Т.Д. № 9-2017

 

                         Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е-8                                               

Гр.В.

                                       12.01.2018

                       В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

Видинският  окръжен  съд  гражданска колегия

в закрито заседание на дванадесети януари

две хиляди и   осемнадесета година в състав:

                            

     Председател: Д. М.

                               

при секретаря

и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от Съдията М.

търговско дело  № 9 по описа  за    2017 година

и за   да    се    произнесе, взе  предвид    следното:

         

          С определение № 105от 07.09.2017 година съдът,на основание чл.632,ал.5,във вр.с чл.629б от ТЗ е дал срок от два месеца за внасяне на разноски в размер на 5 000 лв. от кредиторите,които са необходими за покриване на разноските в производството по несъстоятелност.Съдът е указал последиците от невнасянето им.

Определението е публикувано в Търговския регистър на 11.09.2017г. като срокът е изтекъл на 11.11.2017г.

По делото не са представени доказателства,че определената сума е внесена.

С оглед изложеното съдът приема,че към момента няма налично имущество на длъжника,което да покрие разноските в производството по несъстоятелност и тъй като такива не са внесени от кредиторите в определения от съда срок,на основание чл.632,ал.5,във вр.с ал.1 ТЗ,производството по делото ще следва да бъде спряно.

На основание чл.632,ал.1 и чл.711 от ТЗ длъжникът ще следва да бъде обявен в несъстоятелност,тъй като в срока по чл.698 от ТЗ по делото не е постъпил план за оздравяване на длъжника.

По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА длъжника ЕТ“М.-В. Е.“,гр.В..,ул...,ЕИК..,представлявано от В. Е. Д. в несъстоятелност.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на предприятието.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника.

ЛИШАВА длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността.

СПИРА производството по т.д.№9/2017г. по описа на Видинския окръжен съд.

УКАЗВА на кредиторите на ЕТ“М.-В. Е.“,гр.В.,и на длъжника,че ако в едногодишен срок от вписване на определението в      Търговския регистър не поискат възобновяване на производството,същото ще бъде прекратено,а търговецът заличен.

Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър и да се обяви в книгата по чл.634в,ал. от ТЗ

Решението може да бъде обжалвано пред САС в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: