ВЧГРД № 318-2019

Определение по Гражданско дело 318/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №170

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на десети септември

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдия С. С.   ч. гр. дело № 318   по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.23,ал.3 ГПК.

Пред БРС е образувано гр.д. №487/19г. по искова молба,подадена от Ю.В.Б.-М… против Л.Б.. М.. с правно основание чл.49 СК.

Поради отстраняване на всички съдии от РС-Белоградчик на основание чл.21,ал.1,т.6 ГПК и невъзможност делото да бъде разгледано пред БРС с Определение от 02.09.19г. на председателя на БРС делото е изпратено по реда на чл.23,ал.3 ГПК на ВОС за опредеяляне на друг равен по степен компетентен съд.

Като се запозна с данните по гр.д. №487/19г. на БРС Окръжният съд констатира,че всички съдии в РС-Белоградчик са се отвели от производството по делото на основание чл.22,ал.1,т.6 ГПК, тъй като ищцата е служител в РС-Белоградчик. Поради тази причина е станало обективно невъзможно разглеждането на делото пред РС-Белоградчик и е налице хипотезата на чл.23,ал.3 ГПК.

ВОС счита,че делото следва да бъде изпратено за разглеждане пред РС-Кула като друг равен по степен съд от района на Окръжен съд –Видин,за което на основание чл.23,ал.3 ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА гр.д. №487/2019г. на БРС, образувано по искова молба,подадена от Ю.В.Б.-М…против Л… Б… М… с правно основание чл.49 СК за разглеждане от РС-Кула.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: