ВЧНД № 202-2019

Определение по Наказателно дело 202/2019г.

                       ОПРЕДЕЛЕНИЕ№123

В ИМЕТО НА НАРОДА 04.09.2019 година

Окръжен съд - град Видин, в закрито заседание, проведено на трети септември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. С.

  1. Р. Д.

след като разгледа докладваното от съдията Д. ч.н.д.№202 по описа за 2019 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по частната жалба, постъпила от адвокат Н.Б. - САК-София, в качеството му на упълномощен защитник на В.Б. К., обвиняем по досъдебно производство №939/2018година на ОД на МВР - Видин, срещу Определение №501, постановено на 06.06.2019 година по ч.н.д.№264 по описа за 2019 година на ВРС, с което обвиняемия К. е осъден да заплати на НБПП-София сумата от 150.00/сто и петдесет/лева, заплатена от бюрото на адвокат Д. М. Г. – М. за предоставена от нея правна помощ на обвиняемия В.Б. К. по ДП №993/2018 година по описа на РУ на ОД на МВР - Видин.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано, тъй като е постановено от незаконен състав; разноските се присъждали след като подсъдимия бъде признат за виновен, и е осъден, в решението не е посочено участието на служебния защитник в съответните процесуално следствени действия, обвиняемия не искал служебен защитник и не е давал съгласието си за назначаване на такъв.

Иска се да бъде отменено атакуваното определение.

Видинският окръжен съд след като разгледа частната жалба и прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на жалбоподателката и атакувания съдебен акт, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от приложеното ч.н.д.№264 по описа за 2019г. на Районен съд - Видин, същото е било образувано по искане на Районна прокуратура - Видин за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" на обвиняемите В. Б. К. и Д. И. Г., където заедно с В. К. се е явила и адвокат Д. М. Г. – М., назначена като служебен защитник в досъдебното производство. Същевременно обвиняемият К. е ангажирал друг договорен адвокат. Впоследствие по делото е пристигнало Решение №ВД-225-5426/2019г., постановено на 21.03.2019година от Националното бюро за правна помощ, което е определило възнаграждение за адвокат Д. М. Г. – М. - 0513 - АК - Видин, за предоставената от нея правна помощ на обвиняемия К. по ДП 939/2018г. по описа на РУП- Видин, в размер на 150.00/сто и петдесет/лева. По това решение Районен съд - Видин е издал атакуваното Определение №501, постановено на 06.06.2019 година по ч.н.д.№264 по описа за 2019 година на ВРС. Досъдебното производство не е приключило.

Съдът, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, настоящият съдебен състав прие следните правни изводи:

Частната жалба е подадена от страна в производството, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

Частната жалба е редовна, подадена в законоустановения срок, от лице, което има качество на страна в процеса, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна, тъй като от събраните по делото доказателства е видно, че са допуснати процесуални нарушения във връзка присъждането на разноски по предоставена правна помощ, направена в рамките на досъдебното производство, а именно:

на първо място, видно от делото, същото е още във фазата на досъдебното производство, тоест не е приключило с присъда, която да установява виновност или невиновност.

на второ място, видно от приложеното ч.н.д. №264/2019 година, по което е направено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража", за което процесуално действие е необходима задължителна защита съгласно чл.94, ал.1, т.6 НПК, по което се е явила вече назначения по досъдебното производство служебен защитник.

на трето място по възраженията, направени в жалбата и в отговора на НБПП, кой орган има правото да присъжда разноските, чл.188, ал.1 НПК изрично е посочил, че „Размерът на разноските се определя от съда или от органа на досъдебното производство."

В конкретния случай, настоящият съдебен състав намира, че разпоредбата на чл.189, ал.1 НПК, която установява, че съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение, законодателят изрично е посочил, че въпроса за разноските се решава с крайния съдебен акт на едно конкретно наказателно производство - с присъдата или с определение, като законодателят е имал предвид определението, регламентирано в чл.306, ал.1, Т.4 НПК.

В чл.189, ал.З НПК е казано, че когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по делото, включително адвокатското възнаграждение и другите разноски за служебно назначения защитник. В дадения случай, както бе посочено по-горе, наказателното производство не е приключило с краен съдебен акт, който да установява виновност или невиновност, поради което първостепенният съд неоснователно е издал атакуваното определение, поради което е неоснователно и незаконосъобразно.

Поради изложените до тук съображения, настоящият състав намира, че действително е налице съществено нарушение на процесуални правила, атакуваното определение е неоснователно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

По изложените съображения и на основание, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение №501, постановено на 06.06.2019 година по ч.н.д.№264 по описа за 2019 година на ВРС, с което обвиняемия В. Б. К. е осъден да заплати на НБПП-София сумата от 150.00/сто и петдесет/лева, заплатена от бюрото на адвокат Д. М. Г. – М. за предоставена от нея правна помощ на същия обвиняем по ДП №993/2018 година по описа на РУ на ОД на МВР - Видин.

ВРЪЩА делото на Районен съд - Видин за произнасяне при приключването на наказателното производство с краен съдебен акт.

ЧЛЕНОВЕ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: