Т.Д. № 1-2017

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №11

 

Видински окръжен съд     търговско              отделение

В закрито   заседание на деветнадесети януари

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                         2.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На                            прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С.             т. дело №1 по описа

За 2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е молба от “С.....“ЕООД-гр.П. чрез пълномощника й адв. Д.П. по чл.638,ал.3 ТЗ.

Молителят е кредитор на “Р.....“ЕООД в несъстоятелност-с.В...,обл.В... по силата на договор за заем от 20.12.10г.за сума от 400 000лв,по който ответното дружество е поръчител.Поради неизпълнение на задължението за връщане на заема в уговорения срок ищецът е завел иск пред Арбитражен съд при Българската бизнес асоциация гр. П.... и въз основа на постановеното от него решение от 10.03.2016г. по арб.д. №15/2015г. се е снабдил с изпълнителен лист от 12.04.2016г. по т.д. №2136/2016г. на СГС.

Молителят твърди,че във връзка с вземането му е образувано изп. д. №.... на ЧСИ П.И.,рег.№... на КЧСИ,по което недвижими имоти на длъжника са му възложени след проведена публична продан.Твърди,че на 22.08.16г. са превели по сметка ан ЧСИ сума в размер на 183 246,20лв„,от които 157 898165лв. за имоти на “Р....“ЕООД и 25 347,55лв. за имоти на трети лица.Постановлението за разпределение на последната сума е обжалвано и в момента е висящо пред Апелативен съд-П....

Счита,че интересите на “С......“ЕООД биха били сериозно увредени при спиране на изпълнителното производство,поради което молят съда да продължи производството по изп.д. №.... на ЧСИ П. И.,рег.№... на КЧСИ.

Съдът като се запозна с молбата и приложените към нея доказателства намира същата за основателна по следните съображения:

ВОС е постановил Решение №47 от 15.01.2018г. по чл.632,ал.1 ТЗ като е обявил неплатежоспособността на “Р....“ЕООД,открил е производство по несъстоятелност като едновременно с това го е обявил в несъстоятелност и е спрял производството по делото при условията на чл.632,ал.1-4 ТЗ.Решението на съда е публикувано в ТР на 18.01.2018г.

Изложените от молителя “С.....“ЕООД обстоятелства се потвърждават от приложените към молбата доказателства. От тях е видно,че постановленията ЧСИ Петко Илиев,рег.№... на КЧСИ за възлагане на имоти,собственост на длъжника “Р...“ЕООД са обжалвани пред компетентния съд и съответно потвърдени.Обжалва се също и направеното разпределение по изпълнителното дело,като то е потвърдено на първа инстанция и в момента е висящо пред АС-П....По изпълнителното производство са подавани многбройни жалби против действията на ЧСИ и съответно ОС-П..... ги е оставял без уважение.

При така констатираната фактическа обстановка и като съобрази етапа от развитие на изпълнителното производство- разпределение на сумите след извършена публична продан- съдът намира,че спирането на изп.д. №.... на ЧСИ П. И.,рег.№... на КЧСИ сериозно би увредило интересите на “С....“ЕООД като обезпечен кредитор .Това дава основание на молителя да иска приложение на разпоредбата на чл.638,ал.3 ТЗ .

Съдът намира искането за основатилно,поради което следва да разпореди производството по спряното изп.д. №... на ЧСИ П. И.,рег.№... на КЧСИ да бъде продължено.Молителят е кредитор на длъжника,който е защитил правата си като е се е снабдил с изп. лист и е образувано изп. производство. В хода на това производство на кредитора са възложени имоти на длъжника като постановленията за възлагане са влезли в сила.С откриване на производство по несъстоятелност за длъжника всички изпълнителни производства се спират-чл.638,ал.1 ТЗ.В случая предвид напрадналия стадий на изп. производство и обстоятелството,че по него се удовлетворяват вземания на един от основните кредитори на длъжника,който в качеството си на обезпечен кредитор попада в първи ред при евентуално разпределение на суми от масата на несъстоятелността-чл.722,ал.1,т.1 ТЗ и предвид обстоятелството,че производството по несъстоятелност е спряно поради липса на средства за покриване на първоначалните разноски и при липса на данни за налично имущество на длъжника ВОС намира,че следва изп. производство по изп.д. №..... на ЧСИ П..И.,рег.№... на КЧСИ да бъде продължено.

Предвид изложеното и на основание чл.638,ал.3 ТЗ съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗРЕШАВА производството по изп.д. №..... на ЧСИ П. И.,рег.№.... на КЧСИ да бъде продължено .

Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: