ЧНД № 200-2019

Решение по Наказателно дело 200/2019г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е №86

                                   гр.Видин 30.08.2019 г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение в   открито   съдебно заседание - проведено на тридесети август   двехиляди   и   деветнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :А. П.

 

                                                  И. И.

                                ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Г. Й.

 

при  участието на   секретар   В.К.  и   прокурора В.Д.  - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - частно наказателно дело №200 от   2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

 

         Производството   по делото   е   образувано   ,на   основание   чл.44 ал.1 и следващите от ЗЕЕЗА   за   разглеждане   на   Европейска   Заповед   за   арест   и   по   искане  на   Видинска   Окръжна   Прокуратура за  разглеждане и   изпълнение  на   Европейска   Заповед   за   арест №Gs 63/19  издадена   от Районен Съд   Пасау ФР Германия   на 14.01.2019 г. срещу   И.   Т. Й.,като   същия   се   издирва   за  извършено   престъпление – обсебване   на   два   автомобила -   наказуемо   по   чл.246 ал.1 и ал.2   от   немския   НК.

       Изложено   е ,че   И.   Т.   Й.   е   роден   на *** ***    и  живущ ***   с ЕГН:********** и   е   обявен   за   издирване   с ШИС     въз   основа   на   посочената   по горе   ЕЗА.

         Описани   са   подробно   в   ЕЗА   обвиненията   спрямо И.   Т.   Й. ,като   са   квалифицирани   като обсебване   по   реда   на   чл.246 ал.1 и   ал.2 от НК, както   и   за   това,че се касае   до  две   престъпления.

         Изложено е ,че Европейската   Заповед за арест   отговаря   на изискванията   на   чл.36 и 37 ал.1   от ЗЕЕЗА  и   съдържа   необходимите   реквизити .

   В     съдебното   заседание   на   30.08.2019 г. представителят   на   Видинска   Окръжна   Прокуратура   изразява   становище   за     предавене на лицето   на германските  власти   за    изпълнение   на   ЕЗА,както   и     отлагане на   основание чл.52 ал.1 от ЗЕЕЗА   предаването   на   лицето   до   приключване   на две   наказателни   производства : 1.ДП№131/2016 г. по   описа   на ОД на МВР –Видин и 2.Сл.дело №1/2014 г. по описа на Сл.отдел при ОП -Видин.

     Лицето И.   Т.   Й. ,чието   предаване   се   иска , се   явява лично    и    със   защитника   си   адв.И.   В. *** , като   след   разясняване     на   процедурата     при   съгласие   за   предаване ,не   дава   съгласие - да   бъде    предаден    на  германските    власти   за   изпълнение   на  ЕЗА.Адв.В.   пледира   за   предаване   на   лицето   при     условията   на   чл.52 ал.1 от   ЗЕЕЗА  - след   приключване   на   наказателните   производство ,които се   сочат   от     държавното   обвинение.

                  Спрямо И.   Т.   Й.    е  взета   мярка   за   неотклонение “Домашен   арест “ с  Определение №84 от  23.08.2019 г. по ЧН   дело №196  от   2019 г. на Видински   Окръжен Съд - влязло   в     законна сила   на 27.08.2019 г.

                 Производството   по делото   е образувано   в   законоустановения    срок  от вземането   на  посочената   по горе мярка за   неотклонение ,с   оглед   постъпила   Европейска   Заповед   за   арест   ,   с   искане  за   предаване   на   И.   Т. Й.    за  изпълнение  на   ЕЗА издадена на    14.01.2019 г.   под №Gs 63/19 от   Районен   Съд   -Пасау    ФР Германия. В   заповедта   е посочено   много   подробно   и изчерпателно - за   какво   се   иска   предаването   на     българският   гражданин И.   Т.   Й.  и   за  какви    деяния   се   търси   от   него   наказателна   отговорност в Германия. Престъпленията - обсебване   за     които   се   издирва   И.   Т.   Й.   - по чл.246 ал.1 и ал.2 от немския НК   са   престъпления   и     по   българският   НК - чл.206 ал.1,2 и 3 от НК .

         При   това  положение  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД  - намира    искането за  основателно и  ЕЗА  следва да бъде    изпълнена ,поради  следното:

         Съгласно   разпоредбата   на чл.44 ал.6   от   ЗЕЕЗА ,при   постановяване   на   решението   си - Съдът   трябва   да   прецени   дали     са     налице   условията   по   чл.36   и   чл.41 от   ЗЕЕЗА   или   дали   не   е   валидна   някоя   от   пречките,   предвидени   в   чл.39 и 40 от ЗЕЕЗА,за   да   може   да извърши   предаването   на   лицето   на     искащата   държава. Разпоредбата   на   чл.36 от ЗЕЕЗА урежда   условията   при които може   да   бъде   издадена Европейска   Заповед   за арест и  съответно   едно лице   да   бъде предадено   на   искащата държава.По   настоящото     производство   ,видно   от   данните     по   делото  ,тези   условия  са   налице .

         Съдът   след   като   взе   в   предвид   несъгласието   на   исканото   лице    да   бъде   предадено   на   германските   власти, намира   че   са   налице   предпоставките   на   чл.44 ал.7  от   ЗЕЕЗА   и   искането   лице   следва   да бъде   предадено     на     германските   власти  с   приложение   на   чл.52 ал.1   от   ЗЕЕЗА,като     се     отложи     предаването   на лицето   до    приключване на  наказателните производства:

1.ДП№131/2016 г. по   описа   на ОД на МВР –Видин и     2.Сл.дело №1/2014 г. по описа на Сл.отдел при ОП -Видин.

       От   данните   по   делото   се   установява   в случая наличието   на    валидна  , издадена     в  писмена форма     Европейска   Заповед   за арест  издадена    на   14.01.2019г.   под № Gs 63/19     от   Районен   Съд   -Пасау   Германия .

         Европейската   Заповед     за  арест   съдържа   достатъчно данни   за   идентефикация   на   исканото   за  предаване   лице и   в   частност   трите имена   на   лицето   ,дата   на   раждане   и   гражданство му .

        От   Европейската   Заповед   за   арест   е   видно   и   основанието,   на   което   същата   е   издадена ,както   и   за   какви   престъпления  се иска   предаване    на  лицето     И.   Т.   Й. -   роден   на   *** ***   и   живущ ***   с     ЕГН:**********,       а именно по  обвинения   за  извършени 2 /две/ престъпления  обсебване по   чл.246 ал.1 и 2   от    немския НК:

1.В   качеството   си   на   член     на   УС  и  управител  на фирма Fanty- G&T AG със   седалище Крумауер Щрасе 21,94036 Пасау ,обвиняемият   сключи   на   15.12.2015г. лизингов   договор с   фирма Wolkswaggen Leasing GmbH  в   Брайншвайг   ,чрез   фирмата Audi Zentrum   Passau Rohr GmbH & Co.KG Пионийрщрасе 2.94936 Пасау   за   превозно средство Аudi A8 Limousine 4.2 ТDI Quattro,държавен   контролен   номер   PA-F 6655 , на   стойност 77 000 .00 евро. След     доставянето   му     на   обвиняемия   същия   регистрира превозното   средство   на   29.12.2015г. към   фирма Fanty- G&T AG .Предприятието на   обвиняемия не   плати    или     плати   само   от   части   месечната   лизингова   вноска   в   размер   от   1 836.90 евро , поради   което лизингодателя     прекрати   договора     с писмо от   31.032016г. и     изиска   връщането   на   превозното   средство   в   срок до   11.04.2016 г. До   този момент фирма   Fanty- G&T AG  не е   върнала   превозното   средство   нито   на   фирма Wolkswaggen Leasing GmbH , нито   пък   на   фирма Audi Zentrum   Passau Rohr GmbH & Co.KG .Може   да   се   изхожда   от   обстоятелството ,че   обвиняемият   е   пренесъл   превозното   средство   в     България   и   че   междувременно се   разполага   или   се   е   разполагал   със   същото ,като   собственик.

  1. В   качеството   си   на   член     на   УС и управител  на фирма Fanty- G&T AG със   седалище Крумауер Щрасе 21,94036 Пасау   обвиняемият   сключи на 23.07.2013г. лизингов   договор     с   фирма FCA Bank Deutsehland GmbH,74066 Хайлброш,чрез   фирма Auto Leebmann GmbH Шпиталщрасе 86, 94032 Пасау,за превозно   средство Fiat Transporter   Scudo Panorama Exelusive10 L2H1 165 Multijet Pover с   държавен   контролен   номер   PA-F 1055 номер   на шасито ZFA27000064329054   на   стойност от 10 000.00 евро.Предприятието   на     обвиняемия   плати   само отчасти   месечната   лизингова     вноска     в размер   на 396.60 евро бруто   респ. просрочи   плащането.Вследствие   на   това   фирма   FCA Bank Deutsehland GmbH   прекрати   лизинговия договор     с   писмо от   01.06.2016г.Противно   на   извеството   на   обвиняемия   правно   задължение   превозното   средство   не   беше     върнато   до   този   момент.Може   да   се   изхожда     от     обснтоятелството ,че   обвиняемият   е   пренесъл   превозното   средство   в     България   и   че   се   е разполагал   със   същото   като   собственик.На   11.01.2017г. превозното   средство   беше   задържано   от   румънските власти   на     граничния     контролнопропусквателен   пункт   Видин на   румънско-българската граница   в     рамките   на една     проверка   при   влизането   му   в   страната .На   10.11.2017г.   то може   да бъде   предадено   на собственика   на   FCA Bank Deutsehland GmbH .

   Записано   е   вид   на   участието :извършителство   на престъпление.

     В ЕЗА   се  сочи  информация относно   обстоятелствата, при   които   са    извършени       престъплениеята   ,за които   се   издирва   лицето ,както  и степента   на   участие  на   лицето в     описаните   деяния . Дадено   е   конкретно описание   на   фактическите   обстоятелства   при   които   са   извършени   претендираните     престъпления   ,като   тези   обстоятелства     сочат   участието   на   Й.    в    извършване   на     деянията . За  извършените   престъпления   е     предвидено  наказание   от   една   до   пет   години „Лишаване   от   свобода „.

         Видинският Окръжен   Съд   намира ,че   не   е   необходимо   правните   квалификации   на деянието   в издаващата   и     в     изпълняващата   държава   да   съвпадат,а   е     достатъчно   и     двете   деяния   да   са   обявени   за   престъпления  ,макар   и   с   различна   правна   квалификация /в   случая     деянията   са   с   една   и   съща   правна   квалификация /.

         И.   Т.   Й.     е  обявен    за    издирване     чрез   ШИС   от   немските   власти.

         Задържан   е  под   стража   на   21.08.2019г. ,като   с Постановление   от   22.08.2019г. на   Окръжна   Прокуратура гр.Видин   на основание чл.42 ал.2   от   ЗЕЕЗА   е   увеличен   срока   за   задържане   на   72 часа ,а   с влязло  в  сила на   27.08.2019г.   - Определение №84 от   23.08.2019 г.   по   ЧН дело №196 от 2019 г. на   Видински   Окръжен   Съд  му   е определена   мярка   за   неотклонение „Домашен арест“.

        От   следствен   съдия по   дело №GS1196 от 2019г. от 15.07.2019г. във   връазка   с   издадената   ЕЗА №Gs 63/19   издадена   от Районен Съд   Пасау ФР Германия   на 14.01.2019г.   срещу   И.   Т. Й.   е   видно, че   същия   се   издирва    за   извършено   престъпление – обсебване   на   два   автомобила -   наказуемо   по   чл.246 ал.1 и ал.2   от   немския   НК.

         Обсъжданата   ЕЗА е   придружена   също   така   и с превод   на   български   език , съобразно   разпоредбата   на   чл.37 ал.3   от   ЗЕЕЗА   и   е   получена   по   един   от начините   ,визирани   в   разпоредбата   на   чл.38 а от ЗЕЕЗА.Налице   са   положителните     предпоставки   за   изпълнение     на   Европейската   заповед   за   арест   по отношение на И.   Т.   Й. ,тъй   като   са налице   условията   на   чл.36 и чл.41 от ЗЕЕЗА.

         Не   са   налице   основания     за   отказ да   се   изпълни Европейската   заповед     за    арест   по   смисъла   на   чл.39 и чл.40   от   ЗЕЕЗА.

         При   това   положение   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира ,че     приложената   по делото   Европейска   Заповед   за   арест   по форма   и   съдържание   е   напълно валидна   и съдържа     всички   изискуеми   от   закона   реквизити   и   представлява същевременно   годно   основание  за   вземане   на   мярка   за     неотклонение “Задържане   под   стража “.Така   взетата   мярка     за   неотклонение „Домашен арест“   следва   да   бъде   изменена   в   „Задържане под стража „ , тъй     като  лицето следва   да бъде   предадено     на германските   власти . Така   взетата   мярка   за   неотклонение   до настоящия   момент  е  изиграла   своето     значение ,но   за   да   бъде  предадено лицето   на   германските    власти - същото следва   да    бъде   задържано  под  стража .

         Следва   да   се   вземе   в предвид ,че   лицето  не дава съгласие   да    бъде предадено   на   германските      власти,а от материалите   по делото   се   установява   ,че   липсват   основанията   ,посочени   в   разпоредбата  на чл.39 от ЗЕЕЗА, за   отказ   за   предаване   на   лицето – престъплението   не   е   амнистирано   в РБългария ,не   попада   под нейната   наказателна юрисдикция  за   посочените   деяния   по   първи и   втори пункт ,исканото лице   не   е осъдено за същото   престъпление   от   български съд   или   съд   на   трета   държава   членка ,не   е   изтърпяло   и   не търпи наказание   за   това   деяние .Не   са   налице   основанията   и на чл.40 от ЗЕЕЗА - престъплението по   пункт   първи и втори не   е извършено   цялостно  или   частично   на територията   на   РБългария,   не   е   подсъдно   на   български   съд   ,не  е изтекъл предвидения   давностен   срок   ,лицето   не  е    търпяло  и     не   търпи   наказание за това деяние  в страна ,която не   е    членка  на ЕС.

         От   материалите   по   делото   е   видно ,че   престъплението   в  което   е   обвинено   исканото   лице   е   осъществено   на   територията   на   Република Германия /по   първи и   втори   пункт/  ,като   лицето,   чието   предаване   се   иска   е   осъществявало   дейността   си на  територията   на   искащата   държава.Издадената   заповед   отговаря   на   изискванията   на   чл.36 и 37   от   същия закон, като  съдържа    необходимите    реквизити .

         Описаните   подробно  в  Европейската   Заповед   за арест   престъпления   съставляват   престъпление   и по   законодателството на     Република   България .

         При   това   положение   са  налице предпоставките   за предаване  на   лицето   на   Германия    и  Европейската Заповед за арест  следва  да  бъде  изпълнена .

       И.   Т.   Й.   е   обвиняем   по   1.ДП№131/2016 г. по   описа   на ОД на МВР –Видин и 2.Сл.дело №1/2014 г. по описа на Сл.отдел при ОП -Видин  и с   оглед   на   чл.52 ал.1 от ЗЕЕЗА   следва   да     бъде   отложено   предавенето   му до приключване   на   тези   досъдебни   производства.

         С   оглед   на   гореизложеното   ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   на   основание   чл.44 ал.7   от ЗЕЕЗА

       

 

                        Р           Е           Ш           И     :

 

         ДОПУСКА   ПРЕДАВАНЕ на исканото лице И.   Т.   Й.-   роден   на   *** ***   и   живущ ***   с     ЕГН:**********     въз  основа    на  Европейска   Заповед   за   арест №№Gs 63/19   издадена   от Районен Съд   Пасау   ФР Германия   на 14.01.2019 г.   за обсебване   на   два автомобила   ,като   извършените   от него   две   престъпления са   по чл.246 ал.1 и 2 от немския НК .

         ПОСТАНОВЯВА И.   Т.   Й.   да  бъде предаден   на ФР Германия.

         ОТЛАГА   на   основание чл.52 ал.1 от ЗЕЕЗА предаването   на лицето до   приключване   на   наказателните   производства,а   именно: 1.ДП№131/2016 г. по   описа  на ОД на МВР –Видин и   2.Сл.дело №1/2014 г. по описа   на Сл.отдел при   ОП -Видин.

      ИЗМЕНЯВА   мярката за  неотклонение “Домашен арест“   взета   по   ЧН дело №196   от 2019г.   на   Видински ОС в  “Задържане под  стража “ спрямо   И.   Т.   Й.   със   снета   по горе   самоличност ,която   да   се   счита   за   взета   от   момента   на     приключване   на   наказателните   производства: 1.ДП№131/2016 г. по   описа   на ОД на МВР –Видин и 2.Сл.дело №1/2014 г. по описа на Сл.отдел при ОП -Видин   до   фактическото   му   предаване   на   компетентните власти  в    ФР Германия.

         Решението   подлежи   на   обжалване   и   протест   пред Софийски   Апелативен   Съд    в   5/пет/ дневен   срок   от   днес.

       Заверен   препис   от  решението   да   се   изпрати     незабавно   до   Върховна Касационна Прокуратура   и     на   Министерство   на    правосъдието .

         Да   се   уведоми   незабавно   издаващия   орган – Районен   Съд Пасау - Германия за   постановеното решение.      

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: