ВГРД № 233-2019

Решение по Гражданско дело 233/2019г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №71

                      

                                            Гр . Видин 19.09.2019г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА единадесети септември

ПРЕЗ две хиляди и деветнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :   В. В.                    

                                                    ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г.Й.

                                  

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ          Н.К.                               И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                             КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

           съдия С. С.    в. ГР.Д. №   233            ПО ОПИСА

ЗА   2019 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Делото е образувано по жалба на И. А.Й. против Решение №57 от 07.05.2019г. по гр.д.№572 по описа за 2018г. на БРС,с което е обявен за окончателен разделителен протокол за разпределение на дялове на имотите,предмет на делбата.

Жалбоподателят твърди,че постановеното от първоинстанционния съд решение е незаконосъобразно като е нарушен материалният и процесуалният закон.В жалбата си твърди,че не е уведомен за проекта за разделителен протокол и съдът неправилно е приложил чл.56 ГПК.Счита за процесуално нарушение обстоятелството,че проекта за разделителен протокол не му е връчен.Изразил е също несъгласие с начина на разпределение ,като счита че това би не следвало да стане по избрания от съда способ по чл.353 ГПК и също така счита,че неправилно е приложена процедурата по чл.350 ГПК.

Моли Окръжният съд да отмени решението на БРС Разноски по делото не са претендирани.

Ответникът по жалба К.А.А. чрез адв. Р.К. оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение,а решението на БРС да потвърди като   претендира за присъждане на направените разноски по делото.

Твърди,че съдът правилно е приложил разпоредбата на чл.56 ГПК ,а съгласно чл.347 ГПК и чл.350 ГПК след като съдът състави проекта за разделителен протокол въз основа на заключението на ВЛ той призовава страните да им го предяви, след което съставя окончателен разделителен протокол.

От данните по делото във връзка с направените в жалбата оплаквания Окръжният съд констатира следното:

Делото е във фаза по извършване на делбата.

С обжалваното решение БРС е обявил за окончателен разделителния протокол,според който са съставени два дяла за съделигелите на допуснатите до делба имоти като е направил и парично уравнение на дяловете. За да достигне до това решение първоинстанционният съд е съобразил,че са налице условията на чл.350 ГПК и предвид еднаквите ид.части на съсобственост между съделителите-по ½ ид.ч. и вида и размера на допуснатите до делба земеделските имоти може да се извърши разпределение чрез жребий, поради което е преминал към разпределение по чл.353 ГПК след като се съставят дялове.За целта е назначено ВЛ ,което да даде пазарна оценка на допуснатите до делба имоти и варианти за тяхната поделяемост.В с.з. от 11.04.19г. са изслушано ВЛице М.Н. като жалбоподателят И. А.Й. не е присъствал,редовно призован при условията на чл.56,ал.2 ГПК и не е депозирал становище по техническите експертизи.Няма направено оспорване на заключението на ВЛице от него пред първата инстанция.След това в изпълнение на процедурата съдията докладчик е изготвил проект на разделителен протокол с обособени два дяла за двамата съделители с минимално парично уравнение-13,76лв. и е насрочил ново съдебно задение,проведено на 07.05.19г. На това с.з. жалбоподателят отново не е присъствал,уведомен по реда на чл.56,ал.2 ГПК,както и другият съделител.Съдът не е предявил проекта на разделителен протокол поради неприсъствието на страните и с решение от 07.05.19г. е обявил за окончателен разделителния протокол.

Пред втората инстанция не са представени нови доказателства,които да променят фактическата обстановка.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

Възраженията на жалбоподателя за недопустимост и неоснователност на първоинстанционното решение са неоснователни .С Решение №8 от 16.01.19г. по гр.д. №572/18г. на БРС е допусната делба и там са определени съделителите и техните квоти,както и делбените имоти.Това решение е влязло в сила и е недопустимо във фазата по извършване на делбата да се правят възражения в тази връзка.

Възражението за неправилно приложение на чл.56,ал.2 ГПК е несъстоятелно,тъй като жалбоподателят е бил редовно призован за предходните с. заседания ,включително за с.з. на 06.03.19г.,на което не се е явил и при насрочването за 11.04.19г. съдът е посочил в протокола,че съделителите са уведомени по реда на чл.56,ал.2 ГПК.Съответно в проведеното на 11.04.19г. с. заседание е отбелязяно,че неявилият се съделител е редовно уведомен при условията на чл.56,ал.2 ГПК.По същия ред е проведено и с.з от 07.05.19г.Разпоредбата на чл.56,ал.2 ГПК дава възможност на съда,когато страните са редовно призовани при отлагане на делото да не се призовават за следващото съдебно заседание,когато дататат му е обявена в заседанието.Настоящият случай е точно такъв и БРС правилно е приложил разпоредбата на чл.56,ал.2 ГПК.Логиката на този законов текст е,че страните следва да следят за развитието на и хода на производството по делото.

Останалите възражения на жалбоподателя са формални без да се посочва в жалбата в какво се състои порочността на първоинстанционното решение.

В този казус има нвъзможност и според заключението на ВЛ земеделските земи,предмет на делбата да се разделят относително еднакво и в съответстват на идеалните части на съделителите като се съблюдават правила за площ,лице,излаз и достъп до имота,а също и оценката на имотите.

Извършеното от БРС разпределение е съгласно назначената техническа екпертиза,с която ВЛ е отговорило за техническите възможности за поделяемост и самостоятелна обособеност на отделните зем. имоти. Жалбоподателят не е оспорил заключението по техническата експертиза ,където е била процесуалната възможност за тяхното обсъждане.

Доколкото въззивният съд е ограничен от оплакванията в жалбата и позовавайки се на чл.272 ГПК настоящият състав на ВОС не счита за необходимо да излага други съображения относно решението на БРС както и да преповтаря изложените от първостепенният съд мотиви,които споделя изцяло.

В този смисъл ВОС намира решението на БРС за правилно и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено.

Разноски са претендирани от ответника по жалба,поради което следва да се присъдят в размер на 830лв.-адв. хонорар съгласно представен списък по чл.80 ГПК и договор за првана помощ.

Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №57 от 07.05.2019г.по гр.д. №572 по описа за 2018г. на Белоградчишки районен съд .

Осъжда на И.А.Й.,ЕГН ********** с адрес,*** да заплати на К.А.А.,ЕГН ********** *** направените от него разноски пред въззивната инстанция в размер на 830лв.-адв. възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                  2.