388/2014 г., I т. о. и др.В цитираните решения отделни състави на ВКС, Търговска колегия са приели, че за да бъдат относително недействителни, действията и сделките трябва да изхождат от длъжника, т.е. да се касае за доброволно предприети от длъжника действия по погасяване на задължения и сключване на сделки с тази цел. Във второто посочено решение е застъпено и категоричното становище, че погасяването на задължения чрез принудително изпълнение, осъществено в рамките на съответните подозрителни периоди по чл. 646, ал. 2 ТЗ, не е атакуемо.

По-дългият "подозрителен период" от 3 години, предхождащ подаването на молбата по чл. 625 ТЗ, се отнася до сделки, при които свързаните лица имат насрещни или насрещна престации / в останалите случаи е приложим двугодишния срок по чл. 647, ал. 1, т. 2 ГПК/- Определение № 787 от 28.10.2016 г. на ВКС по т. д. № 108/2016 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Е. С..

С оглед на посочените по-горе законови разпоредби може да се направи извод ,че след разпределението на акционерния капитал на „Ф. ГТ“ АД измежду акционерите му към 08.03.2013 г. дружеството ,,Ф. ЕООД-в несъстоятелност в предходен момент се е разпоредило с 5 409 от собствените си акциите поравно в полза на всеки един от ответниците В.Й., Г.Й. и Т.Й., като всеки един от тях е получил по 1 803 акции от собствените на „Ф." ЕООД-в несъстоятелност акции,като дружеството “Ф." ЕООД-в несъстоятелност е останало акционер само с 374 акции (новозаписаните 373 акции и 1 акция от предходно притежаваните). Дружеството „Ф. Г" ООД-в несъстоятелност се е разпоредило с всичките си 26 550 акции от капитала на “Ф. ГТ" АД, поравно в полза на всеки един от ответниците В.Й., Г.Й. и Т.Й., като всеки един от тях бил получил по 8 850 акции. Към 08.03.2013 г., след разпореждането с всички притежавани от него акции, дружеството „Ф. Г" ООД е престанало да бъде акционер в дружество „Ф. ГТ" АД. И. Й. се разпоредил с 21 от акциите си, като по 7 акции от тях били получили останалите физически лица - акционери в капитала на „Ф.ГТ" АД- В.Й., Г.Й. и Т.Й..

За извършените прехвърляния на акции може да се съди като се сравни първоначалният брой на акциите ,притежавани от В.Й., Г.Й. и Т.Й. и окончателния брой на акциите съобразно отразеното в търговския регистър. Всеки един от акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. е получил по 8 бр.акции при учредяването на дружеството „Ф. ГТ“АД .Тъй като акционерът И. Й. е имал първоначално 26 бр.акции ,а към 8 март 2013 г. само пет броя ,от това следва ,че той е прехвърлил на всеки от акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. по 7 бр.акции . Дружеството „Ф. ЕООД-в несъстоятелност е притежавало 5410 акции ,а след прехвърлянето на по 1 803 броя акции от страна на акционера .И Й. на акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. всеки един от последните е придобил и по 1803 бр.акции от капитала на „Ф. ГТ“АД.Акционерът „Ф. Г“ЕООД е притежавал 26 550 бр.акции в капитала на „Ф.„ЕООД и тъй като в търговския регистър е отразено ,че акционерът „Ф. Г“ЕООД вече не притежава акции в капитала на „Ф. ГТ“АД ,то може да се направи извода ,че акциите са прехвърлени поравно на акционерите във „Ф. ГТ“АД В.Й., Г.Й. и Т.Й. ,като всеки един е получил по 8850 бр.акции.По този начин всеки един от акционерите акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. към 08.03.2013 г. е притежавал по 10 688 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД ,като единственият математески възможен вариант този резултат да се получи е като всеки един от акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. към своите учредителни 8 акции са прибави по 7 акции, притежавани преди това от акционера И. Й.,по 1 803 акции, притежавани преди това от акционера „Ф." ЕООД-в несъстоятелност и        по 8850 акции, притежавани преди това от акционера „Ф. Г" ЕООД, в несъстоятелност.Видно от списъка на акционерите, присъствали на общото събрание на 12.02.2013 г. (вписано в ТР на 28.02.2013 г.) и от списъка на акционерите, присъствали на общото събрание на 08.03.2013 г., това вътрешно преразпределение и прехвърляне на акции от „Ф." ЕООД-в несъстоятелност в полза на всеки от акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. е извършено в периода между 12.02.2013 г. и 08.03.2013 г.По делото не са представени доказателства относно реда на прехвърляне на акциите ,но след като прехвърлянето е отразено в търговския регистър ,то съдът приема ,че прехвърлянето е станало по предвидения в закона рад /Чл.185 ал.2 ТЗ/.

По неоспорено от ответниците твърдение на синдика ,който има достъп до търговските книги на „Ф.“ЕООД в несъстоятелност по силата на Чл.658 ал.1 т.4 ТЗ , нито в счетоводството, нито в данните от банковите сметки на дружество „Ф. ЕООД-в несъстоятелност са открити каквито и да е парични преводи или осчетоводени насрещни престации от акционерите В.Й., Г.Й. и Т.Й. в полза на прехвърлителя на акции „Ф." ЕООД-в несъстоятелност,което налага категоричния извод,че дружеството „Ф."ЕООД-в несъстоятелност се е разпоредило безвъзмездно с притежаваните от него 5 409 акции от капитала на “Ф. ГТ" АД в полза на тези ответници, като всеки един от тях получил безвъзмездно по 1 803 акции,всяка една на стойност 1000 лв.

С оглед на гореизложеното може да се направи извода,че са налице предпоставките на чл. 647, ал.1, т. 1 от ТЗ за обявяването за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Ф." ЕООД-в несъстоятелност на сделките, с които длъжникът „Ф.' ЕООД-в несъстоятелност е прехвърлил безвъзмездно на ответниците В.Й., Г.Й. и Т.Й. притежаваните от несъстоятелния длъжник акции от капитала на „Ф. ГТ" АД:

По отношение на ответника „Ф." ЕООД е открито производство по несъстоятелност с Решение от 23.03.2016 г. на ВОС по т.д. 51/2015 г., а с Решение от 19.01,2017 г. дружеството е обявено в несъстоятелност. От анализа на счетоводните записвания и банковите сметки на дружеството е видно ,че отчуждените от несъстоятелния длъжник акции от капитала на „Ф. ГТ“ не са заплатени ,т.е. прехвърлянето на акциите е безвъзмездно .Безвъзмездното   прехвърляне   на   5   409  акции,   на обща стойност   от   5 409 000 лв. не може да се квалифицира като обичайно дарение по смисъла на Чл.647 ал.1 т.1 ТЗ.Понятието „обичайно дарение“ не е дефинирано в закона ,но правната теория и съдебната практика приемат ,че под това понятие се разбира дарение,при което дарителят не получава нищо в замяна,което се прави по типичен повод: раждане на дете, сватба, рожден ден и пр.,което е  обикновено на ниска стойност и    съществува някаква връзка, която обикновено има морален характер и се основава на приятелски и роднински отношения.

Сделките с акциите са извършени в периода 28.02.2013 г. - 08.03.2013 г., и попадат в тригодишния срок преди подаването на молбата за откриване на производството по несъстоятелност. Този срок обхваща периода след 30.06.2012 г., тъй като молбата за откриването на производство по несъстоятелност за „Ф." ЕООД, в несъстоятелност по т.д. № 51/2015 г. на ВОС е подадена на 30.06.2015 г.

Налице е и общата предпоставка атакуемите действия и сделки е те да са извършени доброволно от длъжника ,а не да са резултат на проведено принудително изпълнение .

Спазено е и изискването свързаните лица да имат насрещни престации ,а не да са от едната страна на материалното провоотношение ,напр.да са солидарни длъжници.

Извършеното по-горе разпореждане на „Ф.“ЕООД –в несъстоятелност с акции от капитала на „Ф. ГТ “ЕООД несъмнено уврежда имуществото на „Ф.ЕООД –в несъстоятелност и оттам на неговите кредитори поради следното :

Съгласно чл. 158, ал. 1 ТЗ основна отлика на акционерното дружество, която в голяма степен определя и всички останали разлики от другите капиталови търговски дружества се явява характеристиката, че капиталът му е разпределен в акции. Акцията от своя страна е законово уредена като ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на АД- чл. 175, ал. 1 ТЗ, а също така и материализира членствените права на акционера- чл. 181 ТЗ. Въпреки липсата на обща законова дефиниция на това, що е ценна книга, в правната литература се приема, че ценната книга е документ с установена от закона форма и съдържание, който материализира волеизявление и произтичащи от него права до такава степен на свързаност със самия документ, че за упражняването на тези права, съответно при разпоредителни действия с тях, се изисква наличие на фактическа власт, респективно- предаване на самия документ. От друга страна: самото членствено правоотношение за акционера възниква със самото плащане на вноската за съответната акция, ако друго не е предвидено в устава на АД- чл. 228, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 174, ал. 1, т. 3 ТЗ, т. е. то членственото право възниква за учредителите на АД и без за това да е необходимо издаването на акции или дори временни удостоверения.

По делото не са представени джирата на поименните акции ,с които те са прехвърлени .По реда на Чл.176 ГПК на ответниците В.Й.,Г.Й. и Т. И. са зададени въпроси въпроси относно придобиването на акции от капитала на „Ф. ГТ“АД ,които въпроси са посочени по-горе в мотивите .Нито един от ответниците не се е явил и не е отговорил на зададените въпроси ,поради което съдът приема за доказано твърдението на синдика в исковата молба ,че всеки един от тях е придобил безвъзмездно по 1803 бр.акции от капитала на „Ф.“ЕООД.

Както бе посочено по-горе,с решение на общото събрание на акционерите на „Ф. ГТ" АД от 26.01.2013 г. (вписано в ТР на 15.02.2013 г.), капиталът на „Ф. ГТ" АД е увеличен с 5 410 000 лв., като първият ответник “Ф." ЕООД-в несъстоятелност записал новоемитирани 5 410 акции от по 1 000 лв. всяка, на обща стойност 5 410 000 лв. В книгата на акционерите е открита партида №5 ,по която е отбелязано ,че на 15.02.2013 г.“Ф." ЕООД-в несъстоятелност е записал новоемитирани 5 410 обикновени поименни акции с право на глас от по 1 000 лв. всяка на обща стойност 5 410 000 лв.В графата „забележки“ е отразено „непарична вноска“ и е отразено ,че партида №5 е закрита поради обявена нищожност на извършена апортна вноска в капитала на „Ф. ГТ“АД от „Ф.“ЕООД въз основа на решение №12/05.05.2010 г. по гр.д.№569/2009 г. на Окръжен съд-В.,с което е прогласено несъществуването на вписано обстоятелство –„апорт“ на имущество,внесено във „Ф.“ЕООД .Подобен довод е изразен в отговора на исковата молба на ответниците и в писмените им защити,където се поддържа ,че нищожността на апорта водела до нищожност на увеличаването на капитала на „Ф. ГТ“АД.Тези доводи са неоснователни ,тъй като ,видно от вписванията в търговския регистър ,акциите на „Ф.“ЕООД не са обезсилени ,а са преминали върху трима от акционерите във „Ф. ГТ“АД .Решение №12/05.05.2010 г. по гр.д.№569/2009 г. на Окръжен съд-В.,влязло в законна сила на 25.05.2010 г., прогласява несъществуването на вписано обстоятелство –апорт на имущество в капитала на „Ф.“ЕООД и няма правно действие по отношение на акциите ,които дружеството „Ф.“ЕООД е придобило след три години в капитала на „Ф. ГТ“АД.

Съдът не дава вяра на записванията в книгата за акционерите относно закриването на партидата на „Ф.“ЕООД –в несъстоятелност поради прогласено несъществуващо обстоятелство .Относно правната сила на записванията в книгата за акционерите има формирана задължителна съдебна практика на ВКС ,която приема ,че установеното в чл. 185, ал. 2 ТЗ задължение за вписване в Книгата за акционерите на извършваното чрез джиро прехвърляне на поименните акции, респ. на удостоверяващото ги временно удостоверение /предвид изричното препращане в чл. 187, ал. 2 и 3 ТЗ/, цели създаване на яснота по отношение акционерите в дружеството и притежавания от всеки от тях обем права, което е абсолютно необходимо за надлежното упражняване на тези права, от една страна, и за осъществяване дейността на дружеството, от друга страна. Съобразно нормата на чл. 179 ТЗ, указваща изчерпателно съдържанието и изискванията за водене на Книгата на акционерите, по своята правна същност, същата представлява частен документ, от категорията на т. н. свидетелстващи документи, и като такъв тя се ползва само с формална доказателствена сила, т. е. до доказване на противното Книгата на акционерите установява единствено, че са вписани конкретни обстоятелства и че вписването е извършено от посоченото лице, но не и че същото е вярно. Безспорно, акционерното дружество е обвързано от вписването в Книгата на акционерите и е длъжно да счита за притежатели на акции от неговия капитал именно лицата, вписани в Книгата, като обвързването се отнася съответно и за броя на притежаваните от тези лица акции.Обвързващото действие на вписването в Книгата на акционерите при провеждане на Общото събрание на акционерите се изразява в това, че до участие в събранието могат да бъдат допуснати само лицата, вписани в нея като акционери. Това, обаче, не означава, че вписването в Книгата на акционерите e неоспоримо. Предмет на спор може да бъде както качеството на определено лице като акционер, така и обемът на притежаваните от него права, т. е. броят на притежаваните акции, като в зависимост от органа на дружеството, оспорващ претендираните от акционера права, спорът следва да бъде решен или в производството по чл. 71 ТЗ /когато оспорването е от орган на дружеството, различен от Общото събрание/ или в производството по чл. 74 ТЗ /когато оспорващият орган е Общото събрание/. Именно чрез тези изрично предвидени в закона искове се реализира защитата на правата на акционера по отношение на самото дружество.

С оглед на дадените по-горе указания по приложението на закона Съдът намира в конкретния казус ,че посоченото по-горе вписване е невярно ,тъй като в книгата на акционерите не се съдържат данни кога е направено това вписване и от кое лице ,представляващо дружеството „Ф. ГТ“АД по смисъла на Чл.179 ал.2 ТЗ.В книгата за акционерите са отразени два взаимно изключващи се факти-че 5410 акции от капитала на „Ф. ГТ“АД са обезсилени /партидата е закрита/ и че същите акции са прехвърлени на други трима акционери и са отразени в техните партиди .Поради изложените по-горе съображения съдът приема за верен втория факт ,а именно ,че 5410 акции от капитала на „Ф. ГТ“АД ,собственост на „Ф.ЕООД ,са прехвърлени на други трима акционери и са отразени в техните партиди.

Закриването на партида №5 по същество представлява намаляване на капитала на акционерното дружество ,което може да стане само по реда и при условията ,предвидени в раздел VI на Глава 14 от ТЗ чрез решение на общото събрание на акционерите,отразено в съответния протокол ,съставен по реда на Чл.232 ТЗ и при спазване на специалните правила за защита на кредиторите ,предвидени в чл.202 ТЗ във връзка с чл.150-153 ТЗ.По делото не е представено решение на общото събрание в този смисъл ,липсва и твърдение на ответниците в тази насока.

Искът по Чл.135 ЗЗД е предявен като евентуален и поради уважаването на главния иск същият не следва да се разглежда по същество.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ :

Съгласно Чл.649 ал.6 ТЗ в производствата по предявени искове по ал. 1 държавни такси за всички инстанции не се внасят предварително. Ако искът бъде уважен, следващите се държавни такси се събират от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавните такси се събират от масата на несъстоятелността.С оглед на гореизложеното разноските следва да се възложат поравно на четиримата ответници ,като всеки един от ответниците „Ф.“ЕООД ,В.Г.Й.Г.И.Й. и Т.И.Й. следва да заплати по 54 100 лв.

Водим от горното и на основание Чл. 647, ал.1, т. 1 от ТЗ Съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ спрямо кредиторите на несъстоятелността на .„Ф. ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК.,гр. В. 3700, Южна промишлена зона, Комплекс бензиностанция, Административна сграда, стая ..следните безвъзмездни сделки, извършени от “Ф." ЕООД-в несъстоятелност, в рамките на тригодишния срок преди подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, а именно:

 1. Сделката, по силата на която “Ф." ЕООД, ЕИК.. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на “Ф. ГТ" АД, ЕИК. на В.Г.Й., ЕГН ********** *** както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях;
 2. Сделката, по силата на който „Ф." ЕООД, ЕИК. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на „Ф. ГТ" АД, ЕИК . на Г.И.Й., ЕГН ********** *** както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях;
 3. Сделката, по силата на който „Ф." ЕООД, ЕИК. е прехвърлило 1 803 акции от капитала на “Ф. ГТ" АД, ЕИК.. на Т.И.Й., ЕГН ********** *** както и джирата, чрез които е прехвърлена собствеността върху тези акции или временните удостоверения за тях.

ОСЪЖДА .„Ф." ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК.,гр. В. 3700, Южна промишлена зона, Комплекс бензиностанция, Административна сграда, стая ..,В.Г.Й., ЕГН ********** ***,Г.И.Й., ЕГН ********** *** и Т.И.Й., ЕГН ********** *** да заплатят по 54 100 лв.държавна такса върху уважения размер на предявените искове.

Решението е постановено при участието в процеса на трето лице –помагач на страната на синдика „Т.Б.“АД.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчване на препис.

 

                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :