ТД № 57-2019

Решение по Търговско дело 57/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 96

 

гр.Видин 26.08.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

                Видинският   Окръжен  Съд,    търговско   отделение

                  в закрито заседание, проведено на двадесет и шести август

   две  хиляди  и  деветнадесета   година в   състав:    

                                    

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.  

                                                            

     като разгледа докладваното от С.М.      

     търговско дело №57 по описа за 2019 година

     и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството   по   делото   е   по   чл.25, ал.4 от ЗТР.

       Образувано е   по   жалба   на   ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „У…“ – Б…, ЕИК:…., със седалище   и   адрес   на   управление   гр.Б…,   обл.В…, ул. “К….“ №., представлявана   от   председателя   й   В.   Б. Ц.,   против отказа   на   длъжностното  лице   към АВ-ТР   под   №…/…. Изложени   са   съображения   за   незаконосъобразност   на   атакувания   отказ, като     се   иска   същият   да   бъде   отменен, като   се   задължи АВ-ТР да   впише на основание чл.63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари лице за контакти В.Б.Ц., тъй   като съгласно   чл.35   от   Закона   за   кооперациите,   не   се   изисква   внасяне   на   държавна такса   за   вписване на обстоятелства. По отношение на другото основание за отказ, че не е представено нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМСИП се заявява, че такава се представя с жалбата.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН   СЪД, след като   прецени   материалите   по делото   и   инвокираните   оплаквания     в     жалбата,   прие   за   установено следното:

Жалбата   е   подадена   от   лице   с   право   и   интерес да  иска отмяна   на   отказ и   да   бъде   вписано обстоятелство  на кооперация   в   АВ-ТР, подадена е в   законоустановения   7/седем/   дневен   срок по чл.25, ал.1 от   ЗТРРЮЛНЦ, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана   по   същество   същата     е     и   ОСНОВАТЕЛНА .

Със   Заявление   с вх.№ …. от …., подадено от   жалбоподателя   в   качеството   му   на   законен   представител   на Потребителна кооперация “У…“ –Б…,   обл.В…   с ЕИК:….,   е поискано   вписване на обстоятелства по чл.63, ал.1 и ал.4 от ЗМСИП по партидата на кооперацията .

Длъжностното   лице   е   приело, че   подаденото заявление е нередовно, като   е   указало   да   бъде   представена   квитанция   за   платена   държавна   такса   за  вписване на обстоятелства, както   и   да   се   представи   нотариално заверена декларация от физическото лице за контакти. Указало   е, че посочените по-горе документи следва да се представят   със Заявление   Ж1  в законовия срок, ведно с Декларация   по чл.13 ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ .

Заявителят   и   жалбоподател   по делото  не  е   представил   исканите документи, поради което е постановен обжалвания отказ.

Отказът   е   изцяло   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Съдът     счита, че   съгласно    чл.35 от Закона   за кооперациите,     кооперациите   се   освобождават   от   внасянето   на   всякакви   държавни   такси   при тяхното учредяване, преустройство, прекратяване   и   ликвидация. Действително в   цитираната   законова   разпоредба   не   е   посочено   изрично освобождаване   от   държавна   такса     при   обявяване   на други обстоятелства, но   принципното   законово   разрешение   е, че с цел   финансово облекчаване   на  дейността   на   кооперациите   те   следва   да   бъдат освободени   от   всякакви   държавни   такси   във   връзка   с вписването   на   учредяването им, промените   в   обстоятелствата и прекратяването им. По   пътя   на   тълкуването    на   разпоредбата следва   да   се   направи   извод, че   всякакви вписвания   и     обявявания   в   регистъра   по заявления   на     кооперации   следва   да   се извършват без  внасянето на дължавна такса .

В   тази   насока   е   налице   и   многобройна   и   еднопосочна   съдебна   практика, която   не   е   взета   в   предвид   от   длъжностното лице   по регистрацията   при   отказа   посочен   по-горе.

Заявителят е отстранил като е представил съобразно указанията на длъжностното лице по регистрация и нотариално заверена декларация на физическото лице да бъде вписано като лице за контакт по чл.63, ал.4 от ЗМСИП.

     ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира, че   при   това   положение следва   да   отмени   обжалвания   отказ   на длъжностното лице от Агенцията   по вписванията   и следва   да   даде   задължителни   указания за вписването на поисканото обстоятелство   по   партидата   на   кооперацията – жалбоподател.

По   изложените   съоображения и на основание   чл.25, ал.3 от ЗТР ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 


Р     
  Е       Ш       И  :

 

 

ОТМЕНЯ   КАТО   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН   отказ №….г на   длъжностното   лице   към АВ-ТР,   постановен по   Заявление вх… от …., подадено   от   ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „У…“ –Б., ЕИК:… със седалище   и   адрес   на   управление   гр.Б…, обл.В…   ул.“К…“ №…, представлявана   от   председателя   й   В.   Б. Ц.   за   вписване на лице за контакти по чл.63, ал.4 от ЗМСИП по партидата   на   кооперацията .

     ЗАДЪЛЖАВА   Агенцията   по   вписвания да   извърши исканото обявяване   по   партидата   на   кооперацията .

     Решението   не   подлежи   на   обжалване.

     Препис   от   същото   да   се   изпрати   на Атгенция   по   вписвания за сведения   и   изпълнение.

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: