ЧНД № 207-2019

Решение по Наказателно дело 207/2019г.

 

РЕШЕНИЕ № 91

Гр. Видин, 17.09.2019г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателна колегия в открито съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Л.Л.

Членове: В.С.

Р.Д.

при секретаря В.К. и в присъствието на прокурора В.Д. като разгледа докладваното от съдията Стоянов частно наказателно дело № 207 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по искане на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВИДИН за образуване на производство по смисъла на чл.44, ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и насрочване на съдебно заседание за разглеждане на Европейска заповед за арест по отношение на лицето А.Х.С., родена на ***г***, българка, българска гражданка, семейна, безработна, без образование, неосъждана, с постоянен адрес ***, с ЕГН**********, за която има издадена Европейска заповед за арест от 27.08.2019г. ЕЗА е издадена от Държавна прокуратура, прокурорски район Запад, Прокурорска камара в гр. Б., К. Ш въз основа на съдебно Решение на Районен съд в гр. Б. от 05.08.2019 г., за което има издаден акт за задържане - Заповед №АМ-109552- 18, издаден от Офис на Държавния прокурор, Прокурорски район Запад, Прокурорска камара в гр.. К. Ш., Камарен прокурор Й.Ф. въз основа на влязло в сила Съдебно решение на Районен съд в гр. Б., с което на исканото лице е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 години за извършени общо 7 престъпления, квалифицирани като тежки кражби, измама и опит за кражба по Ш.Наказателен кодекс. Европейската заповед за арест е придружена с превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.36, т.З от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура- Видин заявява, че лицето следва да бъде предадено на шведските власти с цел изпълнение на наложено наказание „Лишаване от свобода".

В съдебно заседание А.Х.С., чието екстрадиране се иска, изразява съгласие за незабавна екстрадиция на шведските власти. Защитникът на исканото за предаване лице е потвърдил с подписа си съгласието на С. доброволно да бъде екстрадирана в Ш..

Окръжният съд-гр.Видин, за да се произнесе по искането, взе предвид следното:

Исканото лице А.Х.С. е български гражданин, родена на ***г***. Спрямо нея има издадена Европейска заповед за арест от 27.08.2019г. Заповедта е издадена от Държавна прокуратура, прокурорски район Запад, Прокурорска камара в гр. Б. в К. Ш.въз основа на съдебно Решение на Районен съд в гр. Б. от 05.08.2019 г., за което има издаден акт за задържане, а именно Заповед за арест от 05.08.2019 г. с № АМ-109552- 18, издадена от Офис на Държавния прокурор, Прокурорски район Запад, Прокурорска камара в гр.Б.с, К. Ш., Камарен прокурор Й. Ф. въз основа на влязло в сила Съдебно решение на Районен съд в гр. Б., с което на исканото лице е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 години за извършени общо 7 престъпления, квалифицирани като тежки кражби, измама и опит за кражба по Ш. Наказателен кодекс. Същата се издирва от властите в К. Ш. за изтърпяване на наложено наказание „Лишаване от свобода" за извършено умишлено престъпление, за което има влязла в сила присъда.

Исканото лице е задържано за срок от 24 часа на ГКПП Брегово при излизане от страната в посока Р. С. и Р. Г..

Пред Окръжен съд-Видин е направено искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража" и съдът на основание чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Европейската заповед за арест е издадена в писмена форма, от компетентен орган и съдържа всички реквизити на чл.37, ал.1 от ЗЕЕЗА. Издадена е срещу А.Х.С. с цел изпълнение на наложено й с влязла в сила присъда наказание за престъпления, които са наказуеми и по Наказателния кодекс на Българската Държава.

Исканото лице А.Х.С. е изразила категоричното си съгласие по-бързо да бъде предадена на .... власти, за да изтърпи наложеното                                              й наказание.

Видно от превода на Европейската заповед за арест на С. е наложено наказание повече от 4 месеца „Лишаване от свобода". Съдът приема, че не са налице и основанията за отказ да се изпълни Европейската заповед за арест по смисъла на чл.39 и чл.40 от ЗЕЕЗА.

По изложените изображения и на основание чл.44, ал.7 от ЗЕЕЗА Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕТО на българския гражданин А.Х.С., родена на ***г***, българка, българска гражданка, семейна, безработна, без образование, осъждана, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, искано лице по Европейска заповед за арест от 05.08.2019 г. издадена от Офис на Държавния прокурор, Прокурорски район Запад, Прокурорска камара в гр.Б., К.Ш., Камарен прокурор Й. Ф. въз основа на влязло в сила Съдебно решение на Районен съд в гр. Б., с което на исканото лице е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 години за извършени общо 7 престъпления, квалифицирани като тежки кражби, измама и опит за кражба по Ш. Наказателен кодекс.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на А.Х.С., родена на ***г***, българка, българска гражданка, семейна, безработна, без образование, осъждана, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, искано лице по Европейската заповед за арест, взета с Протоколно определение в съдебно заседание от 07.09.2019 г. по ЧНД №206/2019г. по описа на Окръжен съд-Видин, до фактическото й предаване на ........... власти.

Решението е окончателно.

Заверен препис от решението незабавно да се изпрати на Офис на Държавния прокурор, Прокурорски район Запад, Прокурорска камара в гр.Б., К.Ш., Камарен прокурор Й. Ф., след влизането му в сила.

Преписи от влязлото в сила решение да се изпратят на Върховна касационна прокуратура и Министерство на правосъдието на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    ЧЛЕНОВЕ