Т.Д. № 1-2017

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №47

                      

                                            Гр . Видин 15.01.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд  търговска          КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА тринадесети декември

ПРЕЗ две хиляди и седемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                          

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ           В.К.                          И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                             КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

съдията С. С.      т.Д. № 1        ПО ОПИСА

ЗА     2017 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Делото е образувано е по молба на „С.....”ЕООД-със седалище и адрес на управление гр.П.,представлявано от управителя И. Х. А. срещу „Р...” ЕООДсъс седалище и адрес на управление с.В...,общ.Б...,обл.В. и адрес за призоваване гр. П...,бул.М... №..,ет..,ап..,представлявано от управителя инж.П.Г. Б... с правно основание чл.625 ТЗ.

Молителят твърди,че е кредитор на ответника по силата на договор за заем от 20.12.10г.за сума от 400 000лв,по който ответното дружество е поръчител.Поради неизпълнение на задължението за връщане на заема в уговорения срок ищецът е завел иск пред Арбитражен съд при Българската бизнес асоциация гр. П.... и въз основа на постановеното от него решение от 10.03.2016г. по арб.д. №15/2015г. се е снабдил с изпълнителен лист от 12.04.2016г. по т.д. №2136/2016г. на СГС

Иска от съда да постанови решение по реда на чл.630,ал.1 ТЗ като открие производство по несъстоятелност за „Р....”ЕООД с начална дана на неплатежоспособността 30.06.2015г.,до която дата е следвало да бъде погасен заема .

Към молбата са приложени посочените в чл.628,ал.2 и ал.3 ТЗ писмени доказателства по опис като дружеството молител е изпратило уведомления до НАП-ТД-Видин в изпълнение разпоредбата на чл.78,ал.2 ДОПК за подаване молба до съда за откриване производство по несъстоятелност.

„Р...”ЕООД   е подал писмен отговор по реда на чл.367 ГПК,с който оспорва молбата по чл.625 ТЗ и моли съда да я остави без уважение.Твърди,че молителят не е активно легитимиран да предяви настоящия иск,тъй като не е кредитор на ответника по търговска сделка.Счита,че нито договорът за заем,нито поръчителството са търговски сделки.

Молителят е депозирал допълнителна ИМ,с която оспорва твърденията на ответника. Счита,че при сегашната редакция на чл.608,ал.1 ТЗ когато договорът за поръчителство е сключен като обезпечение на една търговска сделка вземането на кредитора по него е вземане,отнасящо се до търговска сделка.Счита,че договорът за заем също е търговска сделка,тъй като молителят я е сключил в рамките на своето занятие.

Ответникът не е представил допълнителен отговор.

По делото е постъпила молба от „Б....“АД-С...по чл.629,ал.4 ТЗ с искане да бъде присъединена като кредитор на „Р....“ЕООД ,който е солидарен длъжник по договор за банков кредит от 10.03.2009г. и анекси към него за сума от 517 094,00евро. Поддържа се,че ответникът е в състояние на неплатежоспособност и не е в състояние да изпълнява безспорни и изискуеми парични задължения

Иска от съда да постанови решение по чл.630,ал.2 ТЗ,с което обяви   неплатежоспособността на ответника с начална дата на неплатежоспособност 10.03.2013 ,да открие производство по несъстоятелност за „Р....”ЕООД и го обяви в несъстоятелност като прекрати и дейността му,да назначи временен синдик и постанови обща възбрана и запор върху имуществото на дложника,да лиши длъжника от право да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността и да постанови започване на осребряване на масата на несъстоятелността.

По делото е постъпила молба по чл.629,ал.4 ТЗ и от „Б....“ЕООД-гр.С....В...,представлявано от управителя Я....И... Л....Твърди,че са кредитор на „Р....“ЕООД за сума от 4 211 658лв. по силата на арб. Решение№5/20.06.2016г. на арбитърл П... Б... с адрес в гр.П....

На основание чл. 629,ал.4 ТЗ съдът е присъединил като кредитори на „Р...“ЕООД „Б...“АД-С... и „Б...“ЕООД-гр.С.....

 

От данните по делото съдът констатира следното:

Дружеството молител е изпратило уведомления до НАП и АДВ в изпълнение разпоредбата на чл.78,ал.2 ДОПК за подаване молба до съда за откриване производство по несъстоятелност. От приложените по делото доказателства е видно,че молителят се е снабдил с изп.лист от СГС от 12.04.2016г.,издаден по т.д. №1236/2016г.на СГС въз основа на арбитражно решение от 10.03.2016г. по арб.д. №15/2015г. на Арбитражния съд на ББА-П...,с който „Б...“ЕООД и поръчителите „Р...“ЕООД,П...Г... Б... и Г. П. Б. са осъдени да заплатят на „С...“ЕООД следните суми: 266 520,88лв.-главница по договор за заем №297/20.12.2010г.,38 022,03лв- лихви за периода 01.02.2015г. -12.11.2015г.,179 901,59лв.-неустойка,10 468,89лв. разноски за арбитражна такса,15 063-ю.к. възнаграждениие и 1 019,95-съдебни разноски.,

По делото е назначена ССЕ и ВЛ Р.К. е представил заключение,прието от съда като обективно и компетентно. На ВЛ не са предоставени данни от счетоводството на ответника,а той е работил като е ползвал приложените по делото документи ГФО за 2015г. и 2016г. и такива от ТР.На посечения адрес за седалище на ответното дружество не е открит представител,не е открит офис на „Р...”ЕООД и не са му предоставени счетоводни книги на дружеството.  При това положение не може да се установи какво е действителното финансово състояние на ответника дали има други задължения към трети лица.

ВЛ не може да отговори кога ответникът е спрял обслужване на задълженията си,тъй като не разполага с данъчна документация.От представените ГФО е установено,че към 31.12.2015г. дружеството е имало задължения в размер на 66 000лвл. ,а към 31.12.2016г. те са нула,което би отрябвало да означава,че задълженията са изплатени и няма нови.Поради липса на каквато и да е счетоводна документация ВЛ не е в състояние да отговори посочените в молбите на кредиторите договори за заем дали са осчетоводени при отгветника .От представените документи ВЛ не е установил наличие на имущество за търговеца-длъжник, той не разполага с дълготрайни и краткотрайни активи.

Коефициентите на ликвидност са както следва:

К за финансова автономност-0,006 при норматив 0,33

К за задлъжнялост—162,02 при норматив до 3,00.Отрицателната стойност на коефициента говори за огромна задлъжнялост на дружеството.

К за обща ликвидност-0,111 при норматив 1

К за бърза ликвидност-0,1088 при изискване да е по-голям от 1,

К за незабавна ликвидност-0,1088 при изискване да клони към 1,

К на абсолютна ликвидност-0,0001 при изискване да клони към 1

Останалите коефициенти- на рентабилност и на ефективност на приходите и на разхоите също сочат за стабилни загуби на дружеството и влошаване на финансовото състояние.

Страните са поискали поставяне на допълнителна задача към ВЛ,но не са внесли определения от съда дапозит и писмено са изразили становище,че се отказват от това свое искане,поради което съдът е отменил определението си за назначаване на допълнителна ССЕ и нови данни по делото относно финансовото и имотно състояние на ответника не са събрани.

Неупражняването на стопанска дейност и липсата на активи показват,че финансовите затруднение не са с временен характер,а имат траен и необратим характер.

При тези данни съдът намира искането на молителите за основателно,тъй като е налице невъзможност на дружеството-ответник да обслужва задълженията си и следва да се открие производство по несъстоятелност по отношение на „Р...”ЕООД и дружеството да бъде обявено в несъстоятелност при хипотезата на чл.632,ал.1 ТЗ.

Налице са условията на чл.608,ал.1 ТЗ. От представените писмени доказателства е видно,че длъжникът не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения по търговска сделка.Дружеството също така е свръхзадължено при хипотезата на чл.742,ал.1 ТЗ.

Налага се извода,че продължаването на дейността на търговеца би увредило интересите на кредиторите, а и при пълна липса на каквито и да било средства дружеството-длъжник не е в състояние да развива каквато и да било дейност.За начална дата за обявяване на неплатежоспособността следва да се вземе 30.06.2016г.,тъй като от тази дата на практика търговецът не развива дейност и е спрял плащания към кредитора си.Това е датата,посочена от „С....”ЕООД и на която е следвало да се погаси заема,от който произхожда вземането му.Съдът не приема посочената от „Б...“ АД дата 10.03.2013г.,тъй като няма данни,че от този момент дружеството ответник е спряло пращания към кредиторите си.

Ето защо съдът намира,че ответникът следва да бъде обявен в несъстоятелност като производството бъде спряно,тъй като търговецът не разполага с налични средства и дори с краткотрайни активи,с продажбата на които да покрие разноските по несъстоятелността.Налице е хипотезата на чл.632,ал.1 ТЗ ,тъй като няма данни за наличие на имущество,с което да се попълни масата на несъстоятелността.Единствено от исканията на страните за спиране на изпълнителни производства може да се предполага,че такова имущество съществува,но няма данни по делото дали все още то е в патримониума на ответника или ЧСИ го е продал на публична продан, или както има данни,че то е възложено на молителя по делото. Безспорно е,че към настоящият момент няма налични никакви средства за покриване на разноските по несъстоятелност.Няма и заинтересовано лице,което да предплати сумата предвид предл. ІІ на чл.632,ал.1 ТЗ-по реда на чл.629б ТЗ.

По изложените съображение и на основание чл.632,ал.1 ТЗ съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Р....”ЕООД,ЕИК... ,със седалище и адрес на управление с.В...,общ.Б.,обл.В...,пл.“Д....“№..., представлявано от управителя П....Г...Б..., с начална дата 30.06.2016г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност по отношение на „Р...”ЕООД –В..

НАЛАГА запор и възбрана върху имуществото на „Р.... ”ЕООД –В....

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на на „Р....”ЕООД –В....

ОБЯВЯВА „Р.... ЕООД –В... в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

СПИРА производството по несъстоятелност на  „Р....”ЕООД –В....при условията на чл.632,ал.1-4 ТЗ.

След изтичане на едногодишния срок по чл.632,ал.2 ТЗ ,ако не е поискано възобновяване на производството по несъстоятелност делото да се докладва за прекратяване на производството и заличаване на дружеството от ТР-чл.632,ал.4 ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр.София в двуседмичен срок от връчването му на страните-613а,ал.1 ТЗ във вр.с чл.259,ал.1 ГПК.

Решението да се обяви в Търговския регистър.

Решението да се впише в книгата по чл.634в ТЗ .

 

                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: