ТД № 17-2019

Решение по Търговско дело 17/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 26

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                       27.08.2019

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесет и четвърти юли

Две хиляди   и    деветнадесета   година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

                                                     Членове:

                                                          

При секретаря А. А.

и в присъствието на   прокурора

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско дело № 17 по описа за 2019г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба от „Х.“ ООД от гр.С. против МБАЛ „С. П.“ АД гр.В. с правно основание чл.327 от ТЗ във вр. с чл.79 от ЗЗД и с цена общо в размер на 56 807.24лв.

Поддържа се от ищеца, че страните се намират в трайни търговски отношения, като ищецът е извършвал периодични доставки по сключен договор от 16.08.2017г. на медицински консумативи и реактиви, като цената се е заплащала по банков път. Поддържа, че за периода от 02.01.2018г. до 07.01.2019г. ищецът е доставил на ответника заявени количества стоки по 19 броя фактури, подробно описани в исковата молба на стойност 56 555.24лв.

Ищецът поддържа, че извън предмета на договора е доставил на ответника по отделни заявки стоки по две фактури на стойност 252.00лв. Поддържа, че е изправна страна по договора, но ответното дружество не е заплатило цената на доставените стоки. Поискал е ответната страна да бъде осъдена да заплати исковите суми ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното плащане на дължимите главници и разноските по делото.

Ответникът е подал писмен отговор на исковата молба, в който е посочил, че действително по изброените в исковата молба фактури не е заплатил цената на доставените стоки поради икономически затруднения, но страните продължават да са в редовни търговски отношения.

Страните са разменили книжата си, като в допълнителната искова молба ищецът е заявил, че на 25.04.2019г. ответникът е направил плащане на ищеца, с което е погасил всичките задължения по процесните фактури, като е приложил платежно нареждане за кредитен превод. Заявил е, че плащанията са извършени след предявяване на исковете, поради което претендира да му се изплатят изцяло направените по делото разноски, съобразно представен списък.

В съдебно заседание процесуалният представител на ответника заявява, че ответното дружество извършило плащанията на 25.04.2019г., като също претендира разноски, тъй като дружеството не е дало повод за завеждане на делото.

Окръжният съд, след като се запозна с изявленията на страните и представените по делото доказателства, приема за установено следното:

Страните не оспорват обстоятелствата, изложени в исковата молба и в отговора на исковата молба, като заявяват, че на 25.04.2019г. ответникът е извършил плащане на дължимите суми по процесните фактури, на които се основават предявените искове. В тази връзка са представени платежно нареждане за преведена сума по сметката на ищцовото дружество до размера на предявените искове.

При това положение съдът приема, че предявените искове са основателни и доказани, но искът по отношение на главницата ще следва да бъде отхвърлен, тъй като дължимите суми са заплатени в течение на производството по делото.

Относно исковата претенция за заплащане на законната лихва върху сумата от 56 807.24лв. съдът приема, че искането ще следва да бъде уважено като основателно. Исковата молба е подадена в съда на 27.03.2019г., а плащането е извършено на 25.04.2019г., като за този период законната лихва върху исковата сума възлиза на 498.45лв., за която сума ще следва да се уважи иска за присъждане на законната лихва.

Съдът приема направеното искане от ищеца за заплащане на направените по делото разноски за основателни. Безспорно се установява по делото, че към момента на предявяване на иска срокът за заплащане на дължимите суми по фактурите е изтекъл и ответникът с поведението си като неизправна страна по договор за доставка е станал причина за предявяване на иска, поради което и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 2 272.29лв. за заплащане на ДТ по делото и 2 700.00лв. адвокатско възнаграждение, или общо сумата в размер на 4 972.29лв. По делото е представен договор за правна защита и съдействие с посочено договорено възнаграждение в размер на 2 700.00лв., като е представена фактура за заплащане на договорената сума в същия размер.

Съдът намира за неоснователно възражението на ответника, че са налице условията на чл.78, ал.2 от ГПК, тъй като с поведението си не е дал повод за завеждане на делото. От представените по делото писмени доказателства – Договор от 16.08.2017г., сключен между страните, същите са уговорили плащане, отложено до шестдесет календарни дни по банкова сметка ***, от което е видно, че ответникът е изпаднал в забава по всяка една от процесните фактури и с това си поведение е станал причина за предявяване на иск.

Съдът намира за неоснователно възражението на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение, тъй като такова не е налице с оглед размера на предявените искове и фактическата и правна сложност на делото.

По изложените съображения Окръжния Съд

 

                                       Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Х.“ ООД, ЕИК:.. от гр.С. против МБАЛ „С. П.“ АД, ЕИК:.. гр.В. в размер на 56 807.24лв., от които 56 555.24лв. – представляващи неплатена цена на доставени стоки по договор от 16.08.2017г. и 252.00лв. – доставени стоки извън предмета на договора поради заплащане исковите суми в течение на производството по делото.

 

ОСЪЖДА МБАЛ „С. П.“ АД, ЕИК:.. гр.В. да заплати на „Х.“ ООД, ЕИК:.. от гр.С. законната лихва върху общия размер на предявените искове от 56 807.24лв. за времето от 27.03.2019г. до 25.04.2019г. в размер на 498.45лв., както и да му заплати 4 972.29лв. разноски по делото, от които 2 272.29лв. – ДТ и адвокатско възнаграждение – 2 700.00лв.

 

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: