Т.Д. № 12-2016

                                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №5

 

гр.В.  

 

 

5.01 .2018 г.

 

                                   В   ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание на пети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               Председател: Г. Й.

при секретаря   .........................     и в присъствието на прокурора ................................................          като разгледа докладваното от съдия   Г. Й.   търговско дело № 12 по описа за 2016     година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

С влязло в законна сила решение №33/16.12.2016 г.по Чл.632 ал.1 ГПК е прекратена дейността на предприятието на „Д.-к. Ц. Е.А.“ ЕООД с ЕИК., със седалище и адрес на управление гр.В. ,ул.. ,обявено е дружеството „Д.-к. Ц. Е. А. I“ ЕООД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление гр.В. ,ул... в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ,спряно е производството по несъстоятелност по т.д. №12/2016 год. по описа на Видински окръжен съд за срок от една година от вписване на решението в Търговския регистър и е указано на длъжника и неговите кредитори, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението по молба на длъжника или на кредитор, ако те удостоверят, че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б от ТЗ в размер на 500 лева.

Указано е на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по чл. 632, ал. 2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.Указанията са съобщени на кредиторите чрез вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.

Решението е вписано в търговския регистър на 19.12.2016 г. и в едногодишния срок не е поискано възобновяване на производството.

Водим от горното и на основание чл.632 ал.4 от ТЗ съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И      :

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА „Д.-к. Ц. Е. А. I“ ЕООД с ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В. ,ул..

ЗАЛИЧАВА ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР„Д.-к. Ц. Е. А. I“ ЕООД с ЕИК., със седалище и адрес на управление гр.В. ,ул... .

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от вписването му в търговския регистър съгласно Чл.633 ГПК.

 

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: