ЧНД № 201-2019

Решение по Наказателно дело 201/2019г.

РЕШЕНИЕ №87

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Видин

 

                                                    04.09.2019година

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение,

в публично съдебно заседание на четвърти септември,

две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   В. В.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: С. С.

                                                                                   Р.Д.

 

при участието на прокурора В. В.   и секретаря И. К. като изслуша докладваното от съдията В. ч.н.д. № 201 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

 

          Производството е по искане на съдебен орган във Федерална република Германия – Районен съд-Кобленц, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин В. Г. Л. /Т./, роден на ***година в Република България, с последен известен адрес в гр. Видин, област Видин, ул.“И.“, №*, пощенски код 3700, на който е наложена финансова санкция в общ размер от 1532,30 евро съгласно Решение №2010Js71149/17Cs.

          Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, установи, че е издадено №2010Js71149/17Cs от съдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 27.11..2017г., което е влязло в сила на 18.04.2018г. като решението на съдебния орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като престъпно деяние съгласно чл.2,чл.21,№1 от Закона за движение по пътищата /StVG/ и чл.267,ал.1,чл.53 и 54 от Наказателния кодекс.

Отбелязано е, че засегнатото лице е уведомено съгласно законодателството на решаващата държава относно правото си на обжалване решението, както и сроковете а обжалване.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

          В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

         В съдебното заседание на 04.09.2019 година засегнатото лице не се явява и не взема становище по делото.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, и Решение №500.05917680.6, което е на съдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 27.11..2017г., което е влязло в сила на 18.04.2018г. и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен адрес на засегнатото лице В. Г. Л. /Т./, роден на ***година в Република България,е с постоянен и настоящ адрес ***, Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съдВидин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

          Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на Решение №2010Js71149/17Cs. на съдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на постановено на 27.11..2017г., което е влязло в сила на 18.04.2018г. Решението за налагане на финансова санкция е на държавачлен на Европейския съюзФедерална Република Германия и се отнася за деяние, което представлява административно нарушение на правила за движение по пътищата, което се санкционира по реда на чл.2,чл.21,№1 от Закона за движение по пътищата /StVG/ и чл.267,ал.1,чл.53 и 54 от Наказателния кодекс.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на приложеното Решение №500.05917680.6, постановено на чл.2,чл.21,№1 от Закона за движение по пътищата /StVG/ и чл.267,ал.1,чл.53 и 54 от Наказателния кодекс, постановено от съдебен орган в Федерална Република Германия – Районен съд-Кобленц –на 10.06.17г. засегнатото лице като водач на лек автомобил е управлявал автомобила като при извършената проверка е представил българско свидетелство за управление на МПС №281583962 въпреки,че е знаел,че се касае за фалшив документ.Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

         Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в общ размер на от 1532,80евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

         Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

          Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на настоящото решение. Служебно известно е, че към 04.09.2019година, курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 1532,80евро в български лева е 2997,85лева.     

         Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

 

         Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

          ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение №2010Js71149/17Cs., постановено на 27.11..2017г., което е влязло в сила на 18.04.2018г. постановено от съдебен орган в Федерална Република Германия– Районен съд-Кобленц срещу засегнатото лице В. Г. Л. /Т./, роден на ***година в Република България, с последен известен адрес в гр. Видин, област Видин, ул.“И“, №*, с което му е наложена финансова санкция в размер на 1532,80евро , равностойността, на която в български лева към датата на издаване на настоящото решение е 2997,85лева.     .

          На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

 

          ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

 

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

 

          На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                      2.