ЧНД № 187-2019

Решение по Наказателно дело 187/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 82

                                              

 

Гр. Видин, 26.08.2019г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   гражданска колегия

В     открито съдебно заседание    на    двадесети   август

две хиляди и   деветнадесета  година    в   състав:

                                                        Председател: И. И.

                                                              Членове: Д. М.

                                                                            Л. Л.

                                                          

При секретаря В.К.

и в присъствието на   прокурора В. Н.    

като разгледа докладваното от Съдията М.

частно наказателно дело № 187 по описа за 2019г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Делото е образувано по искане на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН за образуване на производство по смисъла на чл.44, ал.1 от закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и насрочване на съдебно заседание за разглеждане на Европейска заповед за арест по отношение на лицето Е.С.А., роден на ***г. в гр.Горна Оряховица с местожителство ***, българин, български гражданин, женен, с две деца, ЕГН:**********, за който има издадена Европейска заповед за арест от 18.07.2019г., издадена от властите на Кралство Швеция чрез системата на ШИС, за което има издаден акт за задържане – Заповед №АМ-75707-19, издаден от национален прокурорски отдел, държавна служба срещу международната и организирана престъпност гр.Стокхолм, въз основа на влязла в сила на 11.01.2019г. присъда на Областния Апелативен съд за Сконе и Блекинге под №В2071-18 от 12.11.2018г., с която му е наложено наказание 5 месеца „Лишаване от свобода в затвор“.

Европейската заповед за арест е придружена с превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.36, т.3 от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура-Видин заявява, че лицето следва да бъде предадено на шведските власти с цел изпълнение на наложено наказание „Лишаване от свобода“ в затвор.

В съдебно заседание Е.С.А., чието екстрадиране се иска, изразява съгласие за незабавна екстрадиция на шведските власти.

Защитата на исканото за предаване лице, е потвърдил с подписа си съгласието на А. доброволно да бъде екстрадиран в Швеция.

В съдебно заседание, в хода на делото по същество, поддържа, че съгласно чл.5 от ЗЕЕЗА следва да се вземе предвид не наложеното наказание, а изтърпяването на наказанието, като на исканото лице му оставали два месеца и не следва да бъде предаден на шведските власти.

Окръжният съд-гр.Видин, за да се произнесе по искането, взе предвид следното:

Исканото лице Е.С.А. е български гражданин, роден на ***г в гр.Горна Оряховица. Спрямо него има издадена Европейска заповед за арест 18.07.2019г., издадена от властите на Р.Швеция чрез системата на ШИС, за което има издаден акт за задържане – Заповед №АМ-75707-19, издаден от национален прокурорски отдел, държавна служба срещу международната и организирана престъпност гр.Стокхолм. Същият се издирва от властите в Кралство Швеция за изтърпяване на наложено наказание „Лишаване от свобода в затвор“ за извършено умишлено престъпление, за което има влязла в сила присъда на 11.01.2019г. на Областния Апелативен съд за Сконе и Блекинге под №В2071-18 от 12.11.2018г. С присъдата исканото лице и друг обвиняем – заедно и в съгласие, на 05.05.2018г. умишлено са внесли общо 330л. алкохол и 660л. бира в Кралство Швеция през град Истад от Полша без да заявят вноса за обмитяване и без транспортът да е придружен от изискуемите предписани доказателства и документи за съпровождане, с което са нарушили забрана за внасяне и са създали опасност за сериозно затрудняване на контролната дейност на Митническото ведомство при пренасяне на стоките.

Исканото лице е задържано за срок от 72 часа с постановление от 07.08.2019г. на Окръжна прокуратура-Видин. Пред Окръжен съд-Видин е направено искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и съдът на основание чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Европейската заповед за арест е издадена в писмена форма, от компетентен орган и съдържа всички реквизити на чл.37, ал.1 от ЗЕЕЗА. Издадена е срещу А. с цел изпълнение на наложено му с влязла в сила присъда наказание за престъпления, които са наказуеми и по Наказателния кодекс на Р.България.

Исканото лице Е.С.А. е изразил категоричното си съгласие по-бързо да бъде предаден на шведските власти, за да изтърпи наложеното му наказание.

Съдът не възприема направеното в съдебно заседание и в писмени бележки възражение на назначения по делото защитник на А. – адв.П., че не следва лицето да бъде предадено, тъй като съгласно чл.5 от ЗЕЕЗА за да бъде предадено лицето следва да има за изтърпяване повече от 4 месеца „Лишаване от свобода“. В Европейската заповед за арест е посочено, че исканото лице е осъдено да изтърпи наказание „Лишаване от свобода“ от 5 месеца, като в разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗЕЕЗА изрично е посочено като условие за прилагане на Европейска заповед за арест да е налице наложено наказание „Лишаване от свобода“ не по-малко от 4 месеца спрямо исканото лице. Видно от превода на Европейската заповед за арест на А. е наложено наказание повече от 4 месеца „Лишаване от свобода“. Съдът приема, че не са налице и основанията за отказ да ес изпълни Европейската заповед за арест по смисъла на чл.39 и чл.40 от ЗЕЕЗА.

 

По изложените изображения и на основание чл.44, ал.7 от ЗЕЕЗА Видинският окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕТО на българския гражданин Е.С.А., роден на ***г. в гр.Горна Оряховица с местожителство ***, българин, български гражданин, женен, с две деца, ЕГН:**********, искано лице по Европейска заповед за арест от 18.07.2019г. издадена от властите на Кралство Швеция чрез системата на ШИС, за което има издаден акт за задържане – Заповед №АМ-75707-19, издаден от национален прокурорски отдел, държавна служба срещу международната и организирана престъпност гр.Стокхолм, въз основа на влязла в сила на 11.01.2019г. присъда на Областния Апелативен съд за Сконе и Блекинге под №В2071-18 от 12.11.2018г., с която му е наложено наказание 5 месеца „Лишаване от свобода в затвор“.

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Е.С.А., роден на ***г. в гр.Горна Оряховица с местожителство ***, българин, български гражданин, женен, с две деца, ЕГН:**********, искано лице по Европейска заповед за арест от 18.07.2019г. издадена от властите на Кралство Швеция чрез системата на ШИС, за което има издаден акт за задържане – Заповед №АМ-75707-19, издаден от национален прокурорски отдел, държавна служба срещу международната и организирана престъпност гр.Стокхолм, въз основа на влязла в сила на 11.01.2019г. присъда на Областния Апелативен съд за Сконе и Блекинге под №В2071-18 от 12.11.2018г., с която му е наложено наказание 5 месеца „Лишаване от свобода в затвор“, взета с Протоколно определение №77 в съдебно заседание от 09.08.2019г. по ЧНД №186/2019г. по описа на Окръжен съд-Видин, до фактическото му предаване на шведските власти.

 

Решението е окончателно.

Заверен препис от решението незабавно да се изпрати на Областния Апелативен съд за Сконе и Блекинге, Кралство Швеция, след влизането му в сила.

Препис от влязлото в сила решение да се изпратят на Върховна касационна прокуратура и Министерство на правосъдието на Република България.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.               

              

 

 

         2.