ВГРД № 270-2019

Решение по Гражданско дело 270/2019г.

Р   Е   Ш   Е Н И Е № 167

 

Гр.Видин 26.08.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести август две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : В** В**

                                                     Членове :1. Д** М**

                                                                       2.Г** Й**

при секретаря   ............ и с участието на прокурора............................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №270 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел І ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител /.

Образувано е по жалба на В.С.Т. ***№ 10, ЕГН: ******** 18 чрез адв. Г**П** от АК – В**, ул. „Ал. Б**" № * против ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2019 г.,постановено по изпълнително дело № 20197240400124 по описа на ЧСИ В**Т**,с което е прекратено производството по изп.дело на основание Чл.433 ал.1 във връзка с Чл.426 ал.3 във връзка с Чл.129 ал.3 ГПК .

Твърди се ,че постановлението е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон.Изпълнителното производство било прекратено по повод молба от двете непълнолетни деца В** И* В** и И** И**В**, с която молят ЧСИ В** Т** да прекрати изпълнителното производство по изпълнително дело № 10197240400124 с длъжник баща им И.В.Л. за изплащане за ежемесечната им издръжка.Поддържа се ,че в чл. 433 от ГПК били изброени изчерпателно случаите ,в които се прекратява изпълнителното производство. В настоящия случай прекратяването на изпълнителното производство не почивало на нито едно от основанията по чл. 433 ГПК. Може би по тази причина в постано-влението не бил посочен конкретния член от закона .Съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството непълнолетните не можели да извършват правни действия без съгласието на техните родители. С решението по бракоразводното дело ,с което упражняването на родителските права върху двете деца било възложено на майката, а тя не им давала съгласие да извършат правното действие ,изразяващо се в молба до ЧСИ за прекратяване на изпълнителното производство ,образувано срещу техния баща за заплащане на дължимата им издръжка.Подаването на молбата от децата за спиране на изпълнителното производство по изпълнително дело № 10197240400124 по описа на ЧСИ В**Т** било инициирано от баща им, който не заплащал дължимата им издръжка и се стремял да избяга от наказателната отговорност по чл. 183, ал. 1 НК. Твърдението, че бащата им бил дал като издръжка по 4 700,00 лева на всяко от децата било техен опит да го защитят.

Иска се да се отмените ПОСТАНОВЛЕНИЕТО за прекратяване на из-пълнителното производство по изпълнително дело № 10197240400124 по описа на ЧСИ Виолета Томова.

Към жалбата са приложени

  1. Копие от Решението за прекратяване на брака и определяне на ро

дител, който да упражнява родителските права.

  1. Два броя преписи.

         След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът прие за установено от фактическа страна следното :

         В кантората на ЧСИ В. Т** има образувано изпълнително дело 20197240400124 въз основа на Изпълнителен лист издаден на 14.03.2019 г. от РС В** на основание Съдебно решение по ГД № 3367 от 2017 г. на РАЙОНЕН СЪД В**, със страни:длъжник - И.В.Л. С ЕГН **** с адрес *** и предмет - парично вземане на непълнолетните лица В*И*В* и И** И* В*.Делото е образувано въз основа на молба ,подадена от тяхната майка В.С.Т..С разпореждане от 03.06.2019 г. ЧСИ В* Т* е разпоредила в едноседмичен срок от съобщението до децата последните да приподпишат молбата ,като молбата за образуване на изп.дело не е приподписана в указания едноседмичен срок.С оглед на горното и на основание чл.433, ал.1 във връзка с чл.426 (3) във връзка с чл. 129(3) от ГПК ЧСИ В.Томова с обжалваното постановление прекратила изпълнителното производство по делото на осн.чл.433, ал.1 във връзка с чл.426 (3) във връзка с чл.129(3) от ГПК по отношение на длъжника И.В.Л. С ЕГН ********** с адрес ***,

         При така установената фактическа обстановка Съдът прие,че жалбата е подадена в срок и на предвидено в ГПК основание и е допустима , но по същество е неоснователна поради следното :

         Непълнолетните лица В* И* В** и И* И* В* са взискатели по горното изп.дело ,като съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството непълнолетните не могат да извършват правни действия без съгласието на техните родители-в конкретния случай на майката ,на която са предоставени родителските права.По силата на Чл.426 ал.3 ГПК молбата за образуване на изпълнителното дело следва да бъде редовна,като се подпише от непълнолетните деца В* И* В* и * И*В*и от майка им В.С. Л** .Майката не може сама да представлява децата ,каквото право има само по отношение на малолетните деца .Неподписването на молбата за образуване на изп.дело от децата съставлява нередовност на молбата и неотстраняването ѝ в указания срок води до прекратяване на производството по изпълнителното дело по силата на Чл. 426 (3) във връзка с чл.129(3) от ГПК.

Водим от горното и на основание Чл.437 ал.4 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш   И    :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Т. ***№ 10, ЕГН: ******** 18 чрез адв. Г* П* от АК – В**, ул. „Ал. Б*" № 2 против ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2019 г.,постановено по изпълнително дело № 20197240400124 по описа на ЧСИ В*Т*,с което е прекратено производството по изп.дело на основание Чл.433 ал.1 във връзка с Чл.426 ал.3 във връзка с Чл.129 ал.3 ГПК .

Решението е окончателно.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      ЧЛЕНОВЕ :