ВЧНД № 167-2019

Решение по Наказателно дело 167/2019г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 69

гр. Видин, 17.09.2019г.

 

В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение                 в публичното

заседание на двадесет и първи август

през две хиляди и деветнадесета година в състав :

              

                                                           Председател:И.И.

                                                                  Членове: Д.М.

                                                                                   Л.Л.

при секретаря             Н.К.                   и в присъствието на

прокурора        В.В.      като разгледа докладваното от

                               СЪДИЯТА Л.             ВЧНД № 167   по описа

за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

           С протоколно определение №11/11.07.2019г. по ЧНД№ 33/2019г., по описа на Районен съд – Кула, относно осъдения М.С.М. с ЕГН ********** е допуснато групиране на наказания наложени на М., като е определено за изтърпяване най-тежкото наказание, между наказанията наложени по НЧХД №1457/2015 на РС-Видин, НОХД№706/2016 на РС-Видин, НОХД№ 1434/2016 на РС-Видин и НОХД№43/2018 на РС-Кула, а именно наказание „лишаване от свобода“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, увеличено с 5 месеца, съобразно чл.24 от НК.

           Постановено е наказанието, лишаване от свобода от четири месеца наложено по НОХД№491/2016 на РС-Видин, да се изтърпи отделно.

           Постановено е наказанията да се изтърпят при първоначален „строг“ режим на изтърпяване.

На основание чл.25 ал.2 от НК е приспаднато изтърпяното изцяло или отчасти до този момент наказание „лишаване от свобода“ по някоя от присъдите.

На основание чл.59 ал.1 от НК е приспаднато времето, през което осъдения е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест", като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода или три дни пробация, а два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода или два дни пробация.

            Против определението е подадена жалба от осъдения М.. В нея са визирани съображения за необоснованост и незаконосъобразност на определението. Жалбоподателя иска да не бъде увеличавано наложеното му наказание.

            Представителя на ОП - Видин, в с.з. заяви, че определението на КРС е правилно и следва да бъде потвърдено, а жалбата следва да бъде оставена без уважение.

            Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал, и след като извърши служебна проверка на определението, намира, същото следва да бъде потвърдено.  

Видно от справката за съдимост на М. от 11.06.2019г., осъжданията му са както следва:

По НОХД № 218/2009г. на Районен съд Белоградчик, със съдебен акт влязъл в сила на 04.01.2010г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години, за престъпление извършено на 02.06.2009г. Наказанието е изтърпяно на 04.01.2013г.

По НОХД № 3760/2011г. на Районен съд Варна, със съдебен акт влязъл в сила на 28.06.2011г. е наложено наказание „пробация“, за престъпление извършено на 17.06.2011г. Наказанието е изтърпяно на 25.06.2012г.

По НОХД № 361/2015г. на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в 13.05.2015г. е наложено наказание „пробация“, за престъпление извършено на 19.04.2015г.

По НОХД № 296/2015г. на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в законна сила на 25.06.2015г. е наложено наказание „пробация“, за престъпление извършено на 02.10.2013г.

С Определение по ЧНД 774/2015г. на РС Видин, влязло в сила на 02.09.2015г. е постановено групиране на наказанията по НОХД 361/2015г. И 296/2015г. на РС-Видин, като му е определено едно обшо наказание „Пробация“.

По НОХД №262/2015г. на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в законна сила на 23.09.2015г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, за престъпление извършено в периода 31.12.2014г. - 01.01.2015г.

С Определение по ЧНД №1046/2015г. на РС - Видин, влязло в сила на 06.11.2015г., е постановено групиране на наказанията, наложени му по НОХД № 361/2015г., НОХД №296/2015г. и НОХД № 262/2015г., всичките по описа на Районен съд - Видин, и е наложено едно, най-тежкото, а именно: „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „строг“ режим. Наказанието е изтърпяно на 04.06.2015г.

НОХД № 491/2016 на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в сила от 20.04.2016г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, за престъпление извършено в периода от 03.12. 2015г. - 04.12. 2015г.;

НЧХД № 1457/2015 на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в законна сила на 15.06.2016г е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, за престъпление извършено на 07.10.2015г. Наказанието е изтърпяно на 25.08.2016г.

НОХД № 706/2016 на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в сила на 03.10.2016г е наложено наказание „пробация“ за престъпление извършено на 26.03.2016г

С определение по ЧНД № 1377/2016г. по описа на Районен съд - Видин, влязло в сила на 07.12.2016г. е постановено групиране на наказанията, наложени му по НОХД № 491/2016г., НЧХД № 1457/2015г. и НОХД № 706/2016г. и трите по описа на Районен съд Видин, като му е определено едно, най-тежкото наказание, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца.

 

НОХД № 1434/2016 на Районен съд Видин, със съдебен акт влязъл в законна сила от 01.11.2016г на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, за престъпление извършено на 11.01.2016г

С определение по ЧНД № 1499/2016 на Районен съд - Гр.Видин, влязло в сила на 21.12.2016г. е допуснато групиране на наказанията по отношение на НОХД № 491/201бг. по описа на РС-Видин, НОХД № 1457/2015Г. по описа на РС-Видин, НОХД № 706/2016г. по описа на РС- Видин и НОХД № 1434/201 бг. по описа на РС-Видин , като му е определено едно общо най-тежко наказание, а именно „Лишаване от свобода" за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

НОХД № 43/2018, на Районен съд Кула, със съдебен акт влязъл в законна сила от 30.04.2019г на наказание Лишаване от свобода за срок от 6 месеца, за престъпление извършено на 22.04.2019г.

КРС е съобразил изцяло съдебното минало на осъдения. Правилна е преценката за наличието на множество престъпления, при условията на реална съвкупност, извършени след тези по НОХД №№ 361/2015г., 296/2015г. и 262/2015г., всички на РС-Видин, като за наложените по тях наказания е извършена кумулация по ЧНД №1046/2015 на РС – Видин, с определение влязло в сила на 06.11.2015г.

           За следващите осъждания, с оглед реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, КРС правилно е действал, като е съобразно нормите на чл.23 – 25 от НК. КРС е съобразил и принципа за най-благоприятното съчетание за осъдения. С оглед горното, първоинстанционният съд правилно е преценил, че най-благоприятното групиране е относно наказанията по НОХД№43/2018 на РС-Кула, НЧХД№ 1457/2015 РС-Видин, НОХД№706/2016 на РС- Видин и НОХД№ 1434/2016 на РС-Видин, с налагане на едно, най-тежкото, респ. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, като наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца по НОХД№491/2016 на РС-Видин, следва да се изтърпи отделно.           

           В рамките на своите правомощия КРС е приложил чл.24 от НК, като е увеличил наложеното едно, най - тежко наказание, с 5 месеца. Възниква въпроса правилно ли е решението на ВРС за приложение на чл.24 от НК. Принципно следва да се съобрази следното: Наказанието няма за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешко достойнство, нито е само възмездие за извършено престъпление. То има за цел преди всичко поправяне и превъзпитание на осъдения, който да се приучи към спазване на законите и добрите нрави в обществото. Не на последно място, то има за цел да му се въздейства предупредително и му се отнеме възможността да върши други престъпления, а също така, за да се въздейства предупредително и възпитателно и върху другите членове на обществото. Ето защо, за да приложи чл.24 от НК, Съдът следва да направи преценка на цялата престъпна дейност на подсъдимия. След такава преценка и при обоснован извод, че и най-тежкото наложено на осъдения наказание за отделните престъпления не ще осъществи целите на наказанието така, както са посочени в чл. 36 от НК, Съдът може да приложи разпоредбите на чл. 24 от НК.

           Съвкупността обхваща осъждания за 4 умишлени престъпления, като 3 от тях са тежки- едно от които при условията на „опасен рецидив“. Деянията са извършени в сравнително малък интервал от време, респ. за по-малко от година. Към времето на извършване на деянията образуващи настоящата съвкупност и с оглед не малкия брой на всичките му предишни осъждания, М. се характеризира негативно, респ. като личност с осъзната решимост да върши престъпления и тенденциозна дейност в тази насока. Налага се извода, че относно този осъден наложеното му най - тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, не е годно да изпълни целите на чл.36 от НК и е необходимо същото да бъде увеличавано съобразно чл.24 от НК, като правилно е сторил това КРС, като е увеличил определеното едно, най-тежко наказание с 5 месеца, което е съобразено с регламента на цитираната норма, т.е увеличението не надхвърля ½, а увеличеното наказание не надминава сбора от отделните наказания, нито максималния размер предвиден за всяко от престъпленията в групата. Приложението на чл.24 от НК, с оглед негативните характеристични дадености на дееца и тенденциозността, и упоритостта в престъпната му дейност, посочени по-горе, в случая е абсолютно необходимо, за да се реализират целите на генералната и специална превенции.

           Не са налице условията за приложение на чл.66 от НК.   

           Правилно е определен първоначалния режим за изтърпяване на наказанието „строг“, съобразно чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС.

            Правилно КРС е приложил и чл.25, ал.2 и чл.59 от НК.

           По тези съображения, жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

           Определението на КРС е правилно и следва да бъде потвърдено.

            Водим от горното, Съдът

            Р   Е   Ш   И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение за кумулация №11/11.07.2019г. по ЧНД№ 33/2019г., по описа на Районен съд – Кула.

            Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: