ВЧГРД № 299-2019

Определение по Гражданско дело 299/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ....175..........

гр. Видин 13.09.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание

на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В. В.

Членове:   1.А. П.

  1. В. М.

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В…въззивно частно гражданско дело №299 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал. 1,т.1 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от В.И.Н. *** против определение от 13.06.19г. по гр.д.№983/19г. на ВРС,с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на СРС.Подържа се в частната жалба,че определението на ВРС е незаконосъобразно-от исковата молба се установява,че жалбоподателят е потребител на застрахователни услуги,както и че имотът по отношение,на който е настъпило застрахователното събитие се намира в гр.Видин.Подържа се,че са налице предпоставките по чл.113 от ГПК,поради което се иска обжалваното определение да бъде отменено.

Ответникът,уведомен за жалбата не е взел становище по същата.

По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

         По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства: гр.д.№983/19г. на ВРС е образувано по искова молба от настоящия жалбоподател против „Д….“АД-С...Предмет на делото е претенция за обезщетение в размер на 1 350лв. по сключена застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“.В отговора на исковата молба ответника е направил възражение за подсъдност ,което е уважено от ВРС с обжалваното определение.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради което същото следва да бъде отменено. Претенцията на жалбоподателя произтича от застрахователна полица сключена с териториалната структура на ответника:Генерална агенция В…-така е посочено в горния десен ъгъл на полицата.Съгласно чл.108,ал.1 от ГПК искове срещу юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното седалище. По спорове, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, исковете могат да се предявяват и по тяхното местонахождение.В настоящия случай спорът,предмет на настоящето дело е възникнал от сключената с местното поделение на ответника застрахователна полица,поради което за ищеца съществува процесуалната възможност за предяви иска и районния съд по местонахождението на поделението.Никъде в ГПК не съществува задължение за ищеца изрично да се позове на тази предоставена му от закона възможност.

С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде отменено,а делото върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

     С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя определение от 13.06.19г. по гр.д.№983/19г. на ВРС.

Връща делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                 Членове: