ТД № 244-2018

Решение по Търговско дело 244/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 84

 

гр.В** 16.09.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в закрито заседание

на шестнадесети септември

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                      Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   .......................... и в присъствието на прокурора .............. като разгледа докладваното от съдия     В** В**...........т.д. №244 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

               Производството е по чл.250 от ГПК.

               Постъпила е молба от ответника по делото,в която се подържа,че в мотивите на постановеното по делото решение е посочено,че обезщетението за забава в размер на 67 245,88лв. е за периода от 16.11.15г. до 27.07.18г. но в диспозитива на решението периода не е посочен.Иска се решението да бъде допълнено с посочване на периода.

               Ищеца,уводомен за направеното искане не е взел становище по същото.

             Съдът като взе предвид направеното искане счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено.На страница четвърта от решението съдът е приел,че следва да бъде пресъдена и сумата 67 245,88лв. представляваща обезщетение за забава за периода от получаване на нотариалните покани-16.11.15г. до датата на предявяване на иска- 27.07.18г. В диспозитива на решението периода ,за който се присъжда обезщетението не е посочен.

               С оглед на горното диспозитива на решението следва да бъде допълнен в посочения смисъл.

               Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

               Допълва диспозитива на решение №16/07.06.19г. постановено по настоящето дело в следния смисъл на страница четвърта:

               -на ред шест от долу на горе след „покани“ се добавя „-16.11.15г.“

               -на ред шест от долу на горе след „иска“ се добавя „-27.07.18г.“

              Решението може да бъде обжалвано пред САС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: